ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

ประชุมคณะผู้ประเมินโครงการ

10 ธันวาคม 2561
นายอะหมัด หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 12 ธ.ค. 2561 18:49:41
รายงานจากพื้นที่
Project owner
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 12 ธ.ค. 2561 18:54:05 น.
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะผู้ประเมินโครงการเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการประชุมคณะผู้ประเมินเพื่อดำเนินการประเมินผล โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

มีการกำหนดวัตถุประสงค์ กรอบการประเมิน ขอบเขตการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ และกำหนดการดำเนินงาน ดังนี้

1.วัตถุประสงค์การประเมิน

1.1 เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม/บริบทของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

1.2 เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า ของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

1.3 เพื่อประเมินกระบวนการ ของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

1.4 เพื่อประเมินผลผลิต ของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

2.กรอบการประเมิน

ใช้กรอบการประเมินเชิงระบบ (CIPP Model)

3.ขอบเขตการประเมิน

3.1 ขอบเขตประชากร

ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย

 • คณะกรรมการทีมประคับประคองโรงพยาบาลเทพา จำนวน 25 คน

 • พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเทพา จำนวน 50 คน

 • เจ้าหน้าที่ทั่วไปโรงพยาบาลเทพา จำนวน 200 คน

 • ผู้รู้แต่ละพื้นที่ แบ่งเป็น วิถีพุทธ จำนวน 28 คน และวิถีมุสลิม จำนวน 28 คน

 • ผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) จำนวน 60 คน

3.2 ขอบเขตเนื้อหา

3.2.1 ประเมินสภาพแวดล้อม/บริบท - หลักการ - วัตถุประสงค์ของโครงการ - เป้าหมายของโครงการ - การเตรียมการภายในโครงการ

3.2.2 ประเมินปัจจัยนำเข้า - บุคลากรและผู้เข้าร่วมโครงการ - วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ - งบประมาณ - การบริหารจัดการ

3.2.3 ประเมินกระบวนการ - กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ - การนิเทศติดตาม

3.2.4 ประเมินผลผลิต - ผลการดำเนินโครงการ

3.3 ขอบเขตพื้นที่ประเมิน
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

3.4 ขอบเขตระยะเวลา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561

3.5 งบประมาณในการประเมิน 20,000 บาท

4.เครื่องมือที่ใช้

4.1 แบบสอบถาม

4.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)


ตารางการทำงาน

 • ประชุมคณะผู้ประเมิน  10 ธันวาคม 2561

o ค่าเดินทาง (ตามระยะทาง) กิโลเมตรละ 4 บาท

o ค่าตอบแทนคนละ 1,000 บาท/วัน

o ค่าอาหารและอาหารว่าง

 • สร้างและพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน ธันวาคม 2561

o ค่าจัดทำแบบสอบถาม

 • ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ธันวาคม 2561

o ค่าเดินทาง

o ค่าตอบแทน

o ค่าอาหารว่าง

o วัสดุอุปกรณ์

 • เขียนรายงานผลการประเมิน ธันวาคม 2561

o ค่าจัดทำรายงาน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00