ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

directions_run

โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา จ.สงขลา

hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 17,150.00 4 20,000.00
10 ธ.ค. 61 ประชุมคณะผู้ประเมินโครงการ 0 5,150.00 5,000.00
12 ธ.ค. 61 สร้างและพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน 0 1,000.00 4,000.00
20 ธ.ค. 61 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 0 10,000.00 5,000.00
31 ธ.ค. 61 จัดทำรายงานผลการประเมิน 0 1,000.00 6,000.00