ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี (ประเมิน)

ประชุมทีม

ประชุมทีม

25 กุมภาพันธ์ 2563
Pichetwut NillaorPichetwut Nillaor
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

wwwww

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

dddd

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 0.00 0.00 10,000.00