ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ

ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ

25 กุมภาพันธ์ 2563
wichuladawichulada
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ใส่รายละเอียดไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ใส่รายละเอียดลงไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 10,000.00