ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

ประชุมทีมพี่เลี้ยงกองทุนฯระดับจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1

ประชุมทีมพี่เลี้ยงกองทุนฯระดับจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1

21 กุมภาพันธ์ 2563
Admin M&EAdmin M&E
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ระบุขั้นตอนการทำจริง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00