ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ประชุมชี้แจงทีมระดับเขตพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน

ประชุมชี้แจงทีมระดับเขตพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน

25 พฤศจิกายน 2562
ดร.กาญจนา คุ้มทรัพย์ดร.กาญจนา คุ้มทรัพย์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  1. กลไกมีความเข้าใจกระบวนการ เครื่องมือ เป้าหมายการดำเนินงานชัดเจนร่วมกัน
  2. ทีมพี่เลี้ยงจังหวัดรับรู้บทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนหนุนเสริมในพื้นที่ระดับจังหวัด
  3. ได้รับรู้ข้อมูลกองทุนฯ ที่เป้าหมายเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดทำแผนกองทุน กลุ่มเป้าหมาย รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ทีมพี่เลี้ยงเขต
  4. ทีมพี่เลี้ยงโครงการ 5 คน
  5. สปสช. 1 คน
  6. ทีมบริหารโครงการ 2 คน ทีมพี่เลี้ยงจังหวัด
  7. พชอ. ละ 2 คน (สสอ. ,ผู้ช่วย) 12 คน
  8. Coaching 5 คน
  9. คณะทำงานโครงการพื้นที่เก่า 5 คน รวม 30 คน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย มีความเข้าใจภาพรวมของการดำเนินงาน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open