ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

11 ธันวาคม 2562
ดร.กาญจนา คุ้มทรัพย์ดร.กาญจนา คุ้มทรัพย์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กลุ่มเป้าหมาย 80 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1.คณะกรรมการกองทุนสุขภาพตำบล 2. สสอ. 3. ท้องถิ่นอำเภอ 4. พี่เลี้ยงระดับ

รายละเอียดกิจกรรม : 1. กรรมการกองทุนสุขภาพตำบลได้เรียนรู้การจัดทำแผนโครงการที่ดี 2. ได้แบบการเก็บข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะตำบล 3. ได้แนวทางการจัดทำแผนโครงการที่สอดคล้องกับสถานการณ์สุขภาวะตำบล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แผนโครงการ ข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะตำบล แนวทางการจัดทำแผนโครงการที่สอดคล้องกับสถานการณ์สุขภาวะตำบล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open