ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 พื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 พื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

23 มกราคม 2563
ดร.กาญจนา คุ้มทรัพย์ดร.กาญจนา คุ้มทรัพย์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กลุ่มเป้าหมาย 39 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1. ตัวแทนผู้รับผิดชอบกองทุน กรรมการกองทุน ผู้ขอรับทุนกองทุน 2. คณะทำงานระดับอำเภอ 3. พี่เลี้ยงระดับเขต

รายละเอียดกิจกรรม : 1. ชี้แจงการจัดทำแผนงานและการพัฒนาโครงการ 2. นำเสนอตัวอย่างการจัดทำแผนงาน และโครงการมีคุณภาพ 3. ผู้เข้าร่วม (ตัวแทนกองทุน) ปฏิบัติการจัดทำแผนงานและพัฒนาโครงการในระบบ 4. สรุปผลการดำเนินงานและกำหนดทิศทางการปฏิบัติต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การจัดทำแผนงานและการพัฒนาโครงการอย่างมีคุณภาพ นำแผนงานและการพัฒนาโครงการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open