ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนฯ พื้นที่ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนฯ พื้นที่ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

14 สิงหาคม 2563
ดร.กาญจนา คุ้มทรัพย์ดร.กาญจนา คุ้มทรัพย์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กลุ่มเป้าหมาย 33 คน รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1. กองทุนละ 3 คน * 8 กองทุน รวม 24 คน 2. คณะทำงาน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 3 คน 3. พี่เลี้ยง 5 คน 4. สปสช. 1 คน

รายละเอียดกิจกรรม : 1. พบปะพูดคุยและมอบหมายแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานขับเคลื่อนประเด็น พชอ. 2. นำเสนอข้อมูลความคืบหน้าการจัดทำแผนงานและพัฒนาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 3. แบ่งกลุ่ม ปฏิบัติการจัดทำแผนงานและพัฒนาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในระบบอิเล็คทรอนิคส์ 4. สรุปผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะการจัดทำแผนงานและพัฒนาข้อเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อเสนอแนะการจัดทำแผนงานและพัฒนาข้อเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open