ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
ไม่มีการจัดกลุ่มกิจกรรม 151 131,030.00 3 93,771.00
13 - 24 ม.ค. 63 การหารือคณะกรรมการ พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 25 14,500.00 -
20 ม.ค. 63 การประชุม coaching ทีมระดับเขตสุขภาพที่ 7 เพื่อชี้แจงแผนงานโครงการ 15 35,000.00 29,959.00
9 - 20 มี.ค. 63 การประสานแผนกับ พชอ. (กลไกติดตาม) พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 25 17,050.00 -
17 มี.ค. 63 เวทีชี้แจงโครงการฯ พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 56 32,240.00 32,992.00
1 - 2 มิ.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ “การทำแผนและโครงการสุขภาพและใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์” พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 30 32,240.00 30,820.00