ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 8 อ.ด่านซ้าย จ.เลย (ประเมินโครงการ)

การเป็นที่ปรึกษา(coaching)

การเป็นที่ปรึกษา(coaching)

2 มีนาคม 2563
ผศ.ดร.สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ผศ.ดร.สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

วางแผนนัดหมาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จำนวนผู้ได้รับการนิเทศ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00