ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
4 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยณชพงศ จันจุฬาณชพงศ จันจุฬาเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2562 10:23:52
แก้ไขโดย ณชพงศ จันจุฬา เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2562 13:36:38 น.

ชื่อโครงการ : การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รายงานฉบับสมบูรณ์มีความก้าวหน้าในส่วนของบทผลการประเมินด้วยข้อมูลเชิงปริมาณที่อยู่ในระดับดี ในขณะที่รูปเล่มส่วนที่ 1 2 3 ก็กำลังเขียนเนื้อหาลงไปตามแบบฟอร์มที่ทางคณะประเมินได้ออกแบบจากการปะชุมในครั้งก่อน ซึ่งคาดว่าตัวเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์จะแล้วเสร็จในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
4 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยณชพงศ จันจุฬาณชพงศ จันจุฬาเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2562 10:21:16
แก้ไขโดย ณชพงศ จันจุฬา เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2562 13:34:29 น.

ชื่อโครงการ : การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสรุปการติดตามประเมินผลโครงการปัจจัยเสี่ยงฯ หนองจิก ปัตตานี

 • photo
  • photo
   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       คุณภาพกิจกรรม : (0)
       วัตถุประสงค์

        

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

        

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

        

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

        

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       1) นัดหมายคณะผู้ประเมินเพื่อร่วมกันสรุปข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม 2) คณะผู้ประเมินร่วมกันออกแบบโครงร่างเล่มรายงาน 3) คณะผู้ประเมินทำการสรุปผลการเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       ได้ผลการติดตามประเมิน เพื่อนำมาจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ......จากการประมวลผลจากแบบสอบถามเชิงปริมาณในประเด็นความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมกับทางสจรส. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงจากการเข้าร่วมอบรมนั้น พบว่าผู้เข้าอบรมมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมประมา 2-3 ขั้นตอนจากการดำเนินงานภายหลังจากการอบรมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน โดยเนื้อหาเชิงคุณภาพนั้น ยังคงต้องมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งจากพี่เลี้ยงโครงการ เนื่องจากข้อมูลยังไม่อิ่มตัว ..... หลังจากสรุปข้อมูลพบว่าข้อมูลการประเมินยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และอิ่มตัวมากนัก ทางคณะผู้ประเมินจึงได้วางแผนการซ่อมข้อมูล โดยการออกแบบการเก็บข้อมูลเชิงสำรวจเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละกองทุนผ่านพี่เลี้ยงโครงการต่อ ซึ่งจะส่งแบบสำรวจให้กับพี่เลี้ยงโครงการให้ตอบแบบสำรวจในวันที่ 17 มกราคม 2562 อีกครั้งหนึ่ง

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

        

       ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

        

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

        

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

        

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
       4 กุมภาพันธ์ 2562
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยณชพงศ จันจุฬาณชพงศ จันจุฬาเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2562 13:10:18

       ชื่อโครงการ : การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี »

       ชื่อกิจกรรม : ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการประเมินโครงการปัจจจัยเสี่ยง

       คุณภาพกิจกรรม : (0)
       วัตถุประสงค์

        

       กิจกรรมตามแผน

       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

        

       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

        

       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

        

       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

       1.นัดหมายคณะผู้ประเมินให้รับทราบกำหนดการประชุมและวาระการประชุมงาน 2.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่คณะประเมินในส่วนของเนื้อหา กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง และนัดหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 3.สรุปการประชุม

       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

        

       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

       1.นัดหมายคณะผู้ประเมินให้รับทราบกำหนดการประชุมและวาระการประชุมงาน ......... คณะผู้ประเมิน ประกอบด้วย ผศ.ณชพงศ จันจุฬา ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ และดร.จิรัชยา เจียวก๊ก ับทราบการประชุมและวาระการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่คณะประเมินในส่วนของเนื้อหา กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง และนัดหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ...... ผศ.ณชพงศ ได้เริ่มประชุมด้วยกาชี้แจงรายละเอียดโครงการปัจจัยเสี่ยงว่า เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดสุรา ยาสูบ และยาเสพติดในพื้นที่ตำบลหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งทางสจรส. ได้จัดโครงการอบรมแก่กลุ่มกองทุนตำบลในการเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากสปสช.ในการดำเนินการลดปัจจัยเสี่ยง และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตตำบลหนองจิก ซึ่งมี 13 กองทุนและเข้าร่วมอบรมกับทางสจรส. ทั้งนี้การอบรมได้ดำเนินการไปแล้ว และทางสจรส.ต้องการรับทราบผลการดำเนินงานว่าเป็นอย่างไรบ้าง จึงได้อนุมัติงบประมาณแก่คณะผู้ประเมินเพื่อประเมินกลุ่มกองทุนหลักประกันสุขภาพในตำบลหนองจิกทั้ง 13 กองทุน ......เมื่อได้รับการชี้แจงรายละเอียด ทางคณะผู้ประเมินจึงได้กำหนดวันดำเนินการเป็น 3 กิจกรมได้แก่
       1) กิจกรรมเข้าพบเจ้าของโครงการหรือสจรส. เพื่อทบทวนการดำเนินงานและรายละเอียดต่างๆ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 2) กิจกรรประสานงานกับพี่เลี้ยงโครงการในพื้นที่ เพื่อประสานงานเก็บข้อมูลกับตัวแทนกองทุนตำบลทั้ง 13 กองทุน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 3) กิจกรรมสนทนากลุ่ม เก็บข้อมูลเพื่อทำการประเมินผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของกองทุนตำบลทั้ง 13 กองทุน ในวันที่ 3 มกราคม 2561 3.สรุปการประชุม

       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

        

       ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

        

       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

        

       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

        

       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
       1 กุมภาพันธ์ 2562
       รายงานจากพื้นที่
       โพสท์โดยนายอะหมัด หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09:46:29
       แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09:58:32 น.

       ชื่อโครงการ : ประเมินการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา »

       ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

       • photo ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพากล่าวต้อนรับ
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพากล่าวต้อนรับ
        • photo นายอะหมัด หลีขาหรี นำกระบวนการพูดคุย
          นายอะหมัด หลีขาหรี นำกระบวนการพูดคุย
         • photo ตัวแทนผู้นับถือศาสนาพุธนำเสนอความคิดเห็นจากการเข้าร่วมโครงการ
           ตัวแทนผู้นับถือศาสนาพุธนำเสนอความคิดเห็นจากการเข้าร่วมโครงการ
          • photo ตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอความคิดเห็นจากการจากเข้าร่วมโครงการ
            ตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอความคิดเห็นจากการจากเข้าร่วมโครงการ
           • photo ผู้รับผิดชอบโครงการแนะนำโครงการ
             ผู้รับผิดชอบโครงการแนะนำโครงการ

            ไฟล์ประกอบกิจกรรม

            คุณภาพกิจกรรม : (0)
            วัตถุประสงค์

             

            กิจกรรมตามแผน

            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

             

            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

             

            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

             

            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

            นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี และนายอะหมัด หลีขาหรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ​ผู้ป่วยระยะ​สุดท้ายแบบประคับประครองในพื้นที่พหุวัฒนธรรม​ โรงพยาบาลเทพา อำเภอ​เทพา​ จังหวัด​สงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 15 คน ประกอบด้วย
            - ตัวแทนผู้นับถือศาสนาพุทธจำนวน 2 คน
            - ตัวแทนผู้นับถือศาสนาอิสลามจำนวน 2 คน
            - ตัวแทนคณะกรรมการโครงการจำนวน 3 คน
            - ตัวแทนพยาบาลวิชาชีพจำนวน 2 คน
            - ตัวแทนผู้รู้จำนวน 2 คน
            - ตัวแทนเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมจำนวน 2 คน
            - ตัวแทน care giver จำนวน 2 คน

            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

             

            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

            จากการลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ​ผู้ป่วยระยะ​สุดท้ายแบบประคับประครองในพื้นที่พหุวัฒนธรรม​ โรงพยาบาลเทพา อำเภอ​เทพา​ จังหวัด​สงขลา พบว่า

            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

             

            ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

             

            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

             

            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

             

            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
            20 มกราคม 2562
            รายงานจากพื้นที่
            โพสท์โดยSIRIPORNSIRIPORNเมื่อ 22 มกราคม 2562 11:50:26
            แก้ไขโดย SIRIPORN เมื่อ 22 มกราคม 2562 12:15:33 น.

            ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ »

            ชื่อกิจกรรม : 4.1ติดตามเยี่ยมครั้งที่1 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่

            • photo
             • photo
              คุณภาพกิจกรรม : (0)
              วัตถุประสงค์

               

              กิจกรรมตามแผน

              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

               

              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

               

              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

               

              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

              ติดตามเยี่ยมครั้งที่1 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่

              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

               

              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

              เสริมพลังการจัดทำรายงานผ่านระบบออนไลน์แก่แกนนำในพื้นที่ และแนวทางการบริหารจัดการโครงการด้านการเงิน ด้านผลผลิตและผลลัพธ์เพื่อให้สอดร้บตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

               

              ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

               

              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

               

              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

               

              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
              15 มกราคม 2562
              รายงานจากพื้นที่
              โพสท์โดยSIRIPORNSIRIPORNเมื่อ 22 มกราคม 2562 11:39:54
              แก้ไขโดย SIRIPORN เมื่อ 22 มกราคม 2562 12:13:16 น.

              ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ »

              ชื่อกิจกรรม : 3.จัดเวทีชวนคิด ชวนคุย ถอดบทเรียนเชิงประเด็นเรื่องแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ

              • photo
               คุณภาพกิจกรรม : (0)
               วัตถุประสงค์

                

               กิจกรรมตามแผน

               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                

               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                

               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                

               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

               แลกเปลี่ยนเรียนรู้ค้นหาปัญหาและถอดบทเรียนแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการร่วมกับแกนนำชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                

               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

               จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนเชิงประเด็นเรื่องแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการในระดับพื้นที่ร่วมกับแกนนำชุมชน

               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                

               ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                

               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                

               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                

               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
               14 มกราคม 2562
               รายงานจากพื้นที่
               โพสท์โดยนิมลต์ hsml1นิมลต์ hsml1เมื่อ 25 มกราคม 2562 15:57:16
               แก้ไขโดย ahama_hsmi1 เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2562 15:53:39 น.

               ชื่อโครงการ : การประเมินติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ : โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส »

               ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมติดตามประเมินเพื่อสรุปผลการติดตาม

               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo
                   คุณภาพกิจกรรม : (0)
                   วัตถุประสงค์

                    

                   กิจกรรมตามแผน

                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                    

                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                    

                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                    

                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                   1. ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปคุณค่าโครงการตามแนวคืดการประเมินคุณค่า การติดตามการประเมินผลโครงการรการสร้างเสริมสุขภาพ
                   2. ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง
                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                    

                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                   ่ประชุมเพื่อสรุป โดยคืนข้อมูลการสรุปคุณค่า ซึ่งดำเนินกระบวนการโดบใช้กรอบคิดการติดตามแบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกัแบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพบการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆจากพื้นที่ การสนทนาพูดคุยเป็นกันเอง และชุมชนร่วมให้คะแนนประเมินคุณค่าตนเอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ร่วมให้คะแนะประเมิน โดย มีรายละเอียดดังนี้

                   1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน - ความรู้ใหม่/ องค์ความรู้ใหม่
                    • วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่ การนำนโยบายสุขภาพดีวิถี ธรรม กระทรวงสาธารณสุขโดยการใช้ 3ส3อ 1น โดยนำแนวคิดวิถีพุทธ มาปรับใช้ในการจัดการสุขภาพโดยวิธีอิสลาม
                    • แหล่งเรียนรู้ใหม่ เกิดแหล่งเรียนรู้สุขภาพดีวิถีพุทธในชุมชนไทยสุข ในการใช้นาฬิกาชีวิตในครัวเรือน 44 ครัวเรือน 168 คน ในชุมชนไทยสุข
                   2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ - การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ชุมชนไทยสุข มีการปรัปเปลี่ยนฤติกรรมโดยการใช้กิจกรรมคุณภาพชีวิต 5 ด้าน
                    (ด้านการปกป้องจิตวิญญาณ ด้านการปกป้องชีวิต ด้านการปกป้องสติปัญญา ด้านการปกป้องครอบครัว ด้านการปกป้องทรัพยากร) เช่นใช้กิจกรรม 3 ส(สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) โดยมีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ของครัวเรือนทุกครัวเรือนในแต่ละวัน สมาชิกครัวเรือนมีการสนทนาธรรมที่วัดทุก4 ครั้ง ต่อเดือน
                    • กิจกรรม3 อ ( อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ) เช่น การออกกำลังกาย 30 ต่อวันโดยการเต้นแอร์โรบิก ปั่นจักยาน เมนูอาหารเพื่อสุขภาพลดเสี่ยงเบาหวาน ความดัน กิจกรรมการจัดการชีวิต โดยใช้นาฬิกาชีวิต ในครัวเรือน ในบ้านไทยสุข 44 ครัวเรือน ในชุมชนมุสลิม มีการนำการปฏิบัติตามวิถีอิสลาม และการปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนาบี โดยมีรูปแบบผู้นำศาสนาและแกนนำชักชวน มาร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ เช่น การชักชวนมาละหมาดที่มัสยิด โดยใช้มาตรการทางสังคม โดนผู้ที่ละหมาดมัสยิดจะรวมตัวกันไปร้านกาแฟ ร้านอาหารที่เจ้าของร้านไปร่วมละหมาด ทำให้ มีผู้ละหมาดเพิ่มชึ้น จาก 3-4 คน เป็น 10-15 คน
                    • การบริโภค มีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพในครัวเรือน และงานบุญเบาหวาน ความดัน บริโภคผักริมรั้วปลอดสารพิษ อย่างน้อยครัวเรือนละ 5 ชนิดทำให้ เบาหวานรายใหม่ลดลงจาก 7 คน เหลือ 5 คนในปี61 ความดันโลหิตสุงรายใหม่ลดลงจาก 12คน เหลือ 5 คนในปี61DM control ลดลงจาก 8คน เหลือ 6คนในปี61DM control ลดลงจาก 8คน เหลือ 6 คนในปี61HTcontrolเพิ่มขึ้น จาก14 คน เหลือ 19คนในปี61 บริโภคผักริมรั้วปลอดสารพิษในชุมชนมุสลิม ต ลาโละ
                    • การออกกำลังกาย มีลานออกกำลังกายในชุมชน การออกกำลังกาย 30 ต่อวันโดยการเต้นแอร์โรบิกทุกวัน เช้าเย็น รวมถึงมีกิจกรรม ปั่นจักยาน มีการกำหนดเส้นทางปั่นจักยานของชุมชนระยะทาง 16 กม โดยมีกลุ่มปั่นจักยาน 30 คน เป็นสมาชิกกลุ่ม ซึ่งได้นำงบกองทุนออมทรัพย์ของชุมชนไทยสุขจัดซื้อจักยานกองกลาง 20 คันมีลานออกกำลังกายในชุมชน ให้คนในชุมชนยืมออกกำลังกาย มีศูนย์ออกกำลังกายสำหรับคนในชุมชน และชุมชนมีการออแบบการออกกำลังกายที่หลากหลาย เช่น เต้นแอร์โรบิก ออกกำลังกายโ้วยเครื่อง ฟุตบอล วิ่ง เป้นต้น
                    • การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่ มีการจัดอบรมให้ความรุู้ในชุมชน ฟังบรรยายธรรม และเน้นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายที่ศุนย์เรียนรู้ในกลุ่มเยาชนและเด็ก ทำให้ไม่พบผู้ติดยาเสพติดรายใหม่ และผู้สูบบุหรี่รายใหม่ ในชุมชนมุสลิม มีผู้เลิกบุหรี่ 2 คน
                    • การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท ชุมชนมีรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ในลักษณะรถนำส่งผู้ป่วยจิตอาสา มีพนักงานขัรถจิตอาสา ด้วยคนในชุมชน ซึ่งสร้างระบบนำส่งโดยชุมชนด้วยการใช้รถนำส่งผู้ป่วยโดยใช้รถจิตอาสาในชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง เน้นผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอก กล้ามเนื่ออ่อนแรง ทำให้คนในชุมชนเข้าถึงการรักาาที่รวดเร็วเพื่อคนในชุมชนไทยสุขเข้าถึงบริการสุขภาพ
                    • การจัดการอารมณ์ / ความเครียด โดยมีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ของครัวเรือนทุกครัวเรือนในแต่ละวัน สมาชิกครัวเรือนมีการสนทนาธรรม ในกลุ่มประชาชน เยาวชน ที่วัดในวันพระ 4 ครั้ง ต่อเดือน กำหนดเขตปลอดเครื่องมือสิ่อสาร ในลานฝึดสมาธิ ขยายให้เกิดการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ของครัวเรือนทุกครัวเรือนในแต่ละวัน
                    • มีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ของครัวเรือนทุกครัวเรือนในแต่ละวัน สมาชิกครัวเรือนมีการสนทนาธรรมที่วัดทุกวันพระ
                    • การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง - การดำรงชีวิตโดยใช้วิถีธรรม(วิถีพุธ) และวิถีอิสลาม โดนการนำใช้ธรรมนูญสุขภาวะวัดอย่างเป็นรูปธรรม ในหมวด คือ หมวดความมั่นคงปลอดภัยในชิวิต หมวดสุขภาพ หมวดการศึกาษา หมวดครอบครัวและสังคม ผู้พิการ ผู้ด้วยโดกาส เด้ฏกำพร้า แม่หม้าย และผู้ป่วยติดเตียง หมวดทรัยย์สินเศรษฐกิจ และทรัพยากรชุมชน ขาดการทำบัญชีครัวเรือน และหมวดขับเคลื่อนธรรมนูญสูการปฏิบัติ ยังไม่มีการทบทวนนำสู่การแก้ไบต่อไป ธรรมนูญสุขภาวะมัสยิด ขับเคลื่อนเพียงบางหมวด เช่น หมวดครอบครัวและสังคม หมวดด้านการศึกษาในขับเคลื่อน ในการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญ และเดือนสำคัญทางศาสนา การอบรมการปฏิบัติศาสนกิจ หมวดหมวดทรัยย์สินเศรษฐกิจ และทรัพยากรชุมชน ขาดการทำบัญชีครัวเรือน การปลูกต้นไม้ยืนต้น หมวดขับเคลื่อนธรรมนูญสูการปฏิบัติ การขัเคลื่อนเริ่มขับเคลื่อน ยังไม่มีการทบทวนประเมินผลนำสู่การแก้ไบต่อไป
                    • วิถีเกื้อกูลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในชุมชน ต ลาโละ มีความสัมพันะืที่ดี มีการประชุมพูดคุยอย่างต่อเนื่องตามเทศการวัฒนธรรมและประเพณีของไทยพุทธและไทยมุสลิม มีกิจกรรมสัมพันธ์ เช้น ในเดือนรอมฎอน ชุมชนไทยพุทธจะนำอินทผาลัมไปเยี่นมชุมชนมุสลิม วันสารทชุมชนมุสลิมนำข้าวสารให้ชุมชนไทยพุทร ทให้เกิดความสงบสุขในตำบลลาโละ
                    • มีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพลดเสี่ยงเบาหวาน ความดัน ในรูปแบบอาหารเป็นยา โดนเริ่มจากสมุนไพรใกล้บ้าน เช่น น้ำดื่มสมุนไพรควบคุมเบาหวาน เมนูอาหารเพื่อสุขภาพในครัวเรือน
                    • พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน - การใช้รถนำส่งผู้ป่วยโดยใช้รถจิตอาสาในชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง เน้นผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอก กล้ามเนื่ออ่อนแรง
                   3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
                    • กายภาพเช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ
                    • lสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่างๆ มีพื้นที่สาธารณะ / พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา / วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา มีการใช้ศาสนา / วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนาโดยการใช้กรอบแนวคิด วิถีธรรม 3ส3อ 1น
                    • เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้ - การปลูกผักปลอดสารพิษ อย่างน้อน 5 ชนิด
                    • มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ - การใช้รถนำส่งผู้ป่วยโดยใช้รถจิตอาสาในชุมชน
                    • กองทุนจัดการในชุมชน
                    • กองทุนออมทรัพย์ ซื้อจักยานส่วนเพื่อขับเคลื่อนการออกกำลังกายในชุมชน
                    • กองทุนโรงเรียน ตารีกา สนับสนุนกิจกรรมตารีกา
                   4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ - มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน ธรรมนูญสุขภาวะมัสยิด 11 มัสยิด และวัดชนาราม 1 แห่ง มีการนำธรรมนุญสู่การปฏิบัติ
                    • มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน การจับปลาในบ่อปลาดุในพื้นที่สาธาณะ
                    • มีธรรมนูญของชุมชน
                   5. เกิดกระบวนการชุมชน
                    • เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)
                    • การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน) รูปแบบสภาชุมชน การร่วมคิดร่วมทำธรรมนูญสุขภาวะ โดยชุมชนและเครือข่ายร่วมวางแผน ติดตามโดยชุมชน เช่น ประชุม
                    • การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชนเช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน การระดมทุน การใช้ทรัพยากรจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพเช่น จักยานเพื่อสุขภาพ
                    • มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง - มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุม แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม และติดดามกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
                    • เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน
                    • เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ
                    • อื่นๆ
                   6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
                    • ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน
                    • ภูมิใจในการเป็นชุมชนต้นแบบ และเป็นชุมชนนำร่องของอำเภอรือเสาะ ในการจัดการแบบแผนชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ให้เกิดสุขภาวะโดยวิถีธรรม ชุมชนเอื้ออาทร และมีจิตอาสา
                    • การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

                   - การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง
                   - ชุมชนมีความเอื้ออาทร
                   - มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                    

                   ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                    

                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                    

                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                    

                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                   8 มกราคม 2562
                   รายงานจากพื้นที่
                   โพสท์โดยSIRIPORNSIRIPORNเมื่อ 22 มกราคม 2562 10:49:20
                   แก้ไขโดย SIRIPORN เมื่อ 22 มกราคม 2562 12:22:04 น.

                   ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ »

                   ชื่อกิจกรรม : 2.ออกแบบติดตามประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม

                   • photo
                    • photo
                     คุณภาพกิจกรรม : (0)
                     วัตถุประสงค์

                      

                     กิจกรรมตามแผน

                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                      

                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                      

                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                      

                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                     ร่วมดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผลและบรรไดผลลัพธ์อย่างมีส่วนร่วมกับแกนนำชุมชนตำบลช่อแฮ

                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                      

                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                     จัดเวทีสนทนากลุ่มแกนนำชุมชนตำบลช่อแฮในการร่วมวางแผนการติดตามประเมินผลและบันไดผลลัพธ์ในการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุตำบลช่อแฮ จากการจัดเวทีดังกล่าวฯ ส่งผลให้แกนนำมีความเข้าใจในกระบวนการติดตามผลโครงการอย่างมีระบบและมีแผนในการติดตามประเมินผลและบันไดผลลัพธ์ในพื้นที่

                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                      

                     ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                      

                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                      

                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                      

                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                     3 มกราคม 2562
                     รายงานจากพื้นที่
                     โพสท์โดยณชพงศ จันจุฬาณชพงศ จันจุฬาเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2562 05:36:46
                     แก้ไขโดย ณชพงศ จันจุฬา เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2562 13:25:33 น.

                     ชื่อโครงการ : การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี »

                     ชื่อกิจกรรม : การร่วมสนทนากลุ่มกับทีมงานประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด

                     • photo
                      • photo
                       • photo
                        • photo
                         • photo
                          • photo
                           • photo
                            • photo
                             • photo
                              • photo
                               • photo
                                • photo
                                 • photo
                                  • photo
                                   • photo
                                    คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                    วัตถุประสงค์

                                     

                                    กิจกรรมตามแผน

                                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                     

                                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                     

                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                     

                                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                    สนทนากลุ่มกับทีมงานประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด

                                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                     

                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                    รับทราบข้อมูลกลไกการดำเนินงาน .....ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ นั้น ทางตัวแทนกองทุนได้บอกเล่าเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานของตนเองว่าเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่จะเข้าใจในบทบาทของตนเองมากขึ้น รวมถึงได้แนวทางการดำเนินงานในการอนุมัติงบปะมาณแก่ชุมชน และเป็นที่ปรึกษาในการทำโครงกาทางด้านสุขภาพได้ดีมากขึ้น ในขณะที่การบันทึกข้อมูลนั้นช่วยให้เจ้าหน้าที่รายงานกิจกรรมได้ง่ายขึ้น แต่ก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการทำความเข้าใจระบบการบันทึกข้อมูลมาก ...... ในการสนทนากลุ่มนั้น ผู้ให้ข้อมูลยังตอบคำถามการประเมินได้ไม่ตรงประเด็นมากนัก เนื่องจากโครงการเพิ่งจะดำเนินการ และอยู่ในช่วงที่กำลังปรับระบบการดำเนินงาน จึงสะท้อนเกี่ยวกับความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมกับทางสจรส.มากกว่าการสะท้อนผลการดำเนินงานของตนเอง

                                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                     

                                    ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                     

                                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                     

                                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                     

                                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                    23 ธันวาคม 2561
                                    รายงานจากพื้นที่
                                    โพสท์โดยนิมลต์ hsml1นิมลต์ hsml1เมื่อ 25 มกราคม 2562 15:23:30
                                    แก้ไขโดย ahama_hsmi1 เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2562 06:33:26 น.

                                    ชื่อโครงการ : การประเมินติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ : โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส »

                                    ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามครั้งที่ 2

                                    • photo
                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo
                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo
                                            • photo
                                             • photo
                                              คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                              วัตถุประสงค์

                                               

                                              กิจกรรมตามแผน

                                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 160 คน

                                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                               

                                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                               

                                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                               

                                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                              1. สังเกตแบบมีส่วนในเวที โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและสร้างเสริมสุขภาพวิธีธรรม ในตำบลลาโละ เพื่อค้นหาและยืนยันคุณค่าโครงการเพิ่มเติมจากแกนนำโครงการหลักจากชุมชน
                                               ประเด็นเพิ่มดังนี้
                                               • การก่อเกิดธรรมนูญสุขภาวพวิธีธรรม
                                               • กระบวนการพัฒนาสุขภาวพวิธีธรรม
                                               • ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงที่่เกิดขึ้นในชุมชน
                                              2. ทบทวนจากแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น รายงานสถานการณ์โรคเรื้อรังจาก https://nwt.hdc.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php
                                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                               

                                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                              • ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 300 คน ประกอบด้วย คณะทำงานโครงการ 6 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในตำบล 6 คน ทีมติดตาม จำนวน 3 คน ตัวแทนชุมชนตำบลลาโละ 10 ชุมชน จำนวน 235 คน ตัวแทนภาคประชาชนจากอำเภอจะแนะ จำนวน 50 คน
                                              • ภาพรวมข้อมูล
                                                     - มีการขับเคลื่อนสุขภาวะสุขภาพดีวิถีธรรมในรูปแบบธรรมนูญสุขภาวะมัสยิด 11 มัสยิด และธรรมนูญสุขภาวะวัดชนาราม 1ชุมชนตามกรอบแนวคิด วิถีธรรม 3 ส 3 อ 1 น บูรณาการพหุวัฒนธรรมโดยชุมชนร่วมคิดร่วมทำ ขยายจากชุมชนพุทธ สู่ชุมชนมุสลิม       - มีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง ไทย - มุสลิม ในชุมชน ต ลาโละ มีความสัมพันะืที่ดี มีการประชุมพูดคุยอย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องวัฒนธรรมและประเพณีวิถีไทย วิถีมุสลิม       - ประชาชนรับรู้ธรรมนูญสุขภาวะมัสยิด11มัสยิด และธรรมนูญสุขภาวะวัดชนาราม 1ชุมชน       - การนำธรรมนุญสู่การปฏิบัติ เป็นการใช้ศาสนา / วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนาโดยการใช้กรอบแนวคิด วิถีธรรม 3ส3อ 1น 2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ       - การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยเริ่มจากชุมชนไทยสุข มีการปรัปเปลี่ยนฤติกรรมโดยการใช้กิจกรรมคุณภาพชีวิต 5 ด้าน (ด้านการปกป้องจิตวิญญาณ, ด้านการปกป้องชีวิต, ด้านการปกป้องสติปัญญา, ด้านการปกป้องครอบครัว, ด้านการปกป้องทรัพยากร)
                                                     - กิจกรรม 3 ส (สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) โดยมีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ของครัวเรือนทุกครัวเรือนในแต่ละวัน สมาชิกครัวเรือนมีการสนทนาธรรม ในกลุ่มประชาชน เยาวชน ที่วัดในวันพระ 4 ครั้ง ต่อเเดือน กำหนดเขตปลอดเครื่องมือสิ่อสาร ในลานฝึดสมาธิ ขยายให้เกิดการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ของครัวเรือนทุกครัวเรือนในแต่ละวัน
                                                     - กิจกรรม 3 อ ( อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ) เช่น การออกกำลังกาย 30 ต่อวันโดยการเต้นแอร์โรบิกทุกวัน เช้าเย็น รวมถึงมีกิจกรรม ปั่นจักยาน มีการกำหนดเส้นทางปั่นจักยานของชุมชนระยะทาง 16 กม โดยมีกลุ่มปั่นจักยาน 30 คน เป็นสมาชิกกลุ่ม ซึ่งได้นำงบกองทุนออมทรัพย์ของชุมชนไทยสุขจัดซื้อจักยานกองกลาง 20 คันมีลานออกกำลังกายในชุมชน ให้คนในชุมชนยืมออกกำลังกาย มีศูนย์ออกกำลังกายสำหรับคนในชุมชน และชุมชนมีการออแบบการออกกำลังกายที่หลากหลาย เช่น เต้นแอร์โรบิก ออกกำลังกายโ้วยเครื่อง ฟุตบอล วิ่ง เป้นต้น ด้านอาหารมีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพลดเสี่ยงเบาหวาน ความดัน ในรูปแบบอาหารเป็นยา โดนเริ่มจากสมุนไพรใกล้บ้าน เช่น น้ำดื่มสมุนไพรควบคุมเบาหวาน เมนูอาหารเพื่อสุขภาพในครัวเรือน และงานบุญบริโภคผักริมรั้วปลอดสารพิษ อย่างน้อยครัวเรือนละ 5 ชนิด
                                                     - ระบบนำส่งโดยชุมชนด้วยการใช้รถนำส่งผู้ป่วยโดยใช้รถจิตอาสาในชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง เน้นผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอก กล้ามเนื่ออ่อนแรง ทำให้คนในชุมชนเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็ว ทำใหเ้เกิดการใช้เกิดการใช้นาฬิกาชีวิตเพื่อจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน จำนวน 44 ครัวเรือน
                                                     - ความสัมพันธ์ ระหว่าง ไทย - มุสลิม ในชุมชน ต ลาโละ มีความสัมพันธ์ที่ดี มีการประชุมพูดคุยอย่างต่อเนื่องตามเทศการวัฒนธรรมและประเพณีของไทยพุทธและไทยมุสลิม มีกิจกรรมสัมพันธ์ เช่น ในเดือนรอมฎอน ชุมชนไทยพุทธจะนำอินทผาลัมไปเยี่นมชุมชนมุสลิม วันสารทชุมชนมุสลิมนำข้าวสารให้ชุมชนไทยพุทร ทให้เกิดความสงบสุขในตำบลลาโละ

                                                    - จากรายงานการทบทวนฐานข้อมูลสถาการณ์โรคเรื้องรังเปรียบเทียบ 2 ปี พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลงจาก 7 คน เหลือ 5 คนในปี61 ความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลงจาก 12คน เหลือ 5 คน ในปี61 โรคเบาหวานที่สามารถควบคุมโรคได้ตามเกณฑ์ ลดลงจาก 8 คน เหลือ 6 คนในปี 61 โรคความดันโลหิตสูงที่สามามารถควบคุมได้ตามเกณฑ์ เพิ่มขึ้น จาก14 คน เป็น 19คนในปี 61

                                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                               

                                              ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                               

                                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                               

                                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                               

                                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                              22 ธันวาคม 2561
                                              รายงานจากพื้นที่
                                              โพสท์โดยณชพงศ จันจุฬาณชพงศ จันจุฬาเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2562 05:31:46
                                              แก้ไขโดย ณชพงศ จันจุฬา เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2562 13:20:09 น.

                                              ชื่อโครงการ : การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี »

                                              ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่สัมภาษณ์และเตรียมความพร้อมการประชุมตัวแทนกองทุน สปสช.ทั้ง 13 กองทุนในเขตอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

                                              • photo
                                               • photo
                                                • photo
                                                 • photo
                                                  • photo
                                                   • photo
                                                    คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                    วัตถุประสงค์

                                                     

                                                    กิจกรรมตามแผน

                                                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                     

                                                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                     

                                                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                     

                                                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                    สัมภาษณ์ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อมเทศบาลตำบลหนองจิง ถึงขั้นตอนรายละเอียดการดำเนินงานเกี่ยวกับกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่ 13 กองทุน ในเขตเทศบาลตำบลหนองจิก เพื่อเข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มในการประเมินขั้นตอนการทำงาน

                                                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                     

                                                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                    ได้กลุ่มเป้าหมาย 13 กองทุน ที่ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบล ในการร่วมทำการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยผอ.ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงสร้างของกลุ่มเป้าหมาย โครงการที่ได้เสนอมาภายหลังการอบรม และปัญหาอุปสรรคอย่างคร่าวๆ เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถนำไปกำหนดกรอบการเก็บข้อมูลในครั้งถัดไป รับทราบข้อมูลเบื้องต้นในการดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับกองทุน ในประเด็นปัจจัยเสี่ยงฯ ซึ่งมี 13 กองทุนในตำบลหนองจิก ส่วนใหญ่โครงการที่กองทุนขอมานั้นจะเน้นเรื่องของการลดบุหรี่ มากที่สุด รองลงมาคือยาเสพติด และสุรา เนื่องจากพื้นที่หนองจิกมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามจึงไม่ค่อยมีผู้ติดสุรามากนัก ภายหลังจากการสัมภาษณ์ คณะประเมินจึงได้นำข้อมูลมากำหนดเป็นแบบสอบถามและแบบสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูล โดยได้นัดหมายกับตัวแทนทั้ง 13 กองทุน ผ่านผ.อ.กองสธารณสุขทต.หนองจิกเป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม

                                                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                     

                                                    ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                                     

                                                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                                     

                                                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                     

                                                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                                    20 ธันวาคม 2561
                                                    รายงานจากพื้นที่
                                                    โพสท์โดยณชพงศ จันจุฬาณชพงศ จันจุฬาเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2562 05:22:33
                                                    แก้ไขโดย ณชพงศ จันจุฬา เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2562 13:15:21 น.

                                                    ชื่อโครงการ : การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี »

                                                    ชื่อกิจกรรม : ทบทวนความเข้าใจ เพื่อเตรียมกำหนดกรอบการประเมินผลโครงการปัจจัยเสี่ยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

                                                    • photo
                                                     • photo
                                                      • photo
                                                       • photo
                                                        • photo
                                                         • photo
                                                          • photo
                                                           • photo
                                                            • photo
                                                             คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                             วัตถุประสงค์

                                                              

                                                             กิจกรรมตามแผน

                                                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                              

                                                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                              

                                                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                              

                                                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                             1) นัดหมายทีมงานสจรส.เพื่อสนทนาเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ และทบทวนความเข้าใจรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมากำหนดกรอบการดำเนินงาน 2) เดินทางจากม.อ.ปัตตานีไปยัง สจรส. เพื่อเข้าสัมภาษณ์ทีมงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 3) สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.ซอฟียะห์ นิมะ 4) สัมภาษณ์ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวสิริมนต์ ชีวะอิสระกุล

                                                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                              

                                                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                             ทางคณะผู้ประเมินได้รับทราบสถานการณ์โครงการปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งหมายถึงกิจกรรมที่ทางสจรส.ได้จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ตำบลหนองจิก เพื่อให้สามารถเขียนโครงการของบประมาณดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการติดสุรา ยาสูบ และยาเสพติด และการดำเนินงานประเด็นปัจจัยเสี่ยงภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลว่ามหน่ายงานใดเกี่ยวข้องบ้าง ใครเป็นผู้ประสานงานหลัก

                                                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                              

                                                             ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                                              

                                                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                                              

                                                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                              

                                                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                                             15 ธันวาคม 2561
                                                             รายงานจากพื้นที่
                                                             โพสท์โดยนายอะหมัด หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09:54:25
                                                             แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09:54:50 น.

                                                             ชื่อโครงการ : ประเมินการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา »

                                                             ชื่อกิจกรรม : สร้างและพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน

                                                             คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                             วัตถุประสงค์

                                                              

                                                             กิจกรรมตามแผน

                                                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                              

                                                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                              

                                                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                              

                                                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                             พัฒนาเครื่องมือการประเมิน

                                                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                              

                                                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                             มีเครื่องมือการประเมินที่มีคุณภาพ

                                                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                              

                                                             ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                                              

                                                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                                              

                                                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                              

                                                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                                             10 ธันวาคม 2561
                                                             รายงานจากพื้นที่
                                                             โพสท์โดยนายอะหมัด หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 12 ธันวาคม 2561 18:49:41
                                                             แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562 09:21:22 น.

                                                             ชื่อโครงการ : ประเมินการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา »

                                                             ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะผู้ประเมินโครงการ

                                                             • photo
                                                              • photo
                                                               • photo
                                                                คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                วัตถุประสงค์

                                                                 

                                                                กิจกรรมตามแผน

                                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                 

                                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                 

                                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                 

                                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                ประชุมคณะผู้ประเมินโครงการเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงาน

                                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                 

                                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                จากการประชุมคณะผู้ประเมินเพื่อดำเนินการประเมินผล โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

                                                                มีการกำหนดวัตถุประสงค์ กรอบการประเมิน ขอบเขตการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ และกำหนดการดำเนินงาน ดังนี้

                                                                1.วัตถุประสงค์การประเมิน

                                                                1.1 เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม/บริบทของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

                                                                1.2 เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า ของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

                                                                1.3 เพื่อประเมินกระบวนการ ของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

                                                                1.4 เพื่อประเมินผลผลิต ของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

                                                                2.กรอบการประเมิน

                                                                ใช้กรอบการประเมินเชิงระบบ (CIPP Model)

                                                                3.ขอบเขตการประเมิน

                                                                3.1 ขอบเขตประชากร

                                                                ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย

                                                                • คณะกรรมการทีมประคับประคองโรงพยาบาลเทพา จำนวน 25 คน

                                                                • พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเทพา จำนวน 50 คน

                                                                • เจ้าหน้าที่ทั่วไปโรงพยาบาลเทพา จำนวน 200 คน

                                                                • ผู้รู้แต่ละพื้นที่ แบ่งเป็น วิถีพุทธ จำนวน 28 คน และวิถีมุสลิม จำนวน 28 คน

                                                                • ผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) จำนวน 60 คน

                                                                3.2 ขอบเขตเนื้อหา

                                                                3.2.1 ประเมินสภาพแวดล้อม/บริบท - หลักการ - วัตถุประสงค์ของโครงการ - เป้าหมายของโครงการ - การเตรียมการภายในโครงการ

                                                                3.2.2 ประเมินปัจจัยนำเข้า - บุคลากรและผู้เข้าร่วมโครงการ - วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ - งบประมาณ - การบริหารจัดการ

                                                                3.2.3 ประเมินกระบวนการ - กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ - การนิเทศติดตาม

                                                                3.2.4 ประเมินผลผลิต - ผลการดำเนินโครงการ

                                                                3.3 ขอบเขตพื้นที่ประเมิน
                                                                อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

                                                                3.4 ขอบเขตระยะเวลา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561

                                                                3.5 งบประมาณในการประเมิน 20,000 บาท

                                                                4.เครื่องมือที่ใช้

                                                                4.1 แบบสอบถาม

                                                                4.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)

                                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                 

                                                                ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                                                 

                                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                                                 

                                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                 

                                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                                                9 ธันวาคม 2561
                                                                รายงานจากพื้นที่
                                                                โพสท์โดยSIRIPORNSIRIPORNเมื่อ 9 ธันวาคม 2561 11:30:45
                                                                แก้ไขโดย เพชรรุ่ง เมื่อ 22 มกราคม 2562 01:09:55 น.

                                                                ชื่อโครงการ : โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ »

                                                                ชื่อกิจกรรม : 1. ศึกษาสถานการณ์และรายละเอียดโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ในพื้นที่และชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ

                                                                • photo
                                                                 • photo
                                                                  • photo
                                                                   • photo
                                                                    • photo
                                                                     คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                     วัตถุประสงค์

                                                                      

                                                                     กิจกรรมตามแผน

                                                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

                                                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                      

                                                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                      

                                                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                      

                                                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                     ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ ร่วมศึกษาสถานการณ์และรายละเอียดของโครงการร่วมกับแกนนำในพื้นที่

                                                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                      

                                                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                     มีการประชุม จัดสันทนาการสมาชิกชมรมและมีแกนนำของชมรมที่มีความรุ้และทักษะเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน มีการติดตามผู้ป่วยตามกำหนดที่วางไว้และค้นพบผู้ป่วยรายใหม่ขณะออกเยี่ยมทีมได้ให้คำแนะนำการบริการของรพสต.ช่อแฮแก่ผู้ป่วยและญาติเพิ่มเติม

                                                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                      

                                                                     ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                                                      

                                                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                                                      

                                                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                      

                                                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                                                     26 พฤศจิกายน 2561
                                                                     รายงานจากพื้นที่
                                                                     โพสท์โดยนิมลต์ hsml1นิมลต์ hsml1เมื่อ 25 มกราคม 2562 11:21:30
                                                                     แก้ไขโดย ahama_hsmi1 เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2562 22:17:48 น.

                                                                     ชื่อโครงการ : การประเมินติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ : โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส »

                                                                     ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่ติดตามครั้งที่ 1

                                                                     • photo
                                                                      • photo
                                                                       • photo
                                                                        • photo
                                                                         • photo
                                                                          คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                          วัตถุประสงค์

                                                                           

                                                                          กิจกรรมตามแผน

                                                                          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

                                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                           

                                                                          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                           

                                                                          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                           

                                                                          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                          1. ชี้แจงวัตถุประสงค์การติดตามกรอบแนวคิดการติดตามตามกฏบัตรออตาว่าและคุณค่า
                                                                          2. สนทนากลุ่มคณะทำงานโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้   - นำเสนอความก้าวหน้าโครงการและสรุป ปัญหา อุปสรรค การทำโครงการ   - แลกเปลี่ยนข้อเสนอและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค การกรจัดการโครงการเฉพาะหน้า เช่น การบันทึกข้อมูลในเวปไซด์ หลักฐานการเบิกจ่ายโครงการ
                                                                          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                           

                                                                          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                          1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ทีมประเมินติดตาม 3 คน ผู้รับผิดชอบและแกนนำโครงการ จำนวน 10 คน
                                                                          2. ข้อมูลโดยสรุปจากกิจกรรม

                                                                            2.1 กระบวนการพัฒนาระบบบริการ เริ่มจากหลักคิด ประชาชนคิด ประชาชนเป็นเจ้าของ และใช้แนวคิดนโยบายุขภาพวิธีธรรมจากกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ 3 ส. 3 อ. 1 นมาปรับใช้ในการจัดการสุขภาพพหุวัฒนธรรม โดยวิถีอิสลามและวิธีพุทธนำมาใช้ในโรงพยาบาลรือเสาะและนำร่องชุมชนตำบลลาโละ และในสถานบริการโรงพยาบาลรือเสาะโดยเน้นในโรคเรื้อรัง ในเนื้อหาด้านมิติกรอบกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย
                                                                                - ด้านปัจเจกชน เกี่ยวกับการจัดการแบบแผนชีวิต
                                                                                - ด้านองค์กรสุขภาพ เกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม
                                                                                - ด้านองค์กรชุมชน เกี่ยวกับ การจัดการศาสนสถาน
                                                                            และกรอบคิดด้านคุณค่า ประกอบด้วย
                                                                              1. ด้านป้องกันจิตวิญญาณ สร้างนวตกรรมขับเคลือนด้วยกิจกรรม 3 ส ( สวดมนต์/ดุอา , สมาธิ/อีหม่าม , สนทนาธรรม/ นาสีฮัต) มีการจัดมุมธรรมมะ มุมหนังสือธรรมมะ และจัดทำสื่อ เช่น สื่อรูปแบบการละหมาดตะยัมมุม

                                                                              2. ด้านปกป้องชีวิต สร้างนวตกรรมขับเคลือนด้วยกิจกรรม 3 อ ( อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย) และ 1 น นาฬิกาชีวิต ซึ่งดำเนินการในโรคเรื้อรัง โรคความดันโลหิตสูง และความดัน กิจกรรม 3 อ มีกิจกรรม เมนูสุขภาพ การออกกำลังกายด้วยการป้่นจักยานในเจ้าหน้าที่ ส่วนกิจกรรม 1 น นาฬิกาชีวิต ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมในโรงพยาบาล

                                                                              3. ด้านปกป้องสติปัญญา บุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกับวิถีพุทธ วิถีอิสลาม โดยแกนนำเจ้าหน้าที่ อสมบ้านไทยสุข

                                                                              4. ด้านปกป้องครอบครัว
                                                                              5. ด้านปกป้องทรัพยากร เกิดธรรมนุญสุขภาวะวัดและมัสยิดขับเลื่อนในตำบลลาโละ

                                                                          2.2 ด้านระบบริการในโรงพยาบาล โรงพยาบาลรือเสาะได้อบรมทำความเข้าใจแนวคิด นโยบายสุขภาพดีวิถีธรรม กระทรวงสาธารณสุขโดยการใช้ 3 ส 3อ 1น วิถีพุทธวิถีอิสลามในกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและรพ.สต.จำนวน 200 คน ที่สามารถเป็นแกนนำ สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้เจ้าหน้าที่ อื่น ๆ จำนวน 6 คน

                                                                          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                           

                                                                          ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                                                           

                                                                          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                                                           

                                                                          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                           

                                                                          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                                                          4 พฤศจิกายน 2561
                                                                          รายงานจากพื้นที่
                                                                          โพสท์โดยนิมลต์ hsml1นิมลต์ hsml1เมื่อ 25 มกราคม 2562 10:18:40
                                                                          แก้ไขโดย ahama_hsmi1 เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2562 22:11:15 น.

                                                                          ชื่อโครงการ : การประเมินติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ : โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส »

                                                                          ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบการติดตาม

                                                                          • photo
                                                                           • photo
                                                                            คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                            วัตถุประสงค์

                                                                             

                                                                            กิจกรรมตามแผน

                                                                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

                                                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                             

                                                                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                             

                                                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                             

                                                                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                            • ประชุมวางแผนแนวทางการทำงานและประสานงานพื้นที่เพื่อการลงติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายอแดนใต้เขตพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
                                                                            • ออกแบบกรอบแนวคิดและเครื่องมือ ในการติดตามประเมินผล และรูปแบบการลงพื้นที่
                                                                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                             

                                                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                                                            • ได้แนวทางกิจกรรมการลงติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายอแดนใต้เขตพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
                                                                            • ได้กรอบแนวคิดและเครื่องมือประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีรายละเอียด
                                                                            • พบปะคณะทำงานโครงการโดยแจ้งวัตถุประสงค์การติดตามโครงการตามกรอบแนวคิดกฏบัตรออตาว่าและคุณค่า
                                                                            • คณะทำงานโครงการนำเสนอความก้าวหน้าโครงการและสนทนาเล่าเรื่อง ตัวแทนทีมขับเคลื่อนวิถีอิสลาม วิถีพุทรแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ถอดบทเรียน
                                                                            • พื้นที่ตอบรับการรับประเมิน ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายอแดนใต้เขตพื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
                                                                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                             

                                                                            ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                                                             

                                                                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                                                             

                                                                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                             

                                                                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                                                            20 ตุลาคม 2561
                                                                            รายงานจากพื้นที่
                                                                            โพสท์โดยsutthiphongsutthiphongเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 20:39:02
                                                                            แก้ไขโดย sutthiphong เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 20:39:33 น.

                                                                            ชื่อโครงการ : งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ »

                                                                            ชื่อกิจกรรม : จัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

                                                                            • photo
                                                                             • photo
                                                                              • photo
                                                                               • photo
                                                                                • photo
                                                                                 • photo
                                                                                  • photo
                                                                                   • photo
                                                                                    • photo
                                                                                     • photo
                                                                                      • photo
                                                                                       • photo
                                                                                        • photo
                                                                                         • photo
                                                                                          • photo
                                                                                           • photo
                                                                                            • photo
                                                                                             • photo
                                                                                              • photo
                                                                                               • photo
                                                                                                • photo
                                                                                                 • photo
                                                                                                  • photo
                                                                                                   • photo
                                                                                                    • photo
                                                                                                     คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                                                     วัตถุประสงค์

                                                                                                      

                                                                                                     กิจกรรมตามแผน

                                                                                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

                                                                                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                      

                                                                                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                      

                                                                                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                      

                                                                                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                     รายละเอียดการจัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

                                                                                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                      

                                                                                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                     ผลการจัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

                                                                                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                      

                                                                                                     ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                                                                                      

                                                                                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                                                                                      

                                                                                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                      

                                                                                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                                                                                     19 ตุลาคม 2561
                                                                                                     รายงานจากพื้นที่
                                                                                                     โพสท์โดยsutthiphongsutthiphongเมื่อ 21 ตุลาคม 2561 11:18:49

                                                                                                     ชื่อโครงการ : งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคใต้ »

                                                                                                     ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

                                                                                                     คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                                                     วัตถุประสงค์

                                                                                                      

                                                                                                     กิจกรรมตามแผน

                                                                                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

                                                                                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                      

                                                                                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                      

                                                                                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                      

                                                                                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                     เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 จ.กำแพงเพชร

                                                                                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                      

                                                                                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                     ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

                                                                                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                      

                                                                                                     ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                                                                                      

                                                                                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                                                                                      

                                                                                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                      

                                                                                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                                                                                     10 กันยายน 2561
                                                                                                     รายงานจากพื้นที่
                                                                                                     โพสท์โดยsutthiphongsutthiphongเมื่อ 10 กันยายน 2561 11:22:23
                                                                                                     แก้ไขโดย sutthiphong เมื่อ 10 กันยายน 2561 14:57:19 น.

                                                                                                     ชื่อโครงการ : งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ »

                                                                                                     ชื่อกิจกรรม : เข้าร่วมงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 10 กันยายน 2561

                                                                                                     • photo
                                                                                                      • photo
                                                                                                       • photo
                                                                                                        • photo
                                                                                                         • photo
                                                                                                          • photo
                                                                                                           • photo
                                                                                                            • photo
                                                                                                             • photo
                                                                                                              • photo
                                                                                                               • photo
                                                                                                                • photo
                                                                                                                 • photo
                                                                                                                  • photo
                                                                                                                   • photo
                                                                                                                    • photo
                                                                                                                     • photo
                                                                                                                      • photo
                                                                                                                       • photo
                                                                                                                        • photo
                                                                                                                         คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                                                                         วัตถุประสงค์

                                                                                                                          

                                                                                                                         กิจกรรมตามแผน

                                                                                                                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

                                                                                                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                                                                          

                                                                                                                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                                                                          

                                                                                                                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                                                                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                                                                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                                                                          

                                                                                                                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                                                                         การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้
                                                                                                                         วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (อาคาร LRC)
                                                                                                                         สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

                                                                                                                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                                                                          

                                                                                                                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                                                                         การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้
                                                                                                                         วันที่ 10 -12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (อาคาร LRC)
                                                                                                                         สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

                                                                                                                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                                                                          

                                                                                                                         ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                                                                                                          

                                                                                                                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                                                                                                          

                                                                                                                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                                                                          

                                                                                                                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน