ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
30 มีนาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยนายอะหมัด หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 30 มีนาคม 2562 14:59:22
แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 31 มีนาคม 2562 11:23:19 น.

ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา จ.สงขลา »

ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานผลการประเมิน

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานผลการประเมินโครงการในรูปแบบบทความ

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

บทความรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
24 มีนาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthawonr_15634thawonr_15634เมื่อ 24 มีนาคม 2562 15:42:10

ชื่อโครงการ : การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการของ สสส. ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และ ภาคเหนือ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน1

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงานการติดตาม และประเมินผลโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง
ผู้เข้าร่วมประชุม 3 คน  นายสมนึก  นุ่นด้วง  นายถาวร  คงศรี    นายเสงียม  ศรีทวี รายละเอียดการประชุม
  -เตรียม ออกแบบ  เลือกกรอบการประเมินโครง ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล  กระบวนการที่ดำเนินการ  จัดทำปฎิทินการดำเนินงานการประเมิน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต  ได้กรอบแนวทางในการติดตามประเมิน การติดตาม และประเมินผลโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง วัตถุประสงค์ของการประเมินเพื่อประเมินการนำยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุงไปสู่การปฏิบัติ กรอบการประเมิน ใช้รูปแบบ CIPP Model เป็นเครื่องมือในการประเมิน ขอบเขตการประเมิน
  - ขอบเขตเชิงพื้นที่  ดำเนินการประเมินในพื้นที่จังหวัดพัทลุง  ประกอบด้วย หน่วยงานระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น ระดับเครือข่าย องค์กร   - ขอบเขตเชิงเนื้อหา ดำเนินการประเมินจากโครงการในประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 1.กลไกที่ร่วมขับเคลื่อน การทำแผนงานโครงการข้าวอินทรีย์
          • หน่วยงาน           •ประเด็นทางยุทธศาสตร์ ที่สำคัญ         2.กระบวนการขับเคลื่อน การทำแผนงานโครงการข้าวอินทรีย์
          •แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2561 - 2565 3.ผลที่เกิดขึ้นจาการขับเคลื่อนการทำแผนงานโครงการข้าวอินทรีย์
          •มีจำนวนกี่หน่วยงาน กี่ท้องถิ่น กี่เครือข่าย/องค์กร กี่แผนงาน กี่โครงการ
4.ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการทำแผนงานโครงการข้าวอินทรีย์

  - ขอบเขตเชิงระยะเวลา ดำเนินการประเมินระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562  ถึงวันที่ 31มีนาคม พ.ศ. 2562  จำนวน 3เดือน   - วิธีการดำเนินการ การติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุงภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง สนับสนุนโดย สถาบันจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 4 ขั้นตอนหลัก คือ     1. บริบทของแผนยุทธศาสตร์ สาระสำคัญของแผน                   a. ประเด็นยุทธศาสตร์                   b. แผนงาน
                  c. โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้าวจังหวัดพัทลุง
    2.        ปัจจัยนำเข้า มีใครเกี่ยวข้องในการแปลงแผนยุทศาสตร์ข้าวจังหวัดพัทลุงไปสู่การปฏิบัติ แผนงาน โครงการ
    3.        กระบวนการแปลงแผนยุทศาสตร์ข้าวจังหวัดพัทลุงไปสู่การปฏิบัติ แผนงาน โครงการ ได้อย่างไร มีกลไกใดบ้างที่ช่วยสนับสนุน โดยใช้แบบสอบถามการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง                 1. การดำเนินงานแต่ละขั้นตอน                       • คนหรือกลุ่มคน ที่เป็นตัวหลักหรือกลุ่มคนที่เป็นตัวยุทธศาสตร์                       • ข้อมูลหรือฐานข้อมูล                       • มีการปฏิบัติการตามหรือประยุกต์การทำงานจากแผนงานที่มีอยู่เดิมและเป็นแผนปฏิบัติการ                       • มีการใช้งบประมาณและแหล่งงบประมาณ                       • มีการใช้สถานที่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์อย่างไร                       • มีการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนมาหนุนเสริมการทำงานอย่างไร เช่นทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  ภูมิปัญญา               2. การดำเนินงานได้ปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดหรือไม่  อย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอะไร  มีแนวทางการปรับวิธีการทำงาน หรือปรับแผนอย่างไร               3. ได้ผลแต่ละขั้นตอนตรงตามที่วางแผนหรือไม่และควรจะต้องปรับวิธีการทำงานอย่างไร รวมถึงต้องการหนุนเสริมจากใคร  หน่วยงานใด  ในเรื่องใด  อย่างไร     4.      ชุดความรู้นวัตกรรมเชิงระบบการเปลี่ยนแปลงของ คน กลไก สภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อสุขภาวะ ผลลัพธ์   -คณะทำงานได้ข้อสรุปดำเนินการตามกรอบที่กำหนด  โดยการทำปฎิทินการดำเนินงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
24 มีนาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthawonr_15634thawonr_15634เมื่อ 24 มีนาคม 2562 15:57:32
แก้ไขโดย sutthiphong เมื่อ 31 มีนาคม 2562 12:12:13 น.

ชื่อโครงการ : การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการของ สสส. ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และ ภาคเหนือ »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2

คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 1. ศึกษารายละเอียดการประเมินจากคู่มือการใช้โปรแกรม เพื่อสร้างความเข้าใจรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน
 2. กำหนดวัตถุประสงค์การประเมิน โดยพิจารณาข้อมูลที่กำหนดไว้ในโปรแกรมแล้วเลือกใช้วัตถุประสงค์ที่ เหมาะสมกับบริบทของผู้ประเมิน ระยะเวลา และงบประมาณ ในการประเมิน
 3. กำหนดประเด็นประเมิน โดยพิจารณาข้อมูลที่กำหนดไว้ในโปรแกรมแล้วเลือกประเด็นที่เหมาะสม  เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมิน
 4. พัฒนาเครื่องมือประเมิน คือ แบบสัมภาษณ์
 5. กำหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต -คณะทำงานทั้ง 3 คน ประชุมตามแผนงานและได้ข้อสรุป
ผลลัพธ์ -แบ่งบทบาทหน้าที่ ในการลงสัมภาษณ์เชิงลึก บุคคล  หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
24 มีนาคม 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยthawonr_15634thawonr_15634เมื่อ 24 มีนาคม 2562 16:47:52

ชื่อโครงการ : การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการของ สสส. ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และ ภาคเหนือ »

ชื่อกิจกรรม : เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ

 • photo
  คุณภาพกิจกรรม : (0)
  วัตถุประสงค์

   

  กิจกรรมตามแผน

  จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

   

  รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

   

  กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

  จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

  รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

   

  รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

  ผู้ร่วมให้สัมภาษณ์  1  คน นายอำมร  สุขวิน กระบวนการ  สัมภาษณ์เชิงลึกในการร่วมขับเคลื่อน กระบวนการให้ได้มาซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

   

  ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

  ผลลิต
  -นายอำมร  สุขวิน  เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ ถึงการเป็นคณะทำงานและรับผิดชอบโครงการ มีความคาดหวังในการอยากให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการทำร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาข้าวอินทรีย์จัวหวัดพัทลุง
  ผลลัพธ์   - ได้เห็นกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องของ นายอำมร  สุขวิน ผู้รับผิดชอบโครงการ  ได้ดำเนินการทำงานวิจัย กับ สกว.มาก่อนในเรื่องการพัฒนาข้าวอินทรีย์  ได้นำผลลัพธ์จากงานวิจัย  จาก สกว.มาต่อยอดสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย เรื่อง นาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง และจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรผู้ทำนาให้มีทางเลือกและเป็นโอกาสในการต่อยอด ขยายผลไปสู่กิจกรรมอื่น จากการทำข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง

  ปัญหา/แนวทางแก้ไข

   

  ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

   

  ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

   

  คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

   

  ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
  24 มีนาคม 2562
  รายงานจากพื้นที่
  โพสท์โดยthawonr_15634thawonr_15634เมื่อ 24 มีนาคม 2562 16:30:50
  แก้ไขโดย thawonr_15634 เมื่อ 26 มีนาคม 2562 05:43:43 น.

  ชื่อโครงการ : การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการของ สสส. ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และ ภาคเหนือ »

  ชื่อกิจกรรม : สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัพัทลุง (ดร.เชิดศักดิ์)

  • photo
   คุณภาพกิจกรรม : (0)
   วัตถุประสงค์

    

   กิจกรรมตามแผน

   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

    

   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

    

   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

    

   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

   ขั้นตอนกระบวนการ ตามแผน     สัมภาษณ์  คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

    

   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

   ผลผลิต -มีผู้เข้าร่วม 5  คน  คือ  ดร.เชิดศักดิ์  เกื้อรักษ์ ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ  นักศึกษาคณะทำงานเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 2 คน ทีมประเมิน 2 คน คือ นายถาวร และนายสมนึก -กระบวนการพูดคุยสัมภาษณ์ ผู้รับผิดชอบ ถึงการดำเนินการโครงการให้ได้มาซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง  กิจกรรมที่สำคัญในการขับเคลื่อน ผลลัพธ์ -ได้เห็นกระบวนการทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง จากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนอย่างมีส่วนร่วม ในการเก็บข้อมูล  การแชร์ข้อมูล ของหน่วยงาน จนนำมาสู่การจัดทำร่างแผน - ได้ข้อมูลการประชุมระดมความคิดเห็นต่อแผนแม่บทข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง -  ได้หนังสือการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตาม และคณะทำงานส่งเสริมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพัทลุง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ -  ได้เอกสารคู่มือระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS  จังหวัดพัทลุง "เกษตรอินทรีย์วิถีเมืองลุง"

   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

    

   ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

    

   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

    

   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

    

   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
   24 มีนาคม 2562
   รายงานจากพื้นที่
   โพสท์โดยthawonr_15634thawonr_15634เมื่อ 24 มีนาคม 2562 17:08:43
   แก้ไขโดย thawonr_15634 เมื่อ 27 มีนาคม 2562 05:17:36 น.

   ชื่อโครงการ : การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการของ สสส. ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และ ภาคเหนือ »

   ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3

   คุณภาพกิจกรรม : (0)
   วัตถุประสงค์

    

   กิจกรรมตามแผน

   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

    

   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

    

   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

    

   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

   คณะผู้ประเมินเข้าร่วมประชุม 3  คน วิธีการดำเนินการ -ศึกษาและวิเคราะห์การเก็บข้อมูลในส่วนของหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ว่าเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์อย่างไร

   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

    

   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

   ผลลิต -คณะทำงานติดตามประเมิน 3  คนได้สรุปสาระสำคัญเป็นกรอบในการเป็นคำถามในการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินโครงการ ผลลัพธ์ -คณะทำงานสรุปกรอบที่ใช้เก็บข้อมูลนำไปประเมิน  คือ กรอบยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง  โครงการ กิจกรรม  หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

    

   ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

    

   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

    

   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

    

   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
   24 มีนาคม 2562
   รายงานจากพื้นที่
   โพสท์โดยthawonr_15634thawonr_15634เมื่อ 24 มีนาคม 2562 17:16:08
   แก้ไขโดย thawonr_15634 เมื่อ 24 มีนาคม 2562 17:39:34 น.

   ชื่อโครงการ : การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการของ สสส. ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และ ภาคเหนือ »

   ชื่อกิจกรรม : เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล

   • photo
    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        • photo
         • photo
          คุณภาพกิจกรรม : (0)
          วัตถุประสงค์

           

          กิจกรรมตามแผน

          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

           

          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

           

          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

           

          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

          การดำเนินการ ผู้เข้าร่วม 6  คน 1. เลขาประธานสภาเกษตรกรรับผิดชอบแผนงานและนโยบาย 1 คน 2. หัวน้างานส่งเสริมการเกษตร และหัวหน้ากลุ่มงานแผนและนโยบาย 2 คน 3. หัวหน้ากลุ่มงานแผนและนโยบาย และผู้ประสานงาน  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  2 คน 4. หัวหน้ากลุ่มงานแผนและนโยบาย  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 1 คน สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  จากผู้รับผิดชอบงานแผนและนโยบาย หรือเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน องค์กร ณ สถานที่ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่  และสถานที่ดำเนินโครงการในพื้นที่  รวมทั้งการถ่ายภาพผลการดำเนินโครงการ

          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

           

          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          ผลผลิต -ทั้ง 4  หน่วยงาน ที่ถูกสัมภาษณ์ มีความรู้  เข้าใจ และมีส่วนร่วม  มีกิจกรรมในโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ตามประเด็นยุทธศาสตร์เกี่ยวข้อง

          ผลลัพธ์ - สภาเกษตรกร มีบทบาท เป็นกลไกหลัก ในการรวบรวมปัญหาความต้องการและกระจายไปสู่หน่วยงานที่มีภารกิจตรง รวมถึงประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ก่อต้วมาจากสภาเกษตรกร - หัวน้างานส่งเสริมการเกษตร และหัวหน้ากลุ่มงานแผนและนโยบาย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  มีบทบาทสำคัญเมื่อได้รับการส่งมอบกระจายงานจากสภา เป็นหน่วยงานสนับสนุน จัดทำโครงการนำเสนอเพื่อขอโครงการจากส่วนกลางเพื่อตอบแผนยุทธศาสตร์ของชาติ ของจังหวัดพัทลุง เช่น โครงการหมู่บ้านนาอินทรีย์วิถีเมืองลุง  โครงการผลิตภัณฑ์ข้าวสังหยดอินทรีย์ สู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้าง  ผลิตภัณฑ์ ข้าวปิ้งสังข์หยดคั่วกลิ้ง

          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

           

          ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

           

          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

           

          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

           

          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
          24 มีนาคม 2562
          รายงานจากพื้นที่
          โพสท์โดยthawonr_15634thawonr_15634เมื่อ 24 มีนาคม 2562 20:15:53
          แก้ไขโดย thawonr_15634 เมื่อ 24 มีนาคม 2562 22:18:56 น.

          ชื่อโครงการ : การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการของ สสส. ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และ ภาคเหนือ »

          ชื่อกิจกรรม : ประชุมนักประเมินโครงการ

          คุณภาพกิจกรรม : (0)
          วัตถุประสงค์

           

          กิจกรรมตามแผน

          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

           

          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

           

          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

           

          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

          วิธีการ -เรียนรูัการนำเสนองานประเมินโครงการ  โดยการนำเสนอของแต่ละโครงการ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็มโดยอาจารย์แนะนำพี่เลี้ยง -การลงรายงานผ่านเวบ https://mehealthpromotion.com/project/214 ให้ทันเวลา

          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

           

          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          ผลผลิต   นักประเมินโครงการได้เรียนรูัการนำเสนองานประเมินโครงการและการลงรายงานผ่านเว็บ

          ผลลัพธ์ -นักประเมินโครงการได้ปรับเปลี่ยนกรอบการประเมินใหม่ โดยใช้  CIPP MODEL และได้บันทึกรายงานผ่านเว็ปฯจนครบถ้วน

          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

           

          ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

           

          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

           

          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

           

          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
          24 มีนาคม 2562
          รายงานจากพื้นที่
          โพสท์โดยthawonr_15634thawonr_15634เมื่อ 24 มีนาคม 2562 18:51:09
          แก้ไขโดย thawonr_15634 เมื่อ 24 มีนาคม 2562 19:19:45 น.

          ชื่อโครงการ : การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการของ สสส. ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และ ภาคเหนือ »

          ชื่อกิจกรรม : เก็บข้อมูล สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล

          • photo
           • photo
            • photo
             • photo
              คุณภาพกิจกรรม : (0)
              วัตถุประสงค์

               

              กิจกรรมตามแผน

              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 คน

              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

               

              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

               

              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

               

              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

              ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน 1. หัวหน้างานวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 1 คน 2. หัวหน้างานบริหารจัดการน้ำ สำนักงานโครงการชลประทานพัทลุง 1 คน 3. ผู้รับผิดชอบงานแผนและนโยบาย สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 1 คน 4. นักวิจัย วิทยาลัยภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ

              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

               

              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

              ผลลิต

              1. หัวหน้วงานวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 1 คน
              2. หัวหน้างานบริหารจัดการน้ำ สำนักงานโครงการชลประทานพัทลุง 1 คน
              3. ผู้รับผิดชอบงานแผนและนโยบาย สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 1 คน
              4. นักวิจัย วิทยาลัยภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ

                    สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล จากผู้รับผิดชอบงานแผนและนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง หรือเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน องค์กร ณ สถานที่ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ และสถานที่ดำเนินโครงการในพื้นที่ รวมทั้งการถ่ายภาพผลการดำเนินโครงการ

              ผลลัพธ์

              1. ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นหน่วยงานอิสระทำงานขึ้นอยู่กับกรมการข้าว เป็นหน่วยงานสนับสนุน รอกลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์ทำนาอินทรีย์แจ้งความต้องการเข้าร่วม ทางศูนย์วิจัยข้าวจะลงพื้นที่ไปตรวจรอบรองแปลง ด้วยเงือนไข ระยะปรับเปลี่ยน 3 ปี จะได้เป็นเกษตรกรทำนาอินทรีย์ ถ้าในกลุ่มคนใดคนหนึ่งตรวจแปลงไม่ผ่านจะทำให้กลุ่มเกษตรกรนาข้าวตกทั้งกลุ่ม และเมื่อผ่านจะได้มาตรฐาน  Organic Thailand
              2. สำนักงานโครงการชลประทานพัทลุง  เป็นหน่วยงานสนับสนุนเมื่อกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำหรือ กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำแจ้งความประสงค์ใช้น้ำ ทั้งในและนอกเขต ชลประทานก็จะไปตรวจค่าของน้ำและบริหารจัดการน้ำให้กลุ่มดังกล่าว
              3. สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง เป็นหน่วยงานสนับสนุนเมื่อเกษตรกรเป็นกลุ่มหรือรายย่อยแจ้งความประสงค์ตรวจดิน เช่นโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ทางสถานีพัฒนาที่ดินจะไปตรวจดินให้เกษตรกร
              4. นักวิจัย วิทยาลัยภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ นอกจากเป็นหน่วยงานทางวิชาการแลัวยังเป็นหน่วยงานสนับสนุนและยังเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑข้าวอินทรีย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสู่อุตสาหกรรมพัฒนาต่อยอดข้าวข้าวสังข์หยดพัทลุง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสหภาพยุโรป เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย(GI) ปลูกได้เฉพาะพัทลุงเท่านั้น เป็นผลิตภัณฑ์ ข้าวปิ้งสังข์หยดคั่วกลิ้ง
              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

               

              ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

               

              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

               

              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

               

              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
              24 มีนาคม 2562
              รายงานจากพื้นที่
              โพสท์โดยthawonr_15634thawonr_15634เมื่อ 24 มีนาคม 2562 19:23:38
              แก้ไขโดย thawonr_15634 เมื่อ 24 มีนาคม 2562 20:04:25 น.

              ชื่อโครงการ : การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการของ สสส. ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และ ภาคเหนือ »

              ชื่อกิจกรรม : เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล

              • photo
               • photo
                • photo
                 • photo
                  • photo
                   • photo
                    • photo
                     คุณภาพกิจกรรม : (0)
                     วัตถุประสงค์

                      

                     กิจกรรมตามแผน

                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                      

                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                      

                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                      

                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                     ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน ประธานกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ 1คน (ผู้ผลิต) ประธานกลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง 1 คน (ผู้แปรรูป) ประธานชมรมผู้ประกอบการโรงแรมจังหวัดพัทลุง  1 คน (ผู้บริโภค) นายเสณี  จ่าวิสูตร  ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน

                     วิธีการดำเนินการ สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  จากผู้รับผิดชอบงานแผนและนโยบาย หรือเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน องค์กร ณ สถานที่ปฏิบัติงาน  และสถานที่ดำเนินโครงการในพื้นที่  รวมทั้งการถ่ายภาพผลการดำเนินโครงการ

                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                      

                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                     ผลผลิต

                     -ประธานกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ 1คน (ผู้ผลิต) กลุ่มนาอินทรีย์มีการแข่งขันกันเอง ต้องมีทักษะในการบริหารจัดการถึงจะอยู่ได้ หน่วยงานรัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือ ด้าน เงินทุน  การรับซื้อ  โกดังเก็บ -ประธานกลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง 1 คน (ผู้แปรรูป) ปัจจุบันมีหน่วยงานหรือองค์กรสนับสนุนจำนวนมาก ถ้ากลุ่มของเราเข้มแข็ง รักษามาตรฐานการทำงานของกลุ่ม และมีการบริหารจัดการกลุ่มได้ดี  เช่น ทางกลุ่มได้นำกิจกรรมเชื่อมกับการท่องเที่ยวชุมชน ได้รับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ทางอุตสาหกรรมพัฒนาต่อยอดข้าวข้าวสังข์หยดพัทลุง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสหภาพยุโรป เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย(GI)  ปลูกได้เฉพาะพัทลุงเท่านั้น เป็นผลิตภัณฑ์ ข้าวปิ้งสังข์หยดคั่วกลิ้ง -ประธานชมรมผู้ประกอบการโรงแรมจังหวัดพัทลุง  1 คน (ผู้บริโภค) ให้ความเห็น  กิจกรรมของคนพัทลุงไม่นิยมทานข้าวอินทรีย์

                     ผลลัพธ์
                           จากการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  จากผู้รับผิดชอบงานแผนและนโยบาย หรือเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน องค์กร ณ สถานที่ปฏิบัติงาน  และสถานที่ดำเนินโครงการในพื้นที่ พบข้อเสนอการแก้ไขให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มนาข้าวอินทรีย์เข้มแข็ง  คือ ให้กลุ่มองค์กรชาวนา จัดตั้ง สหกรณ์ชาวนาอินทรีย์พัทลุง  ที่มีกฎหมายรับรอง เพื่อทำหน้าที่ในการช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐ

                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                      

                     ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                      

                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                      

                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                      

                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                     24 มีนาคม 2562
                     รายงานจากพื้นที่
                     โพสท์โดยสมใจสมใจเมื่อ 27 มีนาคม 2562 14:42:22
                     แก้ไขโดย สมใจ เมื่อ 27 มีนาคม 2562 15:08:24 น.

                     ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร »

                     ชื่อกิจกรรม : ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3

                     • photo ร่วมสรุปผลงาน
                       ร่วมสรุปผลงาน
                      • photo กรอบการประเมินฯ
                        กรอบการประเมินฯ
                       • photo ถึงชุมพรค่ะ
                         ถึงชุมพรค่ะ
                        • photo พักผ่อนค่ะ
                          พักผ่อนค่ะ
                         คุณภาพกิจกรรม : (0)
                         วัตถุประสงค์

                          

                         กิจกรรมตามแผน

                         จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                          

                         รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                          

                         กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                         จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                         รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                          

                         รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                         ผู้ประเมินร่วมกันสรุปผลการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ประกอบด้วย กิจกรรม 1. ปรับปรุงกรอบแนวคิดการประเมินให้สอดคล้องโครงการ และการเรียนจากเวทีการนำเสนอผลงานครั้งที่ 1วันที่ 29 ก.พ. 62 2. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ และบันทึกกิจกรรมลงในโปรแกรมการติดตามซึ่งมีผลสรุปดังนี้ 2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ติดตามในพื้นที่ 8 ครั้งแต่ผลการดำเนินงานแต่ละครั้งไม่มีการเชื่อมประสานและขาดการระบุเนื้อหาที่ชัดเจน 2.2 มีการบรรจุแผนงาน/โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ในกองทุนสุขภาพตำบล ครบทุกตำบล (4 ตำบล)
                         2.3 มีคณะกรรมการพชอ.จำนวน 21 คน และได้กำหนดประเด็นการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชนเป็นโครงการหนึ่งของพชอ. ที่จะร่วมกันขับเคลื่อน ในระดับอำเภออย่างเป็นรูปธรรม และเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน 3. ข้อเสนอแนะ 3.1 ควรขับเคลื่อนประเด็นการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ในระดับจังหวัด และควรกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ โดยขับเคลื่อนผ่านสมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพร 4. ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการ 4.1 ภาพกิจกรรมไม่สอดคล้องกับกิจกรรมดำเนินงาน 4.2 การบันทึกกิจกรรม ไม่สอดคล้องกับ วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม เช่น
                         - การติดตามครั้งที่ 6 วันที่ 4 ก.ค.61 - การติดตามครั้งที่ 7 วันที่ 6 มิ.ย.61 4.3 การบันทึกกิจกรรม ไม่ครอบคลุมผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่ชัดเจน 4.4 ไม่ปรากฏฐานข้อมูลการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุ ที่ชัดเจน 4.5 ชุดจัดการความรู้ยังไม่ปรากฏ 4.6 การสรุปผลลัพธ์การดำเนินงานไม่ชัดเจน โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ในการสวมหมวกกันน๊อค และคาดเข็มขัดนิรภัย

                         ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                          

                         ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                         ได้ผลสรุปการประเมินโครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ที่จะต้องนำผลไปสู่นโยบายสาธารณะระดับจังหวัดต่อไป

                         ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                          

                         ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                          

                         ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                          

                         คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                          

                         ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                         23 มีนาคม 2562
                         รายงานจากพื้นที่
                         โพสท์โดยนิมลต์ hsml1นิมลต์ hsml1เมื่อ 23 มีนาคม 2562 21:13:14
                         แก้ไขโดย นิมลต์ hsml1 เมื่อ 23 มีนาคม 2562 22:27:32 น.

                         ชื่อโครงการ : การประเมินติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ : โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส »

                         ชื่อกิจกรรม : สรุปรายงานกิจกรรมฉบับสมบูรณ์

                         • photo ร่วมประชุมทีมติดตามสรุปรายงานกิจกรรม
                           ร่วมประชุมทีมติดตามสรุปรายงานกิจกรรม
                          • photo ร่วมประชุมทีมติดตามสรุปรายงานกิจกรรม
                            ร่วมประชุมทีมติดตามสรุปรายงานกิจกรรม
                           • photo ร่วมประชุมทีมติดตามสรุปรายงานกิจกรรม
                             ร่วมประชุมทีมติดตามสรุปรายงานกิจกรรม
                            คุณภาพกิจกรรม : (0)
                            วัตถุประสงค์

                             

                            กิจกรรมตามแผน

                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                             

                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                             

                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                             

                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                            สรุปรายงานกิจกรรมฉบับสมบูรณ์ ในโปรแกรม และบทคัดย่อ

                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                             

                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                            -แบบสรุปคะแนนประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ 1ฉบับ -สรุปบทคัดย่อ 1 ฉบับ - รายงานฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ

                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                             

                            ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                             

                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                             

                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                             

                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                            13 มีนาคม 2562
                            รายงานจากพื้นที่
                            โพสท์โดยKansiriraksa BoonaeimKansiriraksa Boonaeimเมื่อ 13 มีนาคม 2562 09:22:20

                            ชื่อโครงการ : โครงการติดตามและประเมินผล โครงการติวเตอร์เลิฟเติมเต็มสู่น้อง จ.สุโขทัย »

                            ชื่อกิจกรรม : ประเมินโครงการครั้งที่ 2

                            คุณภาพกิจกรรม : (0)
                            วัตถุประสงค์

                             

                            กิจกรรมตามแผน

                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 23 คน

                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                             

                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                             

                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                             

                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                            คณะทำงานในทีมทำการประเมินโครงการครั้งที่  2 โดยการการสัมภาษณ์ครู  ผู้บริหาร  ผู้ปกครอง นักเรียนในพื้นที่ดำเนินการ

                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                             

                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                            ผลการการสัมภาษณ์ครู ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
                            ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง
                            ผลจากการสัมภาษณ์นักเรียนในพื้นที่ดำเนินการ

                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                             

                            ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                             

                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                             

                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                             

                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                            12 มีนาคม 2562
                            รายงานจากพื้นที่
                            โพสท์โดยsutthiphongsutthiphongเมื่อ 12 มีนาคม 2562 11:16:46

                            ชื่อโครงการ : งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ »

                            ชื่อกิจกรรม : ประชุมสรุป และจัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2

                            • photo
                             • photo
                              • photo
                               • photo
                                • photo
                                 • photo
                                  • photo
                                   • photo
                                    • photo
                                     • photo
                                      คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                      วัตถุประสงค์

                                       

                                      กิจกรรมตามแผน

                                      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                       

                                      รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                       

                                      กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                      จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                      รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                       

                                      รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                      ประชุมสรุป และจัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2

                                      ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                       

                                      ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                      ประชุมสรุปงาน และถอดบทเรียน นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ

                                      ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                       

                                      ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                       

                                      ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                       

                                      คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                       

                                      ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                      12 มีนาคม 2562
                                      รายงานจากพื้นที่
                                      โพสท์โดยภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์เมื่อ 12 มีนาคม 2562 11:27:00
                                      แก้ไขโดย ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ เมื่อ 12 มีนาคม 2562 14:26:02 น.

                                      ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล โครงการเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ปี 62 “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit” »

                                      ชื่อกิจกรรม : ถอดบทเรียนจากการทำกิจกรรมร่วมกับแกนนำ

                                      • photo
                                       คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                       วัตถุประสงค์

                                        

                                       กิจกรรมตามแผน

                                       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                        

                                       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                        

                                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                        

                                       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                       ระดมความคิดกับแกนนำและผู้ที่มีส่วนร่วมหลักในการดำเนินการจัดโครงการฯ

                                       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                        

                                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                       กระบวนการในการพัฒนาและการติดตั้งพื้นที่กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ 1. หาเครือข่ายพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์  โดยเริ่มจากการหาบุคคล (Key person) ที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เช่น คุณเดี่ยว จาก ฅ บ้านนอก คุณอัฑฒพงศ์ จาก บ้านตะวันยิ้ม ครูแจง จาก แมลงปอปีกแก้ว เป็นต้น 2. ร่วมกันพัฒนาศักยภาพ โดย
                                       2.1 เรียนรู้ ความหมายและแนวคิดพื้นที่สร้างสรรค์ 2.2 ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมของพื้นที่เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เช่น กรุงเทพฯ  เพชรบุรี เมืองปีนังประเทศมาเลเซีย ญี่ปุ่น เป็นต้น 3. สนับสนุนให้ Key person ทำงานกับเครือข่ายเยาวชน และกลุ่ม/องค์กรต่างๆในพื้นที่/ชุมชน โดยมีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมจาก สสย. 4. จัดเทศกาลพื้นที่สร้างสรรค์ในพื้นที่รูปธรรมของแต่ละกลุ่ม/องค์กร และจัดเทศกาลพื้นที่สร้างสรรค์ในระดับจังหวัดร่วมกัน

                                       แนวทางในการพัฒนาและขยายพื้นที่กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ 1. พัฒนาสถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้มให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สร้างสรรค์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนาให้เกิดโปรแกรมเรียนรู้ทั้งในระดับย่อย และระดับใหญ่ ระดับย่อยเป็นการจัดกิจกรรมเป็นระยะๆ กับกลุ่มคนที่ไม่ใหญ่ สามารถลงรายละเอียดของกิจกรรมได้มากได้แก่ การจัดกิจกรรมสื่อสารประเด็น งานศิลปะ งานฝีมือ เกษตรกรรมธรรมชาติ เป็นต้น 2. ขยายพื้นที่รูปธรรม/พื้นที่หลัก โดย พยายามหาพื้นที่ใหม่เพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์ให้มากขึ้น และหาKey person ใหม่ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น 3. พัฒนาอาสาสมัคร และขยายเครือข่ายเยาวชนอาสา โดยจัดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เช่น จัดค่ายเยาวชน
                                       4. พัฒนาโปรแกรมติดยิ้มออนทัวร์ โดยจัดโปรแกรมทัวร์พื้นที่รูปธรรม ที่ทางเครือข่ายหนุนเสริม/พัฒนาศักยภาพ

                                       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                        

                                       ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                        

                                       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                        

                                       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                        

                                       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                       9 มีนาคม 2562
                                       รายงานจากพื้นที่
                                       โพสท์โดยKkaiPHKkaiPHเมื่อ 11 มีนาคม 2562 09:20:18
                                       แก้ไขโดย sutthiphong เมื่อ 12 มีนาคม 2562 09:26:59 น.

                                       ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล โครงการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน »

                                       ชื่อกิจกรรม : ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

                                       คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                       วัตถุประสงค์

                                        

                                       กิจกรรมตามแผน

                                       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                        

                                       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                        

                                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                        

                                       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                       สรุปผลการประเมินกิจกรรมโครงการ

                                       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                        

                                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                       ปัจจัยนำเข้า ประกอบด้วย

                                       1. คณะทำงานการจัดการขยะ
                                       2. ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ
                                       3. กลไกการติดตามและแรงจูงใจในการจัดการขยะ
                                       4. การจัดการขยะอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

                                       วิธีการ/กระบวนการ กิจกรรมในการดำเนินงาน 1.1 แต่งตั้งคณะทำงาน 1.2 กำหนดบทบาทและหน้าที่ของคณะทำงาน 1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการให้ชุมชน 1.4 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ 2.1 อบรมให้ความรู้ 2.2 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะและลดการเผาขยะ 2.3 คืนข้อมูลการสำรวจ ติดตามการจัดการขยะ 3.1 คณะกรรมการติดตามให้คำแนะนำการคัดแยกขยะ
                                       3.2 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 3.3 กำหนดมาตรการคัดแยกขยะ 3.4 หิ้วถุงผ้าจ่ายตลาด 3.5 คัดแยกขยะในงานประเพณี 3.6 จัดตั้งกลุ่มพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ 4.1 ส่งเสริมครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะ ผลผลิต/ผลลัพธ์

                                       1. มีคณะทำงาน การจัดการขยะ
                                       2. มีแผนปฏิบัติการ
                                       3. มีข้อตกลงในการจัดการขยะ
                                       4. ร้อยละ 80 ตัวแทนครัวเรือนมีความรู้ในการทำปุ๋ยหมักจากขยะย่อยสลาย และผลกระทบจากการเผาขยะ
                                       5. มีมาตรการในการจัดการขยะ
                                       6. มีการติดตามแนะนำการจัดการขยะในครัวเรือน
                                       7. มีการเก็บและคืนข้อมูลการจัดการขยะในหมู่บ้านทุกเดือน
                                       8. เกิดครัวเรือนที่ผลิตและใช้ปุ๋ยจากขยะย่อยสลาย ร้อยละ 80 91. มีครัวเรือนต้นแบบจัดการขยะ 10 ครัวเรือน
                                       9. เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะ
                                       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                        

                                       ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                        

                                       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                        

                                       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                        

                                       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                       7 มีนาคม 2562
                                       รายงานจากพื้นที่
                                       โพสท์โดยสมใจสมใจเมื่อ 27 มีนาคม 2562 10:07:44
                                       แก้ไขโดย สมใจ เมื่อ 27 มีนาคม 2562 14:10:34 น.

                                       ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร »

                                       ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพชอ.

                                       • photo ผู้รับผิดชอบโครงการและนวก.สาธารณสุข
                                         ผู้รับผิดชอบโครงการและนวก.สาธารณสุข
                                        • photo นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนฯ
                                          นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนฯ
                                         • photo โรง
                                           โรง
                                          • photo
                                           คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                           วัตถุประสงค์

                                            

                                           กิจกรรมตามแผน

                                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                            

                                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                            

                                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                            

                                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                           เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาพชอ.ในการจัดทำแผน ร่วมกับคณะกรรมการพชอ.และพชต.ในอำเภอทุ่งตะโก จำนวน 50 คน ประกอบด้วย นายวัชรินทร์  แจ้งใจเย็น สาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก
                                           นายมานิตย์  ประดับการ ผช. สาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน 4 แห่ง อสม. สอบต. และพชต.แต่ละตำบล
                                           กิจกรรม 1. ประธานเปิดการประชุม กล่าวถึง ประเด็นพัฒนาของอำเภอทุ่งตะโก ในนามคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) เลือกประเด็นการพัฒนาในปีนี้ 2 เรื่องคือ ประเด็นผู้สูงอายุ และอุบัติเหตุ และให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนารูปแบบทุ่งตะโกโมเดล ที่ใช้แนวคิด คนชู คนชง คนเชียร์ คนช่วยและคนชิม 2. ระดมสมองเพื่อการวางแผนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ ประกอบด้วย ตำบลปากตะโก  ตะโก  ช่องไม้แก้ว และทุ่งตะไคร เกิดแผนการดำเนินงาน 2.1 การรณรงค์ โดยทีมงานผู้รับผิดชอบอุบัติเหตุแต่ละตำบลร่วมกับโรงเรียน ให้งบประมาณ 5,000บาท จำนวน 4 โรงเรียน 2.2 นำเสนอแนวคิดและผลการประชุมกลุ่มในแต่ละโซนต่อคณะกรรมการ พชอ.ทุ่งตะโก 2.3 สาธารณสุขอำเภอในฐานะผู้รับผิดงานสุขภาพจะร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอผลการประชุมครั้งนี้สู่คณะกรรมการระดับจังหวัดต่อไป

                                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                            

                                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                           ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมพชต.และพชอ.อำเภอทุ่งตะโก และแผนการสร้างความตระหนักของชุมชนโดยใช้นักเรียนและทีมงานอสม.เป็นผู้ร่วมดำเนินการ ทั้ง 4 ตำบล

                                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                            

                                           ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                            

                                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                            

                                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                            

                                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                           2 มีนาคม 2562
                                           รายงานจากพื้นที่
                                           โพสท์โดยKkaiPHKkaiPHเมื่อ 11 มีนาคม 2562 09:13:57
                                           แก้ไขโดย KkaiPH เมื่อ 12 มีนาคม 2562 10:02:56 น.

                                           ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล โครงการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน »

                                           ชื่อกิจกรรม : ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน

                                           • photo
                                            • photo
                                             • photo
                                              • photo
                                               • photo
                                                • photo
                                                 • photo
                                                  • photo
                                                   • photo
                                                    • photo
                                                     • photo
                                                      • photo
                                                       • photo
                                                        • photo
                                                         • photo
                                                          • photo
                                                           • photo
                                                            • photo
                                                             คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                             วัตถุประสงค์

                                                              

                                                             กิจกรรมตามแผน

                                                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 90 คน

                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                              

                                                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                              

                                                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                              

                                                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                             ติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ ตามกรอบแนวคิดการประเมินแบบ CIPP

                                                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                              

                                                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                             เป้าหมายของการจัดการขยะที่ยั่งยืน โดยทุกคนในครัวเรือนสามารถจัดการขยะทุกประเภทได้ ร้อยละ 100
                                                             โดยใช้แนวทาง ลดการนำเข้าขยะ จากการบริโภค จัดการขยะในแต่ละประเภท ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านเดือนละครั้ง ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในครัวเรื่อน/หน้าบ้านของตนเอง

                                                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                              

                                                             ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                                              

                                                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                                              

                                                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                              

                                                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                                             1 มีนาคม 2562
                                                             รายงานจากพื้นที่
                                                             โพสท์โดยmumtasmumtasเมื่อ 1 มีนาคม 2562 13:59:20

                                                             ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล ยุทธศาสตร์อาหารสงขลา ปี 61-62 / ความมั่นคงทางอาหาร »

                                                             ชื่อกิจกรรม : นำเสนอความก้าวหน้าโครงการติดตามประเมิน

                                                             คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                             วัตถุประสงค์

                                                              

                                                             กิจกรรมตามแผน

                                                             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                              

                                                             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                              

                                                             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                              

                                                             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                             นำเสนอความก้าวหน้าผลการประเมินติดตามโครงการ

                                                             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                              

                                                             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                             รายงานความก้าวหน้าและการนำข้อมูลเข้าระบบ

                                                             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                              

                                                             ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                                              

                                                             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                                              

                                                             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                              

                                                             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                                             1 มีนาคม 2562
                                                             รายงานจากพื้นที่
                                                             โพสท์โดยsweetbananasweetbananaเมื่อ 1 มีนาคม 2562 14:55:38

                                                             ชื่อโครงการ : โครงการติดตามประเมินผล โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติอันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน »

                                                             ชื่อกิจกรรม : ประชุมกลุ่มย่อยคณะทำงานโครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติ อันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

                                                             • photo
                                                              • photo
                                                               • photo
                                                                • photo
                                                                 คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                                 วัตถุประสงค์

                                                                  

                                                                 กิจกรรมตามแผน

                                                                 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

                                                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                                  

                                                                 รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                                  

                                                                 กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                                 จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                                 รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                                  

                                                                 รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                                 -

                                                                 ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                                  

                                                                 ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                                 -

                                                                 ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                                  

                                                                 ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                                                  

                                                                 ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                                                  

                                                                 คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                                  

                                                                 ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน