ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
21 กุมภาพันธ์ 2562
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยดุริยางค์ วาสนาดุริยางค์ วาสนาเมื่อ 1 มีนาคม 2562 12:24:28
แก้ไขโดย ดุริยางค์ วาสนา เมื่อ 9 เมษายน 2562 17:56:00 น.

ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล การจัดการปัจจัยเสี่ยง อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี »

ชื่อกิจกรรม : ประชุมวางแผนประเมินฯ 21-02-2562

 • photo
  • photo
   • photo

    ไฟล์ประกอบกิจกรรม

    คุณภาพกิจกรรม : (0)
    วัตถุประสงค์

     

    กิจกรรมตามแผน

    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     

    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     

    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     

    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

    ประชุมวางแผนประเมินฯ

    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     

    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    แผนการประเมินและแนวทางการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     

    ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

     

    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

     

    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     

    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
    12 ธันวาคม 2561
    รายงานจากพื้นที่
    โพสท์โดยดุริยางค์ วาสนาดุริยางค์ วาสนาเมื่อ 1 มีนาคม 2562 12:20:33
    แก้ไขโดย ดุริยางค์ วาสนา เมื่อ 9 เมษายน 2562 17:55:00 น.

    ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล การจัดการปัจจัยเสี่ยง อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี »

    ชื่อกิจกรรม : สัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ

    คุณภาพกิจกรรม : (0)
    วัตถุประสงค์

     

    กิจกรรมตามแผน

    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     

    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     

    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     

    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

    สัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ

    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     

    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ

    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     

    ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

     

    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

     

    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     

    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
    5 ธันวาคม 2561
    รายงานจากพื้นที่
    โพสท์โดยดุริยางค์ วาสนาดุริยางค์ วาสนาเมื่อ 1 มีนาคม 2562 12:18:50
    แก้ไขโดย ดุริยางค์ วาสนา เมื่อ 9 เมษายน 2562 17:52:26 น.

    ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล การจัดการปัจจัยเสี่ยง อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี »

    ชื่อกิจกรรม : ประชุมวางแผนประเมินฯ

    คุณภาพกิจกรรม : (0)
    วัตถุประสงค์

     

    กิจกรรมตามแผน

    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     

    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     

    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     

    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

    ประชุมวางแผนประเมินฯ

    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     

    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    แผนการประเมินฯ

    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     

    ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

     

    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

     

    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     

    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
    24 มีนาคม 2562
    รายงานจากพื้นที่
    โพสท์โดยthawonr_15634thawonr_15634เมื่อ 24 มีนาคม 2562 15:57:32
    แก้ไขโดย sutthiphong เมื่อ 31 มีนาคม 2562 12:12:13 น.

    ชื่อโครงการ : การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการของ สสส. ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และ ภาคเหนือ »

    ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2

    คุณภาพกิจกรรม : (0)
    วัตถุประสงค์

     

    กิจกรรมตามแผน

    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     

    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     

    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     

    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

    1. ศึกษารายละเอียดการประเมินจากคู่มือการใช้โปรแกรม เพื่อสร้างความเข้าใจรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน
    2. กำหนดวัตถุประสงค์การประเมิน โดยพิจารณาข้อมูลที่กำหนดไว้ในโปรแกรมแล้วเลือกใช้วัตถุประสงค์ที่ เหมาะสมกับบริบทของผู้ประเมิน ระยะเวลา และงบประมาณ ในการประเมิน
    3. กำหนดประเด็นประเมิน โดยพิจารณาข้อมูลที่กำหนดไว้ในโปรแกรมแล้วเลือกประเด็นที่เหมาะสม  เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมิน
    4. พัฒนาเครื่องมือประเมิน คือ แบบสัมภาษณ์
    5. กำหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง
    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     

    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    ผลผลิต -คณะทำงานทั้ง 3 คน ประชุมตามแผนงานและได้ข้อสรุป
    ผลลัพธ์ -แบ่งบทบาทหน้าที่ ในการลงสัมภาษณ์เชิงลึก บุคคล  หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     

    ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

     

    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

     

    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     

    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
    30 มีนาคม 2562
    รายงานจากพื้นที่
    โพสท์โดยนายอะหมัด หลีขาหรีนายอะหมัด หลีขาหรีเมื่อ 30 มีนาคม 2562 14:59:22
    แก้ไขโดย นายอะหมัด หลีขาหรี เมื่อ 31 มีนาคม 2562 11:23:19 น.

    ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา จ.สงขลา »

    ชื่อกิจกรรม : จัดทำรายงานผลการประเมิน

    คุณภาพกิจกรรม : (0)
    วัตถุประสงค์

     

    กิจกรรมตามแผน

    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

     

    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

     

    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

     

    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

    จัดทำรายงานผลการประเมินโครงการในรูปแบบบทความ

    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

     

    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

    บทความรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ

    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

     

    ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

     

    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

     

    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

     

    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
    14 มกราคม 2562
    รายงานจากพื้นที่
    โพสท์โดยนิมลต์ hsml1นิมลต์ hsml1เมื่อ 25 มกราคม 2562 15:57:16
    แก้ไขโดย นิมลต์ hsml1 เมื่อ 30 มีนาคม 2562 14:55:24 น.

    ชื่อโครงการ : การประเมินติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ : โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส »

    ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมติดตามประเมินเพื่อสรุปผลการติดตาม

    • photo
     • photo
      • photo
       • photo
        คุณภาพกิจกรรม : (0)
        วัตถุประสงค์

         

        กิจกรรมตามแผน

        จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

         

        รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

         

        กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

        จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

        รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

         

        รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

        1. ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปคุณค่าโครงการตามแนวคืดการประเมินคุณค่า การติดตามการประเมินผลโครงการรการสร้างเสริมสุขภาพ
        2. ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง
        ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

         

        ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

        ่ประชุมเพื่อสรุป โดยคืนข้อมูลการสรุปคุณค่า ซึ่งดำเนินกระบวนการโดบใช้กรอบคิดการติดตามแบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกัแบบประเมินคุณค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพบการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆจากพื้นที่ การสนทนาพูดคุยเป็นกันเอง และชุมชนร่วมให้คะแนนประเมินคุณค่าตนเอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ร่วมให้คะแนะประเมิน โดย มีรายละเอียดดังนี้

        1. เกิดความรู้ หรือ นวัตกรรมชุมชน - ความรู้ใหม่/ องค์ความรู้ใหม่
         • วิธีการทำงาน / การจัดการใหม่ การนำนโยบายสุขภาพดีวิถี ธรรม กระทรวงสาธารณสุขโดยการใช้ 3ส3อ 1น โดยนำแนวคิดวิถีพุทธ มาปรับใช้ในการจัดการสุขภาพโดยวิธีอิสลาม
         • แหล่งเรียนรู้ใหม่ เกิดแหล่งเรียนรู้สุขภาพดีวิถีพุทธในชุมชนไทยสุข ในการใช้นาฬิกาชีวิตในครัวเรือน 44 ครัวเรือน 168 คน ในชุมชนไทยสุข
        2. เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ - การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล ชุมชนไทยสุข มีการปรัปเปลี่ยนฤติกรรมโดยการใช้กิจกรรมคุณภาพชีวิต 5 ด้าน
         (ด้านการปกป้องจิตวิญญาณ ด้านการปกป้องชีวิต ด้านการปกป้องสติปัญญา ด้านการปกป้องครอบครัว ด้านการปกป้องทรัพยากร) เช่นใช้กิจกรรม 3 ส(สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม) โดยมีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ของครัวเรือนทุกครัวเรือนในแต่ละวัน สมาชิกครัวเรือนมีการสนทนาธรรมที่วัดทุก4 ครั้ง ต่อเดือน
         • กิจกรรม3 อ ( อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ) เช่น การออกกำลังกาย 30 ต่อวันโดยการเต้นแอร์โรบิก ปั่นจักยาน เมนูอาหารเพื่อสุขภาพลดเสี่ยงเบาหวาน ความดัน กิจกรรมการจัดการชีวิต โดยใช้นาฬิกาชีวิต ในครัวเรือน ในบ้านไทยสุข 44 ครัวเรือน ในชุมชนมุสลิม มีการนำการปฏิบัติตามวิถีอิสลาม และการปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนาบี โดยมีรูปแบบผู้นำศาสนาและแกนนำชักชวน มาร่วมกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ เช่น การชักชวนมาละหมาดที่มัสยิด โดยใช้มาตรการทางสังคม โดนผู้ที่ละหมาดมัสยิดจะรวมตัวกันไปร้านกาแฟ ร้านอาหารที่เจ้าของร้านไปร่วมละหมาด ทำให้ มีผู้ละหมาดเพิ่มชึ้น จาก 3-4 คน เป็น 10-15 คน
         • การบริโภค มีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพในครัวเรือน และงานบุญเบาหวาน ความดัน บริโภคผักริมรั้วปลอดสารพิษ อย่างน้อยครัวเรือนละ 5 ชนิดทำให้ เบาหวานรายใหม่ลดลงจาก 7 คน เหลือ 5 คนในปี61 ความดันโลหิตสุงรายใหม่ลดลงจาก 12คน เหลือ 5 คนในปี61DM control ลดลงจาก 8คน เหลือ 6คนในปี61DM control ลดลงจาก 8คน เหลือ 6 คนในปี61HTcontrolเพิ่มขึ้น จาก14 คน เหลือ 19คนในปี61 บริโภคผักริมรั้วปลอดสารพิษในชุมชนมุสลิม ต ลาโละ
         • การออกกำลังกาย มีลานออกกำลังกายในชุมชน การออกกำลังกาย 30 ต่อวันโดยการเต้นแอร์โรบิกทุกวัน เช้าเย็น รวมถึงมีกิจกรรม ปั่นจักยาน มีการกำหนดเส้นทางปั่นจักยานของชุมชนระยะทาง 16 กม โดยมีกลุ่มปั่นจักยาน 30 คน เป็นสมาชิกกลุ่ม ซึ่งได้นำงบกองทุนออมทรัพย์ของชุมชนไทยสุขจัดซื้อจักยานกองกลาง 20 คันมีลานออกกำลังกายในชุมชน ให้คนในชุมชนยืมออกกำลังกาย มีศูนย์ออกกำลังกายสำหรับคนในชุมชน และชุมชนมีการออแบบการออกกำลังกายที่หลากหลาย เช่น เต้นแอร์โรบิก ออกกำลังกายโ้วยเครื่อง ฟุตบอล วิ่ง เป้นต้น
         • การลด ละ เลิก อบายมุข เช่น การพนัน เหล้า บุหรี่ มีการจัดอบรมให้ความรุู้ในชุมชน ฟังบรรยายธรรม และเน้นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายที่ศุนย์เรียนรู้ในกลุ่มเยาชนและเด็ก ทำให้ไม่พบผู้ติดยาเสพติดรายใหม่ และผู้สูบบุหรี่รายใหม่ ในชุมชนมุสลิม มีผู้เลิกบุหรี่ 2 คน
         • การลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การขับรถโดยประมาท ชุมชนมีรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ในลักษณะรถนำส่งผู้ป่วยจิตอาสา มีพนักงานขัรถจิตอาสา ด้วยคนในชุมชน ซึ่งสร้างระบบนำส่งโดยชุมชนด้วยการใช้รถนำส่งผู้ป่วยโดยใช้รถจิตอาสาในชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง เน้นผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอก กล้ามเนื่ออ่อนแรง ทำให้คนในชุมชนเข้าถึงการรักาาที่รวดเร็วเพื่อคนในชุมชนไทยสุขเข้าถึงบริการสุขภาพ
         • การจัดการอารมณ์ / ความเครียด โดยมีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ของครัวเรือนทุกครัวเรือนในแต่ละวัน สมาชิกครัวเรือนมีการสนทนาธรรม ในกลุ่มประชาชน เยาวชน ที่วัดในวันพระ 4 ครั้ง ต่อเดือน กำหนดเขตปลอดเครื่องมือสิ่อสาร ในลานฝึดสมาธิ ขยายให้เกิดการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ของครัวเรือนทุกครัวเรือนในแต่ละวัน
         • มีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ของครัวเรือนทุกครัวเรือนในแต่ละวัน สมาชิกครัวเรือนมีการสนทนาธรรมที่วัดทุกวันพระ
         • การดำรงชีวิต / วิถีชีวิต เช่น การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง - การดำรงชีวิตโดยใช้วิถีธรรม(วิถีพุธ) และวิถีอิสลาม โดนการนำใช้ธรรมนูญสุขภาวะวัดอย่างเป็นรูปธรรม ในหมวด คือ หมวดความมั่นคงปลอดภัยในชิวิต หมวดสุขภาพ หมวดการศึกาษา หมวดครอบครัวและสังคม ผู้พิการ ผู้ด้วยโดกาส เด้ฏกำพร้า แม่หม้าย และผู้ป่วยติดเตียง หมวดทรัยย์สินเศรษฐกิจ และทรัพยากรชุมชน ขาดการทำบัญชีครัวเรือน และหมวดขับเคลื่อนธรรมนูญสูการปฏิบัติ ยังไม่มีการทบทวนนำสู่การแก้ไบต่อไป ธรรมนูญสุขภาวะมัสยิด ขับเคลื่อนเพียงบางหมวด เช่น หมวดครอบครัวและสังคม หมวดด้านการศึกษาในขับเคลื่อน ในการเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญ และเดือนสำคัญทางศาสนา การอบรมการปฏิบัติศาสนกิจ หมวดหมวดทรัยย์สินเศรษฐกิจ และทรัพยากรชุมชน ขาดการทำบัญชีครัวเรือน การปลูกต้นไม้ยืนต้น หมวดขับเคลื่อนธรรมนูญสูการปฏิบัติ การขัเคลื่อนเริ่มขับเคลื่อน ยังไม่มีการทบทวนประเมินผลนำสู่การแก้ไขต่อไป
         • วิถีเกื้อกูลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในชุมชน ต ลาโละ มีความสัมพันะืที่ดี มีการประชุมพูดคุยอย่างต่อเนื่องตามเทศการวัฒนธรรมและประเพณีของไทยพุทธและไทยมุสลิม มีกิจกรรมสัมพันธ์ เช้น ในเดือนรอมฎอน ชุมชนไทยพุทธจะนำอินทผาลัมไปเยี่นมชุมชนมุสลิม วันสารทชุมชนมุสลิมนำข้าวสารให้ชุมชนไทยพุทร ทให้เกิดความสงบสุขในตำบลลาโละ
         • มีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพลดเสี่ยงเบาหวาน ความดัน ในรูปแบบอาหารเป็นยา โดนเริ่มจากสมุนไพรใกล้บ้าน เช่น น้ำดื่มสมุนไพรควบคุมเบาหวาน เมนูอาหารเพื่อสุขภาพในครัวเรือน
         • พฤติกรรมการจัดการตนเอง ครอบครัว ชุมชน - การใช้รถนำส่งผู้ป่วยโดยใช้รถจิตอาสาในชุมชนตลอด 24 ชั่วโมง เน้นผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอก กล้ามเนื่ออ่อนแรง
        3. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (กายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ)
         • กายภาพเช่น มีการจัดการขยะ ป่า น้ำ การใช้สารเคมีเกษตร และการสร้างสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนที่ถูกสุขลักษณะ
         • lสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ครอบครัวอบอุ่น การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก เยาวชน และกลุ่มวัยต่างๆ มีพื้นที่สาธารณะ / พื้นที่ทางสังคม เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน มีการใช้ศาสนา / วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนา มีการใช้ศาสนา / วัฒนธรรมเป็นฐานการพัฒนาโดยการใช้กรอบแนวคิด วิถีธรรม 3ส3อ 1น
         • เศรษฐกิจสร้างสรรค์สังคม /สร้างอาชีพ / เพิ่มรายได้ - การปลูกผักปลอดสารพิษ อย่างน้อน 5 ชนิด
         • มีการบริการสุขภาพทางเลือก และมีช่องทางการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ - การใช้รถนำส่งผู้ป่วยโดยใช้รถจิตอาสาในชุมชน
         • กองทุนจัดการในชุมชน
         • กองทุนออมทรัพย์ ซื้อจักยานส่วนเพื่อขับเคลื่อนการออกกำลังกายในชุมชน
         • กองทุนโรงเรียน ตารีกา สนับสนุนกิจกรรมตารีกา
        4. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาวะ - มีกฎ / กติกา ของกลุ่ม ชุมชน ธรรมนูญสุขภาวะมัสยิด 11 มัสยิด และวัดชนาราม 1 แห่ง มีการนำธรรมนุญสู่การปฏิบัติ
         • มีมาตรการทางสังคมของกลุ่ม ชุมชน การจับปลาในบ่อปลาดุในพื้นที่สาธาณะ
         • มีธรรมนูญของชุมชน
        5. เกิดกระบวนการชุมชน
         • เกิดการเชื่อมโยงประสานงานระหว่างกลุ่ม / เครือข่าย (ใน และหรือนอกชุมชน)
         • การเรียนรู้การแก้ปัญหาชุมชน (การประเมินปัญหา การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมิน) รูปแบบสภาชุมชน การร่วมคิดร่วมทำธรรมนูญสุขภาวะ โดยชุมชนและเครือข่ายร่วมวางแผน ติดตามโดยชุมชน เช่น ประชุม
         • การใช้ประโยชน์จากทุนในชุมชนเช่น การระดมทุน การใช้ทรัพยากรบุคคลในชุมชน การระดมทุน การใช้ทรัพยากรจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพเช่น จักยานเพื่อสุขภาพ
         • มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง - มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มและชุมชนที่เกิดจากโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุม แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม และติดดามกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
         • เกิดกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชน
         • เกิดทักษะในการจัดการโครงการ เช่น การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ การทำแผนปฏิบัติการ
         • อื่นๆ
        6. มิติสุขภาวะปัญญา / สุขภาวะทางจิตวิญญาณ
         • ความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง / กลุ่ม / ชุมชน
         • ภูมิใจในการเป็นชุมชนต้นแบบ และเป็นชุมชนนำร่องของอำเภอรือเสาะ ในการจัดการแบบแผนชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ให้เกิดสุขภาวะโดยวิถีธรรม ชุมชนเอื้ออาทร และมีจิตอาสา
         • การเห็นประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตนอย่างสมดุล

        - การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียง
        - ชุมชนมีความเอื้ออาทร
        - มีการตัดสินใจโดยใช้ฐานปัญญา

        ปัญหา/แนวทางแก้ไข

         

        ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

         

        ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

         

        คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

         

        ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
        5 มกราคม 2562
        รายงานจากพื้นที่
        โพสท์โดยprawitprawitเมื่อ 28 มีนาคม 2562 20:37:53
        แก้ไขโดย prawit เมื่อ 28 มีนาคม 2562 20:45:38 น.

        ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประเมินพื้นที่ภาคใต้ »

        ชื่อกิจกรรม : 1.การกลั่นกรองนโยบาย (ทบทวนความสอดคล้องของกิจกรรม โครงการ แผนงาน และนโยบาย) และกำหนดขอบเขต

        • photo
         • photo
          คุณภาพกิจกรรม : (0)
          วัตถุประสงค์

           

          กิจกรรมตามแผน

          จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

           

          รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

           

          กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

          จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

          รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

           

          รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

          1.การกลั่นกรองนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรม (Screening) และการกำหนดขอบเขต (Scoping) ดำเนินการโดย 1.1 ทบทวนเอกสารทุติยภูมิของโครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ 1.2 ทบทวนภาพเชิงระบบการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ แผน และโครงการ และขอบเขตในการประเมินตามตัวที่ชี้วัดของโครงการ และชุมชนเห็นพ้องโดยกระบวนการสนทนากลุ่ม

          ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

           

          ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

          ผลผลิต 1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจทิศทางของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และสามารถเชื่อมโยงเครื่องมือการจัดการความรู้ที่ได้รับการอบรมไปประยุทธ์ใช้ได้ 2.ชุมชนสามารถกำหนดผลลัพธ์จากการพัฒนาตัวชี้วัดตามขั้นตอนการกำหนดขอบเขตได้ ผลลัพธ์ 1.ชุมชนเกิดการพัฒนาตัวชี้วัด ขอบเขตของการประเมิน และติดตามประเมินผลลัพธ์โดยชุมชนเองได้

          ปัญหา/แนวทางแก้ไข

           

          ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

           

          ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

           

          คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

           

          ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
          9 กุมภาพันธ์ 2562
          รายงานจากพื้นที่
          โพสท์โดยprawitprawitเมื่อ 27 มีนาคม 2562 17:20:31
          แก้ไขโดย prawit เมื่อ 27 มีนาคม 2562 18:25:43 น.

          ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประเมินพื้นที่ภาคใต้ »

          ชื่อกิจกรรม : การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และการทบทวนร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ

          • photo
           • photo
            • photo
             คุณภาพกิจกรรม : (0)
             วัตถุประสงค์

              

             กิจกรรมตามแผน

             จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

              

             รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

              

             กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

             จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

             รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

              

             รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

             1.สัมภาษณ์เชิงลึกครั้งที่ 1 ในกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมจำนวน 2 คน
             2.สัมภาษณ์เชิงลึกครั้งที่ 2 ในกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมจำนวน 1 คน
             3.สัมภาษณ์เชิงลึกครั้งที่ 3 ในกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมจำนวน 2 คน (ทางโทรศัพท์)

             ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

              

             ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

             ผลผลิต 1.ผู้ผ่านการอบรมได้รับการประเมินผลหลังการอบรม 2.เกิดชุดข้อมูลตามผลการประเมินขอผู้ศึกษา ผลลัพธ์ 1.ชุดความรู้สามารถพัฒนาบทเรียนแห่งความสำเร็จได้ 2.เป็นแนวทางในการพัฒนาให้กับพื้นที่อื่นๆในการดำเนินการ และจัดทำกิจกรรมโครงการระดับพื้นที่

             ปัญหา/แนวทางแก้ไข

              

             ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

              

             ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

              

             คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

              

             ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
             1 มีนาคม 2562
             รายงานจากพื้นที่
             โพสท์โดยสมใจสมใจเมื่อ 27 มีนาคม 2562 14:38:47
             แก้ไขโดย สมใจ เมื่อ 27 มีนาคม 2562 15:21:07 น.

             ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร »

             ชื่อกิจกรรม : นำเสนอผลการประเมินจากการเรียนรู้

             • photo การนำเสนอ
               การนำเสนอ
              • photo เพื่อน ๆร่วมเรียนรู้
                เพื่อน ๆร่วมเรียนรู้
               • photo นำเสนอผลการเรียนรู้
                 นำเสนอผลการเรียนรู้
                คุณภาพกิจกรรม : (0)
                วัตถุประสงค์

                 

                กิจกรรมตามแผน

                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                 

                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                 

                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                 

                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                นำเสนอผลการประเมินโครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ด้วยเครื่องมือ HIA และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมประเมินเครือข่ายทีมประเมินโครงการภาคใต้ทั้งหมด พื้นที่จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และสงขลา

                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                 

                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                ได้เรียนรู้วิธีการประเมินด้วยเครื่องมื HIA ,CIPP ,และกฎบัตร Ottawa เป็นต้น

                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                 

                ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                 

                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                 

                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                 

                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                24 มีนาคม 2562
                รายงานจากพื้นที่
                โพสท์โดยสมใจสมใจเมื่อ 27 มีนาคม 2562 14:42:22
                แก้ไขโดย สมใจ เมื่อ 27 มีนาคม 2562 15:08:24 น.

                ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร »

                ชื่อกิจกรรม : ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3

                • photo ร่วมสรุปผลงาน
                  ร่วมสรุปผลงาน
                 • photo กรอบการประเมินฯ
                   กรอบการประเมินฯ
                  • photo ถึงชุมพรค่ะ
                    ถึงชุมพรค่ะ
                   • photo พักผ่อนค่ะ
                     พักผ่อนค่ะ
                    คุณภาพกิจกรรม : (0)
                    วัตถุประสงค์

                     

                    กิจกรรมตามแผน

                    จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                     

                    รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                     

                    กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                    จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                    รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                     

                    รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                    ผู้ประเมินร่วมกันสรุปผลการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ประกอบด้วย กิจกรรม 1. ปรับปรุงกรอบแนวคิดการประเมินให้สอดคล้องโครงการ และการเรียนจากเวทีการนำเสนอผลงานครั้งที่ 1วันที่ 29 ก.พ. 62 2. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ และบันทึกกิจกรรมลงในโปรแกรมการติดตามซึ่งมีผลสรุปดังนี้ 2.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ติดตามในพื้นที่ 8 ครั้งแต่ผลการดำเนินงานแต่ละครั้งไม่มีการเชื่อมประสานและขาดการระบุเนื้อหาที่ชัดเจน 2.2 มีการบรรจุแผนงาน/โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ในกองทุนสุขภาพตำบล ครบทุกตำบล (4 ตำบล)
                    2.3 มีคณะกรรมการพชอ.จำนวน 21 คน และได้กำหนดประเด็นการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชนเป็นโครงการหนึ่งของพชอ. ที่จะร่วมกันขับเคลื่อน ในระดับอำเภออย่างเป็นรูปธรรม และเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน 3. ข้อเสนอแนะ 3.1 ควรขับเคลื่อนประเด็นการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน ในระดับจังหวัด และควรกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ โดยขับเคลื่อนผ่านสมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพร 4. ข้อสังเกตจากการประเมินโครงการ 4.1 ภาพกิจกรรมไม่สอดคล้องกับกิจกรรมดำเนินงาน 4.2 การบันทึกกิจกรรม ไม่สอดคล้องกับ วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม เช่น
                    - การติดตามครั้งที่ 6 วันที่ 4 ก.ค.61 - การติดตามครั้งที่ 7 วันที่ 6 มิ.ย.61 4.3 การบันทึกกิจกรรม ไม่ครอบคลุมผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่ชัดเจน 4.4 ไม่ปรากฏฐานข้อมูลการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุ ที่ชัดเจน 4.5 ชุดจัดการความรู้ยังไม่ปรากฏ 4.6 การสรุปผลลัพธ์การดำเนินงานไม่ชัดเจน โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ในการสวมหมวกกันน๊อค และคาดเข็มขัดนิรภัย

                    ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                     

                    ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                    ได้ผลสรุปการประเมินโครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ที่จะต้องนำผลไปสู่นโยบายสาธารณะระดับจังหวัดต่อไป

                    ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                     

                    ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                     

                    ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                     

                    คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                     

                    ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                    16 มกราคม 2562
                    รายงานจากพื้นที่
                    โพสท์โดยสมใจสมใจเมื่อ 1 มีนาคม 2562 14:16:10
                    แก้ไขโดย สมใจ เมื่อ 27 มีนาคม 2562 14:53:50 น.

                    ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร »

                    ชื่อกิจกรรม : ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ

                    • photo ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน
                      ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน
                     • photo ผู้เข้าร่วมประชุม
                       ผู้เข้าร่วมประชุม
                      • photo ผู้้ประเมินรับฟังข้อมูล
                        ผู้้ประเมินรับฟังข้อมูล
                       คุณภาพกิจกรรม : (0)
                       วัตถุประสงค์

                        

                       กิจกรรมตามแผน

                       จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                        

                       รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                        

                       กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                       จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                       รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                        

                       รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                       ประชุมร่วมกับเครือข่ายสุขภาพจังหวัดชุมพร 1. ติดตามผลผู้รับผิดชอบโครงการในเวทีประชุมสมัชชาจังหวัดชุมพร ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการนำประเด็นต่าง ๆของจังหวัดชุมพรเข้าพุดคุยรวมทั้งการนำปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพเข้าร่วมพุดคุย เช่น ประเด็นเหล้า-บุหรี่ และอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดชุมพร (ผู้รับผิดชอบโครงการรับผิดชอบเป็นผู้ประสานสมัชชาจังหวัดชุมพร)
                       2. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานในช่วงบ่าย ด้วยการ 2.1 แนะนำตนเองในฐานะผู้เรียนรู้วิธีการประเมินโครงการ ขอรายละเอียดกิจกรรมโครงการและแผนการดำเนินงาน 2.2 ขอดูรายละเอียดกิจกรรม และรายงานต่าง ๆ

                       ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                        

                       ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                       ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมคณะทำงานและเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพร และทีมผู้รับผิดชอบโครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน

                       ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                        

                       ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                        

                       ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                        

                       คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                        

                       ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                       7 มีนาคม 2562
                       รายงานจากพื้นที่
                       โพสท์โดยสมใจสมใจเมื่อ 27 มีนาคม 2562 10:07:44
                       แก้ไขโดย สมใจ เมื่อ 27 มีนาคม 2562 14:10:34 น.

                       ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร »

                       ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพชอ.

                       • photo ผู้รับผิดชอบโครงการและนวก.สาธารณสุข
                         ผู้รับผิดชอบโครงการและนวก.สาธารณสุข
                        • photo นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนฯ
                          นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนฯ
                         • photo โรง
                           โรง
                          • photo
                           คุณภาพกิจกรรม : (0)
                           วัตถุประสงค์

                            

                           กิจกรรมตามแผน

                           จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                            

                           รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                            

                           กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                           จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                           รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                            

                           รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                           เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาพชอ.ในการจัดทำแผน ร่วมกับคณะกรรมการพชอ.และพชต.ในอำเภอทุ่งตะโก จำนวน 50 คน ประกอบด้วย นายวัชรินทร์  แจ้งใจเย็น สาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก
                           นายมานิตย์  ประดับการ ผช. สาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน 4 แห่ง อสม. สอบต. และพชต.แต่ละตำบล
                           กิจกรรม 1. ประธานเปิดการประชุม กล่าวถึง ประเด็นพัฒนาของอำเภอทุ่งตะโก ในนามคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) เลือกประเด็นการพัฒนาในปีนี้ 2 เรื่องคือ ประเด็นผู้สูงอายุ และอุบัติเหตุ และให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนารูปแบบทุ่งตะโกโมเดล ที่ใช้แนวคิด คนชู คนชง คนเชียร์ คนช่วยและคนชิม 2. ระดมสมองเพื่อการวางแผนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ ประกอบด้วย ตำบลปากตะโก  ตะโก  ช่องไม้แก้ว และทุ่งตะไคร เกิดแผนการดำเนินงาน 2.1 การรณรงค์ โดยทีมงานผู้รับผิดชอบอุบัติเหตุแต่ละตำบลร่วมกับโรงเรียน ให้งบประมาณ 5,000บาท จำนวน 4 โรงเรียน 2.2 นำเสนอแนวคิดและผลการประชุมกลุ่มในแต่ละโซนต่อคณะกรรมการ พชอ.ทุ่งตะโก 2.3 สาธารณสุขอำเภอในฐานะผู้รับผิดงานสุขภาพจะร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอผลการประชุมครั้งนี้สู่คณะกรรมการระดับจังหวัดต่อไป

                           ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                            

                           ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                           ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมพชต.และพชอ.อำเภอทุ่งตะโก และแผนการสร้างความตระหนักของชุมชนโดยใช้นักเรียนและทีมงานอสม.เป็นผู้ร่วมดำเนินการ ทั้ง 4 ตำบล

                           ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                            

                           ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                            

                           ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                            

                           คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                            

                           ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                           26 กุมภาพันธ์ 2562
                           รายงานจากพื้นที่
                           โพสท์โดยสมใจสมใจเมื่อ 25 มีนาคม 2562 20:06:42
                           แก้ไขโดย สมใจ เมื่อ 27 มีนาคม 2562 09:44:58 น.

                           ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร »

                           ชื่อกิจกรรม : ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ครั้งที่2

                           • photo สาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก
                             สาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก
                            • photo ผู้ป่วยและญาติผู้มารับบริการที่รพ.สต.ตะโก
                              ผู้ป่วยและญาติผู้มารับบริการที่รพ.สต.ตะโก
                             • photo
                              คุณภาพกิจกรรม : (0)
                              วัตถุประสงค์

                               

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               

                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                               

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              ผู้ประเมินลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน โดยการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 พื้นที่ ประกอบด้วย 1. ทีมงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก ประกอบด้วย นายวัชรินทร์ แจ้งใจเย็น สาธารณสุขอำเภอ นายมานิตย์ ประดับการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ผลการสอบถามพบว่าทีมงานของสาธารณสุขอำเภอไม่ได้ทราบแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพียงแต่เคยเข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง ในเวที พชอ.อำเภอทุ่งตะโก (นายอำเภอทุ่งตะโกเป็นประธาน) แต่ได้มีการประสานพื้นที่พชต.ให้รับทราบเท่านั้น 2. เจ้าหน้าที่รพ.สต.ได้ให้ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทุกวัน และมีการเสียชีวิตเฉลี่ย เดือนละ 1 คน (ข้อมูลรพ.สต.และตำรวจ) พบว่ามีสาเหตุมาจากผู้ขับขี่ไม่คุ้นชินกับเส้นทาง(ผู้ขับรถสายยาวถนนเพชรเกษมทั้งขาขึ้นและขาล่อง) ถนนโค้งมาก และถนนสายรออยู่ต่ำกว่าถนนสายหลักมากทำให้รถสายรองต้องพุ่งตัวมาก รถสายยาวชะลอไม่ทันเลยเกิดการชนกันขึ้น และอีกส่วนหนึ่งผู้ขับขี่มีการขับขี่ย้อนศร และบางรายไม่สวมหมวกกันน๊อค เป็นต้น 3. ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการที่รพ.สต.ให้ข้อมูลว่าต้องมีการบังคับใช้กฏหมายที่ชัดเจน รณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องอย่างต่อเนื่อง และจัดทำลูกลอนสีแดงบนถนนเหมือนจังหวัดอื่น ๆ เช่นจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                              ได้รับทราบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและการใช้บริการดูแลรักษาเบื้องต้นที่รพ.สต.และประชาชนบางส่วน มีความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองโดยการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย

                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               

                              ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                               

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                               

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                              24 มีนาคม 2562
                              รายงานจากพื้นที่
                              โพสท์โดยthawonr_15634thawonr_15634เมื่อ 24 มีนาคม 2562 17:08:43
                              แก้ไขโดย thawonr_15634 เมื่อ 27 มีนาคม 2562 05:17:36 น.

                              ชื่อโครงการ : การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการของ สสส. ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และ ภาคเหนือ »

                              ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3

                              คุณภาพกิจกรรม : (0)
                              วัตถุประสงค์

                               

                              กิจกรรมตามแผน

                              จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                               

                              รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                               

                              กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                              จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                              รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                               

                              รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                              คณะผู้ประเมินเข้าร่วมประชุม 3  คน วิธีการดำเนินการ -ศึกษาและวิเคราะห์การเก็บข้อมูลในส่วนของหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ว่าเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์อย่างไร

                              ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                               

                              ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                              ผลลิต -คณะทำงานติดตามประเมิน 3  คนได้สรุปสาระสำคัญเป็นกรอบในการเป็นคำถามในการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินโครงการ ผลลัพธ์ -คณะทำงานสรุปกรอบที่ใช้เก็บข้อมูลนำไปประเมิน  คือ กรอบยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง  โครงการ กิจกรรม  หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

                              ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                               

                              ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                               

                              ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                               

                              คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                               

                              ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                              24 มีนาคม 2562
                              รายงานจากพื้นที่
                              โพสท์โดยthawonr_15634thawonr_15634เมื่อ 24 มีนาคม 2562 16:30:50
                              แก้ไขโดย thawonr_15634 เมื่อ 26 มีนาคม 2562 05:43:43 น.

                              ชื่อโครงการ : การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการของ สสส. ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และ ภาคเหนือ »

                              ชื่อกิจกรรม : สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัพัทลุง (ดร.เชิดศักดิ์)

                              • photo
                               คุณภาพกิจกรรม : (0)
                               วัตถุประสงค์

                                

                               กิจกรรมตามแผน

                               จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                

                               รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                

                               กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                               จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                               รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                

                               รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                               ขั้นตอนกระบวนการ ตามแผน     สัมภาษณ์  คณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

                               ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                

                               ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                               ผลผลิต -มีผู้เข้าร่วม 5  คน  คือ  ดร.เชิดศักดิ์  เกื้อรักษ์ ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ  นักศึกษาคณะทำงานเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 2 คน ทีมประเมิน 2 คน คือ นายถาวร และนายสมนึก -กระบวนการพูดคุยสัมภาษณ์ ผู้รับผิดชอบ ถึงการดำเนินการโครงการให้ได้มาซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง  กิจกรรมที่สำคัญในการขับเคลื่อน ผลลัพธ์ -ได้เห็นกระบวนการทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง จากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนอย่างมีส่วนร่วม ในการเก็บข้อมูล  การแชร์ข้อมูล ของหน่วยงาน จนนำมาสู่การจัดทำร่างแผน - ได้ข้อมูลการประชุมระดมความคิดเห็นต่อแผนแม่บทข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง -  ได้หนังสือการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตาม และคณะทำงานส่งเสริมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพัทลุง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ -  ได้เอกสารคู่มือระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS  จังหวัดพัทลุง "เกษตรอินทรีย์วิถีเมืองลุง"

                               ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                

                               ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                

                               ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                

                               คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                

                               ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                               19 กุมภาพันธ์ 2562
                               รายงานจากพื้นที่
                               โพสท์โดยสมใจสมใจเมื่อ 25 มีนาคม 2562 19:18:18
                               แก้ไขโดย สมใจ เมื่อ 25 มีนาคม 2562 20:57:48 น.

                               ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร »

                               ชื่อกิจกรรม : ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรครั้งที่ 1

                               • photo ทีมประเมินจากคณะพยาบาลฯมอ.
                                 ทีมประเมินจากคณะพยาบาลฯมอ.
                                • photo ผู้เข้าร่วมประเมิน
                                  ผู้เข้าร่วมประเมิน
                                 • photo จุดเสี่ยงมี่อันตรายมากที่สุด อ.ทุ่งตะโก
                                   จุดเสี่ยงมี่อันตรายมากที่สุด อ.ทุ่งตะโก
                                  • photo ผู้ประเมินลงพื้นที่จริง
                                    ผู้ประเมินลงพื้นที่จริง
                                   คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                   วัตถุประสงค์

                                    

                                   กิจกรรมตามแผน

                                   จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 คน

                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                    

                                   รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                    

                                   กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                   จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                   รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                    

                                   รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                   น.ส.อุไรวรรณ ตันฑอาริยะ –นางสมใจ ด้วงพิบูลย์ พบผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน เพื่อ 1. ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน  โดยพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ทำให้ทราบว่ากิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
                                   2. ศึกษาจุดเสี่ยงที่สำคัญในอ.ทุ่งตะโก ประกอบด้วยวัดเทพนิมิต วิทยาเกษตรตะโก  จุดกลับรถบริเวณปั๊มบางจาก (สวนนายดำ) สี่แยกเขาปีบ เป็นต้น

                                   ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                    

                                   ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
                                   1. ได้ทราบว่ากิจกรรมต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับบริบท
                                   2. ประชาชนในพื้นที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำทางเลี่ยงบริเวณวัดเทพนิมิตรสายปากทางเข้าถนนสายวิทยาลัยเกษตร-บ้านเขากรด และทำลอนสีแดงบริเวณทางโค้ง
                                   ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                    

                                   ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                    

                                   ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                    

                                   คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                    

                                   ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                   11 กันยายน 2561
                                   รายงานจากพื้นที่
                                   โพสท์โดยสมใจสมใจเมื่อ 1 มีนาคม 2562 14:04:07
                                   แก้ไขโดย สมใจ เมื่อ 25 มีนาคม 2562 19:42:17 น.

                                   ชื่อโครงการ : โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร »

                                   ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน

                                   • photo นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
                                     นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
                                    • photo นางสาว อุไรวรรณ
                                      นางสาว อุไรวรรณ
                                     คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                     วัตถุประสงค์

                                      

                                     กิจกรรมตามแผน

                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                      

                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                      

                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                      

                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                     เข้ารับการเรียนรู้ "การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้"ซึ่งได้มีรูปแบบการประเมินผลโครงการด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การประเมินด้วย CIPP Model ,OTTAWA Charter, HIA , Balance Score Card , เสริมพลังอำนาจ ฯ พร้อมทั้งทดลองฝึกปฏิบัติโดยใช้พื้นที่จากจังหวัดสงขลา และได้มอบหมายให้ฝึกปฏิบัติจริงในจังหวัดชุมพร "โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร"

                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                      

                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                     มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่ นำความรู้ไปออกแบบการประเมินในพื้นที่จริง ทั้งนี้ได้เลือกรูปแบบการประเมินโดยใช้เครื่องมือ HIAในการประเมิน

                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                      

                                     ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                      

                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                      

                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                      

                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                     24 มีนาคม 2562
                                     รายงานจากพื้นที่
                                     โพสท์โดยthawonr_15634thawonr_15634เมื่อ 24 มีนาคม 2562 20:15:53
                                     แก้ไขโดย thawonr_15634 เมื่อ 24 มีนาคม 2562 22:18:56 น.

                                     ชื่อโครงการ : การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการของ สสส. ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และ ภาคเหนือ »

                                     ชื่อกิจกรรม : ประชุมนักประเมินโครงการ

                                     คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                     วัตถุประสงค์

                                      

                                     กิจกรรมตามแผน

                                     จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                      

                                     รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                      

                                     กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                     จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                     รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                      

                                     รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                     วิธีการ -เรียนรูัการนำเสนองานประเมินโครงการ  โดยการนำเสนอของแต่ละโครงการ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เติมเต็มโดยอาจารย์แนะนำพี่เลี้ยง -การลงรายงานผ่านเวบ https://mehealthpromotion.com/project/214 ให้ทันเวลา

                                     ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                      

                                     ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                     ผลผลิต   นักประเมินโครงการได้เรียนรูัการนำเสนองานประเมินโครงการและการลงรายงานผ่านเว็บ

                                     ผลลัพธ์ -นักประเมินโครงการได้ปรับเปลี่ยนกรอบการประเมินใหม่ โดยใช้  CIPP MODEL และได้บันทึกรายงานผ่านเว็ปฯจนครบถ้วน

                                     ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                      

                                     ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                      

                                     ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                      

                                     คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                      

                                     ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                     24 มีนาคม 2562
                                     รายงานจากพื้นที่
                                     โพสท์โดยthawonr_15634thawonr_15634เมื่อ 24 มีนาคม 2562 19:23:38
                                     แก้ไขโดย thawonr_15634 เมื่อ 24 มีนาคม 2562 20:04:25 น.

                                     ชื่อโครงการ : การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการของ สสส. ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และ ภาคเหนือ »

                                     ชื่อกิจกรรม : เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล

                                     • photo
                                      • photo
                                       • photo
                                        • photo
                                         • photo
                                          • photo
                                           • photo
                                            คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                            วัตถุประสงค์

                                             

                                            กิจกรรมตามแผน

                                            จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                             

                                            รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                             

                                            กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                            จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                            รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                             

                                            รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                            ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน ประธานกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ 1คน (ผู้ผลิต) ประธานกลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง 1 คน (ผู้แปรรูป) ประธานชมรมผู้ประกอบการโรงแรมจังหวัดพัทลุง  1 คน (ผู้บริโภค) นายเสณี  จ่าวิสูตร  ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คน

                                            วิธีการดำเนินการ สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  จากผู้รับผิดชอบงานแผนและนโยบาย หรือเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน องค์กร ณ สถานที่ปฏิบัติงาน  และสถานที่ดำเนินโครงการในพื้นที่  รวมทั้งการถ่ายภาพผลการดำเนินโครงการ

                                            ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                             

                                            ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                            ผลผลิต

                                            -ประธานกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ 1คน (ผู้ผลิต) กลุ่มนาอินทรีย์มีการแข่งขันกันเอง ต้องมีทักษะในการบริหารจัดการถึงจะอยู่ได้ หน่วยงานรัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือ ด้าน เงินทุน  การรับซื้อ  โกดังเก็บ -ประธานกลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง 1 คน (ผู้แปรรูป) ปัจจุบันมีหน่วยงานหรือองค์กรสนับสนุนจำนวนมาก ถ้ากลุ่มของเราเข้มแข็ง รักษามาตรฐานการทำงานของกลุ่ม และมีการบริหารจัดการกลุ่มได้ดี  เช่น ทางกลุ่มได้นำกิจกรรมเชื่อมกับการท่องเที่ยวชุมชน ได้รับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ทางอุตสาหกรรมพัฒนาต่อยอดข้าวข้าวสังข์หยดพัทลุง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสหภาพยุโรป เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย(GI)  ปลูกได้เฉพาะพัทลุงเท่านั้น เป็นผลิตภัณฑ์ ข้าวปิ้งสังข์หยดคั่วกลิ้ง -ประธานชมรมผู้ประกอบการโรงแรมจังหวัดพัทลุง  1 คน (ผู้บริโภค) ให้ความเห็น  กิจกรรมของคนพัทลุงไม่นิยมทานข้าวอินทรีย์

                                            ผลลัพธ์
                                                  จากการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล  จากผู้รับผิดชอบงานแผนและนโยบาย หรือเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน องค์กร ณ สถานที่ปฏิบัติงาน  และสถานที่ดำเนินโครงการในพื้นที่ พบข้อเสนอการแก้ไขให้กลุ่มเกษตรกรกลุ่มนาข้าวอินทรีย์เข้มแข็ง  คือ ให้กลุ่มองค์กรชาวนา จัดตั้ง สหกรณ์ชาวนาอินทรีย์พัทลุง  ที่มีกฎหมายรับรอง เพื่อทำหน้าที่ในการช่วยเหลือต่างๆจากภาครัฐ

                                            ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                             

                                            ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                             

                                            ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                             

                                            คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                             

                                            ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน
                                            24 มีนาคม 2562
                                            รายงานจากพื้นที่
                                            โพสท์โดยthawonr_15634thawonr_15634เมื่อ 24 มีนาคม 2562 18:51:09
                                            แก้ไขโดย thawonr_15634 เมื่อ 24 มีนาคม 2562 19:19:45 น.

                                            ชื่อโครงการ : การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตาม และประเมินผลโครงการของ สสส. ในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ ในเขตพื้นที่ภาคใต้และ ภาคเหนือ »

                                            ชื่อกิจกรรม : เก็บข้อมูล สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล

                                            • photo
                                             • photo
                                              • photo
                                               • photo
                                                คุณภาพกิจกรรม : (0)
                                                วัตถุประสงค์

                                                 

                                                กิจกรรมตามแผน

                                                จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4 คน

                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

                                                 

                                                รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

                                                 

                                                กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

                                                จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

                                                รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

                                                 

                                                รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

                                                ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน 1. หัวหน้างานวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 1 คน 2. หัวหน้างานบริหารจัดการน้ำ สำนักงานโครงการชลประทานพัทลุง 1 คน 3. ผู้รับผิดชอบงานแผนและนโยบาย สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 1 คน 4. นักวิจัย วิทยาลัยภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ

                                                ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

                                                 

                                                ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

                                                ผลลิต

                                                1. หัวหน้วงานวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 1 คน
                                                2. หัวหน้างานบริหารจัดการน้ำ สำนักงานโครงการชลประทานพัทลุง 1 คน
                                                3. ผู้รับผิดชอบงานแผนและนโยบาย สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง 1 คน
                                                4. นักวิจัย วิทยาลัยภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ

                                                      สัมภาษณ์เป็นรายบุคคล จากผู้รับผิดชอบงานแผนและนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง หรือเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน องค์กร ณ สถานที่ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ และสถานที่ดำเนินโครงการในพื้นที่ รวมทั้งการถ่ายภาพผลการดำเนินโครงการ

                                                ผลลัพธ์

                                                1. ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นหน่วยงานอิสระทำงานขึ้นอยู่กับกรมการข้าว เป็นหน่วยงานสนับสนุน รอกลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์ทำนาอินทรีย์แจ้งความต้องการเข้าร่วม ทางศูนย์วิจัยข้าวจะลงพื้นที่ไปตรวจรอบรองแปลง ด้วยเงือนไข ระยะปรับเปลี่ยน 3 ปี จะได้เป็นเกษตรกรทำนาอินทรีย์ ถ้าในกลุ่มคนใดคนหนึ่งตรวจแปลงไม่ผ่านจะทำให้กลุ่มเกษตรกรนาข้าวตกทั้งกลุ่ม และเมื่อผ่านจะได้มาตรฐาน  Organic Thailand
                                                2. สำนักงานโครงการชลประทานพัทลุง  เป็นหน่วยงานสนับสนุนเมื่อกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำหรือ กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำแจ้งความประสงค์ใช้น้ำ ทั้งในและนอกเขต ชลประทานก็จะไปตรวจค่าของน้ำและบริหารจัดการน้ำให้กลุ่มดังกล่าว
                                                3. สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง เป็นหน่วยงานสนับสนุนเมื่อเกษตรกรเป็นกลุ่มหรือรายย่อยแจ้งความประสงค์ตรวจดิน เช่นโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ทางสถานีพัฒนาที่ดินจะไปตรวจดินให้เกษตรกร
                                                4. นักวิจัย วิทยาลัยภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ นอกจากเป็นหน่วยงานทางวิชาการแลัวยังเป็นหน่วยงานสนับสนุนและยังเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑข้าวอินทรีย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสู่อุตสาหกรรมพัฒนาต่อยอดข้าวข้าวสังข์หยดพัทลุง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสหภาพยุโรป เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย(GI) ปลูกได้เฉพาะพัทลุงเท่านั้น เป็นผลิตภัณฑ์ ข้าวปิ้งสังข์หยดคั่วกลิ้ง
                                                ปัญหา/แนวทางแก้ไข

                                                 

                                                ข้อเสนอแนะต่อ เจ้าของทุน

                                                 

                                                ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ ผู้ให้ทุน

                                                 

                                                คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

                                                 

                                                ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ เจ้าของทุน