ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมประเมินเพื่อกำหนดกรอบการประเมิน

สถานที่ :

วันที่ : 8 ธันวาคม 2561 - 8 ธันวาคม 2561

กลุ่มเป้าหมาย : 5

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : 1.ศึกษาเนื้อหาโครงการที่จะทำการประเมิน 2.กำหนดกรอบการประเมิน เครื่องมือ/วิธีการประเมิน 3.กำหนด/นัดหมายพื้นที่ประเมิน

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 5,000.00

  สร้างกิจกรรมโดย Noppadon Pumyim เมื่อ 10 ก.พ. 2562 15:34 น.