ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อกิจกรรม : ประเมินครั้งที่ 1

สถานที่ :

วันที่ : 15 ธันวาคม 2561 - 15 ธันวาคม 2561

กลุ่มเป้าหมาย : 15

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : 1.ทำความรู้จักและเข้าใจหลักการประเมินร่วมกัน 2.ประเมินตามกรอบการประเมินด้วยการสนทนากลุ่ม

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 5,000.00

  สร้างกิจกรรมโดย Noppadon Pumyim เมื่อ 10 ก.พ. 2562 15:38 น.