ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "อารีย์ สุวรรณชาตรี" (จำนวน 1 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion ประเมินการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพาอำเภอเทพา จังหวัดสงขลาแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
4 1 12 ธ.ค. 61 18:49 กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ