ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รายชื่อโครงการ พื้นที่ ภาคเหนือ (จำนวน 11 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการส่งเสริมบริโภคอาหารปลอดภัยและปรับสภาพแวดล้อมในบ้านผู้สูงอายุ หมู่ 2 ต้นขาม อำเภอชัยจุมพล จังหวัดอุตรดิตถ์แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)ปี 2561
sutthiphong งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ
6 3 15 พ.ย. 61 20:39 กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ตำบลเก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเทพา รุ่งเรือง ม.๔ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลกแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการติวเตอร์เลิฟเติมเต็มสู่น้อง จ.สุโขทัยแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
6 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
1 1 9 ธ.ค. 61 11:30 กำลังดำเนินโครงการ
7 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่านแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
8 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการขับเคลื่อน การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติดในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปางแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
9 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรายแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
1 - กำลังดำเนินโครงการ
10 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการจัดการขยะในชุมชนบ้านแพะต้นยางงาม ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูนจังหวัดลำพูนแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
- - กำลังดำเนินโครงการ
11 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการฟื้นฟูสมรรถนะคนพิการแบบมีส่วนร่วม ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ
1 - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ