ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รายชื่อโครงการ พื้นที่ ภาคใต้ (จำนวน 12 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion การแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จังหวัดนราธิวาสแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
5 - กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion ปัจจัยเสี่ยง อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
1 - กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion การแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.ธารโต จังหวัดยะลาแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
- - กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion ปัจจัยเสี่ยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
- - กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion ประเมินการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพาอำเภอเทพา จังหวัดสงขลาแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
4 1 12 ธ.ค. 61 18:49 กำลังดำเนินโครงการ
6 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion ยุทธศาสตร์อาหารสงขลา ปี 61-62 / ความมั่นคงทางอาหารแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
- - กำลังดำเนินโครงการ
7 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion การจัดการภัยพิบัติ จังหวัดพังงาแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
- - กำลังดำเนินโครงการ
8 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion การดำเนินงานยุทธศาสตร์ข้าวจังหวัดพัทลุงแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
- - กำลังดำเนินโครงการ
9 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion การจัดการปัจจัยเสี่ยง อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
- - กำลังดำเนินโครงการ
10 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion การจัดการปัจจัยเสี่ยง อำเภอสวี จังหวัดชุมพรแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
- - กำลังดำเนินโครงการ
11 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประเมินพื้นที่ภาคใต้แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
- - กำลังดำเนินโครงการ
12 ???
(โครงการ)ปี 2561
sutthiphong งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคใต้อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
9 1 21 ต.ค. 61 11:18 กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ