ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

รายชื่อโครงการ พื้นที่ ภาคเหนือ ปี 2562 (จำนวน 11 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 6102056
(โครงการ)ปี 2562
นางสาวสมร  สังฆะสร โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์กับเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติด ในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง
2 - กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล โครงการเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ปี 62 “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit”แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ปี61
9 9 #1 12 มี.ค. 62 11:27 กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ปี61
9 9 #1 #1 10 มิ.ย. 62 22:39 กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเทพารุ่งเรือง ม.๔ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลกตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ปี61
4 - กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการติดตามและประเมินผล โครงการติวเตอร์เลิฟเติมเต็มสู่น้อง จ.สุโขทัยจังหวัดสุโขทัยแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ปี61
4 3 13 มี.ค. 62 09:22 กำลังดำเนินโครงการ
6 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ปี61
7 7 #1 #1 11 มี.ค. 62 00:57 กำลังดำเนินโครงการ
7 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล โครงการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่านตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่านแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ปี61
4 4 #1 11 มี.ค. 62 09:20 กำลังดำเนินโครงการ
8 ข้อตกลง
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion การฝึกปฏิบัติการภาคสนามลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการบูรณาการขับเคลื่อน การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับ HIV โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติดในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปางจังหวัดลำปางแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ปี61
8 1 25 ก.พ. 62 14:25 กำลังดำเนินโครงการ
9 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผลโครงการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในชุมชน บ้านป่ายางมนใหม่ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรายตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ปี61
6 6 #1 30 เม.ย. 62 05:45 กำลังดำเนินโครงการ
10 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผลโครงการปริศนาศิลปวัฒนธรรมล้านนากับการสื่อสารสร้างสุข บ้านแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่วัดแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงรายแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ปี61
6 3 #1 #1 9 มี.ค. 62 13:07 กำลังดำเนินโครงการ
11 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผลโครงการฟื้นฟูสมรรถนะคนพิการแบบมีส่วนร่วม ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ปี61
5 - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ