ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รายชื่อโครงการ พื้นที่ ภาคใต้ ปี 2562 (จำนวน 11 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion การประเมินติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ : โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
5 4 #1 25 ม.ค. 62 15:57 กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล โครงการปัจจัยเสี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
2 3 1 มี.ค. 62 14:40 กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.ธารโต จังหวัดยะลาอำเภอธารโต จังหวัดยะลาแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
- - กำลังดำเนินโครงการ
4 ข้อตกลงป
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานีอ.หนองจิก จังหวัดปัตตานีแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
6 6 #1 4 ก.พ. 62 13:10 กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา จ.สงขลาอำเภอเทพา จังหวัดสงขลาแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
4 3 #1 13 ก.พ. 62 09:54 กำลังดำเนินโครงการ
6 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล ยุทธศาสตร์อาหารสงขลา ปี 61-62 / ความมั่นคงทางอาหารแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
6 6 1 มี.ค. 62 13:59 กำลังดำเนินโครงการ
7 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการติดตามประเมินผล โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติอันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
6 1 1 มี.ค. 62 14:55 กำลังดำเนินโครงการ
8 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion ติดตามประเมินผลโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุงแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
3 - กำลังดำเนินโครงการ
9 61-ข-110
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล การจัดการปัจจัยเสี่ยง อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
8 3 1 มี.ค. 62 12:24 กำลังดำเนินโครงการ
10 61-ข-008
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
2 2 1 มี.ค. 62 14:16 กำลังดำเนินโครงการ
11 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประเมินพื้นที่ภาคใต้แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้
2 - กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ