ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

รายชื่อโครงการ พื้นที่ ภาคใต้ ปี 2562 (จำนวน 11 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion การประเมินติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ : โรงพยาบาลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปีุ61
5 5 #1#2 #1#2 23 มี.ค. 62 21:13 กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล โครงการปัจจัยเสี่ยง อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปีุ61
7 7 #1 24 พ.ค. 62 14:02 กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.ธารโต จังหวัดยะลาอำเภอธารโต จังหวัดยะลาแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปีุ61
- - กำลังดำเนินโครงการ
4 ข้อตกลงป
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานีอ.หนองจิก จังหวัดปัตตานีแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปีุ61
6 6 #1#2 #1#2 4 ก.พ. 62 13:10 กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล โครงการการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา จ.สงขลาอำเภอเทพา จังหวัดสงขลาแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปีุ61
4 4 #1 30 มี.ค. 62 14:59 กำลังดำเนินโครงการ
6 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล ยุทธศาสตร์อาหารสงขลา ปี 61-62 / ความมั่นคงทางอาหารแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปีุ61
6 6 #1#2 #1#2 1 มี.ค. 62 13:59 กำลังดำเนินโครงการ
7 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการติดตามประเมินผล โครงการพัฒนากลไกการจัดการภัยพิบัติอันดามัน และการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปีุ61
4 4 6 พ.ค. 62 21:44 กำลังดำเนินโครงการ
8 ข้อตกลง
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion การประเมินผลโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปีุ61
9 9 24 มี.ค. 62 20:15 กำลังดำเนินโครงการ
9 61-ข-110
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล การจัดการปัจจัยเสี่ยง อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปีุ61
6 6 20 พ.ค. 62 22:36 กำลังดำเนินโครงการ
10 61-ข-008
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล การจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรแผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปีุ61
7 7 #1 27 มี.ค. 62 14:42 กำลังดำเนินโครงการ
11 ???
(โครงการ)ปี 2562
M&E Health Promotion โครงการประเมินผล โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประเมินพื้นที่ภาคใต้แผนงานติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคใต้ ปีุ61
2 2 28 มี.ค. 62 20:37 กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ