ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รายชื่อโครงการ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2561 (จำนวน 1 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 59-01703
(โครงการ)ปี 2561
ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่านจังหวัดกำแพงเพชรแผนงานกิจกรรมทางกาย
2 1 20 ต.ค. 61 12:15 กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ