ระบบติดตามประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2561
กิ่งกาญจน์ โครงการปลูกผักในโรงเรียนบ้านนาพัฒนาระบบอาหารโรงเรียนจังหวัดสงขลา
2 - กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)ปี 2561
ภาณุมาศ นนทพันธ์ โครงการปลูกผักในโรงเรียนบ้านนาพัฒนาระบบอาหารโรงเรียนจังหวัดสงขลา
2 - #1 กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)ปี 2561
Jariyaporn โครงการปลูกผักใน รร.พัฒนาระบบอาหารในรงเรียน จ.สงขลา
1 - กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)ปี 2561
prawit โครงการปลูกผัก
- - กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)ปี 2561
prawit โครงการปลูกผัก
- - กำลังดำเนินโครงการ
6 สฎ.002
(โครงการ)ปี 2561
พิเชตวุฒิ นิลละออ ส่งเสริมการปลูกสมุนไพร
- - กำลังดำเนินโครงการ
7 ???
(โครงการ)ปี 2561
อารีย์ สุวรรณชาตรี โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนแผนงานโภชนาการเด็กในวัยเรียน
- - กำลังดำเนินโครงการ
8 ???
(โครงการ)ปี 2561
อารีย์ สุวรรณชาตรี โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายแผนงานโภชนาการเด็กในวัยเรียน
- - กำลังดำเนินโครงการ
9 ???
(โครงการ)ปี 2561
นายอะหมัด หลีขาหรี ลดนักสูบหน้าใหม่อำเภอจะนะลดนักสูบหน้าใหม่
- - กำลังดำเนินโครงการ
10 ???
(โครงการ)ปี 2561
นายอะหมัด หลีขาหรี พัฒนาศักยภาพเยาวชนมุสลิมเพื่อสุขภาวะ
1 1 12 ก.ย. 61 11:28 กำลังดำเนินโครงการ
11 ME61xxx
(โครงการ)ปี 2561
ณชพงศ จันจุฬา ทดสอบระบบการติดตามและประเมินผล
1 - กำลังดำเนินโครงการ
12 ???
(โครงการ)ปี 2561
yaowalak หลักสูตรนักติดตามประเมินผล
- - กำลังดำเนินโครงการ
13 ???
(โครงการ)ปี 2561
My Bear โครงการไม่มีแผนงาน
- - กำลังดำเนินโครงการ
14 ???
(โครงการ)ปี 2561
Admin M&E โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประเมินพื้นที่ภาคใต้
- - กำลังดำเนินโครงการ
15 ???
(โครงการ)ปี 2561
sutthiphong งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล เขตภาคใต้
2 - กำลังดำเนินโครงการ
16 61-9398
(โครงการ)ปี 2561
ภาณุมาศ นนทพันธ์ การแพทย์พหุวัฒนธรรม
1 - #1 กำลังดำเนินโครงการ
17 ???
(โครงการ)ปี 2561
mumtas แผนงานความมั่นคงทางอาหาร
2 - กำลังดำเนินโครงการ
18 ???
(โครงการ)ปี 2561
ดุริยางค์ วาสนา เกษตรอินทรีย์ความมั่นคงทางอาหาร
- - กำลังดำเนินโครงการ
19 ???
(โครงการ)ปี 2561
กิ่งกาญจน์ โครงการกินผัก
- - กำลังดำเนินโครงการ
20 d61-4444
(โครงการ)ปี 2561
ไพสิฐ โครงการปลูกผักพัฒนาระบบอาหารในโรงเรียนจังหวัดกระบี่
1 - กำลังดำเนินโครงการ
21 000001
(โครงการ)ปี 2561
สมใจ โครงการปลูกผักโรงเรียนบ้านสทิงพระพัฒนาระบบอาหารโรงเรียนจังหวัดสงขลา
2 - กำลังดำเนินโครงการ
22 s61-1136
(โครงการ)ปี 2561
สมนึก นุ่นด้วง ลดอ้วนบ้านโหละหนุนชุมชนน่าอยู่
1 - กำลังดำเนินโครงการ
23 xxxx
(โครงการ)ปี 2561
prawit โครงการปลูกผัก
- - กำลังดำเนินโครงการ
24 ???
(โครงการ)ปี 2561
Paradautto โครงการปลูกผักในโรงเรียนบ้านนาพัฒนาระบบอาหารโรงเรียนในจังหวัดสงขลา
- - กำลังดำเนินโครงการ
25 ???
(โครงการ)ปี 2561
sangeam การดูแลด้วยแพทยแผนไทยแผนงานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการจังหวัดพัทลุง
- - กำลังดำเนินโครงการ
26 222
(โครงการ)ปี 2561
เพียงกานต์ เด่นดารา โครงการรนรงค์ใช้สมุนไพรอดบุหรี่บ้านลาแป ม.2 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาสพัฒนาระบบการปลูกสมุนไพร
- - กำลังดำเนินโครงการ
27 ???
(โครงการ)ปี 2561
เปาซี วานอง โครงการปลูกผักพัฒนาระบบอาหารโรงเรียนจ.สงขลา
1 - กำลังดำเนินโครงการ
28 ???
(โครงการ)ปี 2561
อุไรวรรณ ตันฑอาริยะ โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนแผนงานพัฒนาสุขภาวะเด็กวัยเรียน
- - กำลังดำเนินโครงการ
29 ???
(โครงการ)ปี 2561
พัชนี  ตูเล๊ะ โครงการปลูกผักในโรงเรียน
- - กำลังดำเนินโครงการ
30 61-4544
(โครงการ)ปี 2561
กำพล เศรษฐสุข โครงการปลูกผักปลอดสารพิษโรงเรียนบ้านนาพัฒนาระบบอาหารโรงเรียนจังหวัดสงขลา
- - กำลังดำเนินโครงการ
31 ???
(โครงการ)ปี 2561
amonpak โครงการปลูกผักในโรงเรียนบ้านนาพัฒนาระบบอาหารโรงเรียนจังหวัดสงขลา
2 - #1 กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ