ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
แผนงานกิจกรรมทางกาย 100.00(16.67%) 100.00(16.67%) 100.00(16.67%) 100.00(16.67%) 100.00(16.67%) 100.00(16.67%) 600.00 2,999,500.00 0.02%
รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 600.00 2,999,500.00 0.02%
สัดส่วน(%) 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 100%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ