ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะชุมชน ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี โดย มรภ.กำแพงเพชร

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะชุมชน ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี โดย มรภ.กำแพงเพชร
รหัสโครงการ 59-01703
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561
งบประมาณ 2,999,500.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ตรรกพร สุขเกษม
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และ จังหวัดอุทัยธานี
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2559 31 มี.ค. 2560 1,130,000.00
2 1 เม.ย. 2560 30 ก.ย. 2560 1,119,625.00
3 1 ต.ค. 2560 31 มี.ค. 2561 749,875.00
รวมงบประมาณ 2,999,500.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เหล้า , บุหรี่ , อาหารและโภชนาการ , กิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 มาตรการของชุมชนที่ประกาศใช้เพื่อการจัดการควบคุมยาสูบ(จำนวนมาตรการ)
0.00
2 ร้อยละของประชากร(อายุมากกว่า 15 ปี) ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง
0.00
3 ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของประชาชนในชุมชนตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป (มิลลิลิตร)
0.00
4 ร้อยละหน่วยงาน สถานประกอบการ ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเช่น การออกกำลังกาย การมีการเคลื่อนไหวระหว่างการทำงาน
0.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้รับทุนสนับสนุนให้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะชุมชน ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 1. ออกแบบและพัฒนากลไกการขับเคล่อนงานสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
 2. สร้างและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการสร้างองค์กรสุขภาวะ
 3. รวบรวมและนำเข้าระบบฐานข้อมูลองค์กรสุขภาวะให้เป็นสารสนเทศที่นำไปใช้ในการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะในพื้นที่
 4. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักสร้างสุขระดับจังหวัดให้เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะทั้งภาครัฐและเอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 100 100
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน 100 0
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง 0
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเพิ่มจำนวนมาตรการของชุมชนที่ประกาศใช้เพื่อการจัดการควบคุมยาสูบ

จำนวนมาตรการของชุมชนที่ประกาศใช้เพื่อการจัดการควบคุมยาสูบ เพิ่มขึ้นเป็น(จำนวนมาตรการ)

0.00
2 เพื่อลด ประชากร(อายุมากกว่า 15 ปี) ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง

ร้อยละของประชากร (อายุมากกว่า 15 ปี) ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง

0.00
3 เพื่อลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของประชาชนในชุมชนตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป

ปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยต่อสัปดาห์ของประชาชนในชุมชนตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป ลดลงเหลือ(มิลลิลิตร)

0.00
4 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในสถานที่ทำงาน

ร้อยละหน่วยงาน สถานประกอบการ ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย เช่น การออกกำลังกาย การมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวระหว่างการทำงาน

0.00
5 เพื่อออกแบบและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
 1. เกิดความร่วมมือระหว่างภาคี
 2. มีแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ
 3. มีคณะทำงานขับเคลื่อนงานสร้าเสริมสุขภาวะ
 4. รายงานสรุปแนวทางการพัฒนาศักยภาพภาคี
0.00
6 เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการสร้างองค์กรสุขภาวะ
 1. เครือข่ายองค์กรสุขภาวะ อย่างน้อยจังหวัดละ 15 องค์กร (ภาคเอกชน 10 องค์กร, ภาครัฐ 5 องค์กร)
 2. องค์กรสุขภาวะที่มีความโดดเด่น อย่างน้อยจังหวัดละ 4 องค์กร
 3. ชุดความรู้การสร้างสุขภาวะองค์กร จังหวัดละ 1 ชุด
 4. เกิดองค์กรสุขภาวะที่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรต่อปัจจัยเสี่ยง สสส. ที่ส่งผลต่อสุขภาพ อย่างเด่นชัดหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมของ cluster โดยร่วมกับสมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะภาคเหนือ
60.00
7 เพื่อรวบรวมและนำเข้าระบบฐานข้อมูลองค์กรสุขภาวะให้เป็นสารสนเทศที่นำไปใช้ในการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะในพื้นที่
 1. ฐานข้อมูลองค์กรสุขภาวะ จังหวัดละ 15 องค์กร
 2. ฐานข้อมูลองค์กรต้นแบบสุขภาวะที่โดดเด่น จังหวัดละ 5 องค์กร
 3. ระบบสารสนเทศที่สามารถแสดงบริบทของพื้นที่
1.00
8 เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักสร้างสุขระดับจังหวัดให้เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะทั้งภาครัฐและเอกชน
 1. เครือข่ายนักสร้างสุข Happy Workplace 4 เครือข่าย (จังหวัด)
 2. เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ 1 ครั้ง
 3. ข้อมูลนักสร้างสุข  Happy Workplace 1 ชุดต่อจังหวัด โดยร่วมกับสมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะภาคเหนือ
4.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
23 พ.ย. 60 ประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือแบบสำรวจความสุขส่วนบุคคล 20 10,000.00 -
29 พ.ย. 60 การประชุมแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและเยี่ยมชมองค์กรภาคีเครือข่าย 12 10,000.00 -
30 พ.ย. 60 เยี่ยมชมองค์กรภาคีเครือข่าย ( การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร) 30 5,000.00 -
7 ธ.ค. 60 แลกเปลี่ยน สู่ความยั่งยืน เครือข่าย Happy Workplace ภาคเหนือ 60 35,000.00 -
16 ม.ค. 61 ประชุมคณะทำงานทีมอำนวยการ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 6 3,000.00 -
24 ม.ค. 61 ประชุมทีมอำนวยการจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี 6 8,000.00 -
1 ก.พ. 61 ประชุมทีมอำนวยการจังหวัดตาก (อำเภอแม่สอด) 6 15,000.00 -
6 ก.พ. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มแยก Happy 8 (จังหวัดกำแพงเพชร) 19 20,000.00 -
8 ก.พ. 61 ประชุมแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ (จ.เชียงราย) 60 30,000.00 -
14 ก.พ. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มแยก Happy 8 (จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี) 20 30,000.00 -
19 ก.พ. 61 อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มแยก Happy 8 (จังหวัดตาก) 15 30,000.00 -
20 ก.พ. 61 ประชุมภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะ ประจำปี 2561 60 250,000.00 -
รวม 314 446,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 1. ประชุมคณะทำงาน 4 จังหวัด
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มแยก Happy 8
 3. พัฒนาศักยภาพทีมวิชาการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. รูปแบบและกลไกการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมองค์กรสุขภาวะ
 2. องค์กรสุขภาวะที่มีความโดดเด่นตามบริบทของพื้นที่ จังหวัดละ 5 องค์กร
 3. มีระบบฐานข้อมูลองค์กรสุขภาวะ ที่นำไปใช้ในการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะในพื้นที่ 4 จังหวัด
 4. เกิดเครือข่ายนักสร้างสุขระดับจังหวัด และเกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะทั้งภาครัฐและเอกชน
 5. มีชุดความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร

เอกสารประกอบโครงการ

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Chayaporn Chayaporn เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 13:58 น.