ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

ปีรหัสโครงการเลขที่ข้อตกลงชื่อโครงการจังหวัดพื้นที่วันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดสถานะวันที่สร้าง
2560 001 แผนงานอาหารปลอดภัย เชียงราย 22 ต.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2560 กระบี่ กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2560 แผนงานสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม พัทลุง 1 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2560 ุ60-00-2 แผนงานโภชนาการเด็กในวัยเรียน สงขลา 1 ก.ย. 2561 4 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2560 โภชนาการเด็กในวัยเรียนจังหวัดสงขลา สงขลา กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 แบบประเมินชุดโครงการ 1 กำลังดำเนินโครงการ 9 ก.ย. 2561
2561 5678/256 test ระบบ 12 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 ุS61-000 โครงการจั้ดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะประจำพื้นที่ นครสวรรค์ 1 ต.ค. 2561 1 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 แผนงานพัฒนาสุขภาวะชุมชน พิษณุโลก กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 แผนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับนักเรียน จังหวัดพะเยา 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 S61-7263 แผนงานพัฒนาสุขภาวะเด็กวัยเรียน 1 ก.ย. 2561 30 พ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 โครงการสุขภาวะสตรีชาติพันธุ์ กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 ชุดโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 1 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 11 ก.ย. 2561
2561 S61-2425 แผนงานกิจกรรมทางกาย ภาคเหนือ 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 A0001 แผนงานเสริมสร้างองค์กรสุขภาะ 1 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 ศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.) 1 ก.ย. 2560 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 ก.ย. 2561
2561 61-0111 สุขภาวะทันตสุขภาพ 30 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 องค์กรแห่งความสุข อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 9 ต.ค. 2560 9 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 SS-61 แผนงานพัฒนาสุขภาวะเด็กวัยเรียน 21 ก.ย. 2561 28 ก.พ. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ (ปัจจัยเสี่ยง) 1 ต.ค. 2560 28 ก.พ. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 17 ก.ย. 2561
2561 123-60 อาหารปลอดภัย 1 ต.ค. 2560 31 ส.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประเมินพื้นที่ภาคใต้ กำลังดำเนินโครงการ 19 ก.ย. 2561
2561 S61-723 แผนงานพัฒนาสุขภาวะเด็กวัยเรียน 1 ก.ย. 2561 5 พ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 แผนงานพัฒนาเด็กเยาวชน กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 M&E001 แผนงานติดตามและประเมินผล สสส 20 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 S61-7263 แผนงานพัฒนาสุขภาวะเด็กวัยเรียน 1 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 แผนงานพัฒนาคุณภาพการประเมินโครงการ กำลังดำเนินโครงการ 5 ก.ย. 2561
2561 S61-888 แผนการจัดการขยะในชุมชน ในเขตจังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ต.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 S61-7263 แผนงานพัฒนาสุขภาวะเด็กวัยเรียน 1 ก.ย. 2561 30 พ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล เขตภาคเหนือ 1 ส.ค. 2561 28 ก.พ. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 9 ก.ย. 2561
2561 แผนงานพัฒนาสุขภาวะเด็กวัยเรียน กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 s61-7263 แผนงานพัฒนาสุขภาวะเด็กวัยเรียน 12 ก.ย. 2561 6 พ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 59-01703 แผนงานการพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัย กำแพงเพชร 9 ต.ค. 2561 16 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 แผนงานประเมินผลโครงการเลิกเหล้า กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 S61-7263 แผนงานพัฒนาสุขภาวะเด็กวัยเรียน 1 ก.ย. 2561 1 พ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 321-60 ป้องกันบุหรี่กลุ่มวัยเรียน 1 มี.ค. 2561 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 ุุ666-60 ความปลอดภัยทางถนน 1 ม.ค. 2561 31 ส.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 สุขภาวะเด็กปฐมวัยในเขตภาคกลาง 30 ก.ย. 2561 16 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 แผนงานอาหารเพื่อสุขภาวะ 2561 20 ต.ค. 2561 19 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 Happy 8 กำแพง อุทัย นครสวรรค์ ตาก 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 S61-7263 แผนงานพัฒนาสุขภาวะเด็กวัยเรียน 1 ก.ย. 2561 30 พ.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 แผนพัฒนางานสุขศึกษาเขตสุขภาพท่ 2 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 s62-221 ความมั่นคงทางอาหาร 1 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 561-7263 แผนงานสุขภาวะเด็กก่อนวัยเรียน 1 ก.ย. 2561 23 ก.พ. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 d61-222 แผนงานพัฒนาสุขภาวะเด็กวัยเรียน 1 ก.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 s61-7726 แผนงานสุขภาวะเด็ก ภาคเหนือตอนล่าง 20 พ.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 xxxx แผนงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน 11 ก.ย. 2561 21 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 การจัดการขยะ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 29 มิ.ย. 2561 20 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 แผนงานพัฒนาเด็กเยาวชน กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 แผนงานทดสอบ กำลังดำเนินโครงการ 8 ก.ย. 2561
2561 1212 แผนงานพัฒนาเด็กเยาวชน ภาคเหนือ 20 ต.ค. 2561 20 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 892-2561 test ระบบ 19 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 d61-3333 พัฒนาระบบอาหารในโรงเรียนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 12 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 ติดตาม 1 กาฬสินธุ์ กำลังดำเนินโครงการ 9 ก.ย. 2561
2561 สร้างสุข กำแพงเพชร 20 ต.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 5901703 โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสรา้งและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จัวหัดนครสวรรค์ และจังหวดอุทัยธานี กำแพงเพชร 1 ต.ค. 2559 1 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 59-01703 โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร (รักษิต) กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ต.ค. 2559 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 SS-61 โครงการปลูกผักใน รร บ้านท่าเกวียน ฉะเชิงเทรา 1 ธ.ค. 2560 31 ก.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 แผนงานองค์กรสร้างสุข เชียงราย กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 3221 โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะประจำพื้นที่จังหวัดเชียงราย-1 เชียงราย 1 ต.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะชุมชน ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ และอุทัยธานี โดย มรภ.กำแพงเพชร นครสวรรค์ กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นราธิวาส 1 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 3 พ.ย. 2561
2561 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ นราธิวาส ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1 ม.ค. 2561 31 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 แผนงานสำรอง นราธิวาส ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 222 พัฒนาระบบการปลูกสมุนไพร นราธิวาส 30 พ.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 แผนการจัดการขยะเทศบาลตำบลกะลุหวอเหนือ นราธิวาส 4 พ.ค. 2561 1 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 S61-7263 แผนงานพัฒนาสุขภาวะเด็กวัยเรียนมากๆ ปัตตานี 1 ก.ย. 2561 30 พ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 อบรมการผู้ดูแลผู้สูงอายุ พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 ชุมชนน่าอยู่ พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 61-2562 แผนงานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการจังหวัดพัทลุง พัทลุง ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 1 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 อบรมการผู้ดูแลผู้สูงอายุ พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 12345 โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 แผนงานอุบัติเหตุในชุมชน เพชรบูรณ์ 8 ต.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 Happy 8 แพร่ กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมชุมชนบ้านแม่ทราย หมู่ 4 แพร่ จังหวัดแพร่ 15 มิ.ย. 2561 15 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 แผนงานการพัฒนาขีดความสามารถเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในจังหวัดแพร่ แพร่ กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะประจำจังหวัดลำปาง พัฒนา นาคทอง ลำปาง กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 แผนงานการพัฒนาสุขภาวะชุมชน ลำปาง กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะประจำพื้นที่จังหวัดลำปาง (ณัฎฐ์) ลำปาง กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 590170 โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสรา้งและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดลำพูน ลำพูน 1 มี.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 59-00227 โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดสกลนคร จุฬาทิพย์ สกลนคร 1 ต.ค. 2561 31 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 20 ต.ค. 2561
2561 พัฒนาระบบอาหารโรงเรียนจังหวัดสงขลา สงขลา 10 ก.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 แผนงานพัฒนาสุขภาวะเด็กวัยเรียน สงขลา กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 แผนงาน อาหาร สงขลา กำลังดำเนินโครงการ 9 ก.ย. 2561
2561 พัฒนาระบบอาหารโรงเรียนจังหวัดสงขลา สงขลา 21 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 xxx พัฒนาระบบอาหาร สงขลา กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 โครงการปลูกผักในโรงเรียนบ้านนา สงขลา 1 ก.ย. 2561 31 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 สข.12345 แผนงานพัฒนาอาหาร จังหวัดสงขลา สงขลา 1 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 พัฒนาระบบอาหารโรงเรียนจังหวัดสงขลา สงขลา 10 ก.ย. 2561 30 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 ความมั่นคงทางอาหาร สงขลา 9 ก.ย. 2561 30 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 พัฒนาระบบอาหารโรงเรียนจ.สงขลา สงขลา 14 ก.ย. 2561 19 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 พัฒนาระบบอาหารโรงเรียนในจังหวัดสงขลา สงขลา 10 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 พัฒนาระบบอาหารโรงเรียนจังหวัดสงขลา สงขลา 14 ก.ย. 2561 26 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล เขตภาคใต้ สงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ส.ค. 2561 28 ก.พ. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 17 ก.ย. 2561
2561 ยุทธศาสตร์อาหารสงขลา สงขลา กำลังดำเนินโครงการ 19 ก.ย. 2561
2561 61-2561 แผนงานบุหรี่ สงขลา 1 ก.ย. 2561 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 พัฒนาระบบอาหารโรงเรียนจังหวัดสงขลา สงขลา 10 ก.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 M & E Health Promotion Project สงขลา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ต.ค. 2561 31 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 24 ส.ค. 2561
2561 พัฒนาระบบอาหารโรงเรียนจังหวัดสงขลา สงขลา 10 ก.ย. 2561 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561
2561 s61-2126 แผนงานความมั่นคงทางอาหาร สตูล 1 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 12 ก.ย. 2561