ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ประสานงานเครือข่ายเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการประเมิน

กิจกรรม : ประสานงานเครือข่ายเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการประเมิน
วันที่ 03/12/2018 - 03/12/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 1 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน เพื่อกำหนดวันลงพื้นที่ประเมินโครงการ ในวันที่ 8ธันวาคม 2561

รายละเอียดกิจกรรม :