ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ศูนย์ประสานงานโครงการ

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.)

ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-282904  โทรสาร : 074-282901

ติดต่อ/สอบถามการใช้งาน ได้ที่..

                                                   
ชื่อ-สกุลโทรศัพท์ e-mail
น.ส.เยาวลักษณ์ ศรีสุกใส (นุช)
Line ID : 
08-1541-5227
yaosuk24@hotmail.com
สุทธิพงษ์  อุสาหะพงษ์สิน (เอ๋)
Line ID : 18182543 
08-1818-2543
sutthiphongu@gmail.com
ภาณุมาศ นนทพันธ์ (หมี)
08-6748-9360
webmaster@softganz.com
ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
08-9197-1917
pongthep.s@gmail.com


บริษัท เอ็ม แอนด์ อี เฮลท์ โปรโมชั่น คอนเซ้าท์ จำกัด


M&E Health Promotion Consult, Co.,Ltd.
ที่อยู่ 23/2 หมู่ที่ 6 ตำบล คลองแห
อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
90110