ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

คณะทำงาน M&E Health Promotion

ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ e-mail
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ดร.เพ็ญ สุขมาก
08-9595-1811
phen@gmail.com
ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีสุกใส
08-6955-1217
yaosuk24@hotmail.com
ภาคเหนือ
- รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
08-
@gmail.com
- ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน (มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร)
08-
@gmail.com
ภาคใต้
- ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
08-9197-1917
pongthep.s@gmail.com
- อ.บุญเรือง ขาวนวล (มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง)
08-
@gmail.com
- นายภานุมาศ นนทพันธ์
08-6748-9360
webmaster@softganz.com
- นายสุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
08-1818-2543
sutthiphongu@gmail.com