ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมแพร่่ลงพื้นที่โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลช่อแฮและร่วมศึกษาพื้นที่

@December,09 2018 11.22
นักประเมิน M&E - ทีมจังหวัดแพร่่ ลงพื้นที่โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลช่อแฮและร่วมศึกษาพื้นที่ ร่วมกับทีมงาน (เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561)

ทีมประเมิน(M&E) จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ประเมินโครงการ "การจัดการจุดเสี่ยงทางถนนแยกในชุมชน" บ้านป่ายางมนใหม่

@December,09 2018 11.12
เมื่อวันที่ 8 ธันนวาคม 2561 ทีมประเมิน(M&E) จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ประเมินโครงการ "การจัดการจุดเสี่ยงทางถนนแยกในชุมชน" บ้านป่ายางมนใหม่ ม.5 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรายซึ่งโครงการนี้ชุมชนได้ดำเนินการมาได้ 6 เดือน (เป็นการประเมินระหว่างโครงการ/ครึ่งปี) การดำเนินการของชุมชนเป็นแบบ

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ประเมินการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา

  มีเครื่องมือการประเมินที่มีคุณภาพ@13 ก.พ. 62 09:54
 • ประเมินการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา

  ประเมินการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา

  จากการลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพ​ผู้ป่วยระยะ​สุดท้ายแบบประคับประครองในพื้นที่พหุวัฒนธรรม​ โรงพยาบาลเทพา อำเภอ​เทพา​ จังหวัด​สงขลา พบว่า@13 ก.พ. 62 09:46
 • การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

  1.นัดหมายคณะผู้ประเมินให้รับทราบกำหนดการประชุมและวาระการประชุมงาน ......... คณะผู้ประเมิน ประกอบด้วย ผศ.ณชพงศ จันจุฬา ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ และดร.จิรัชยา เจียวก๊ก ับทราบการประชุมและวาระการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 2.ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่คณะประเมินในส่วนของเนื้อหา กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง และนัดหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ...... ผศ.ณชพงศ ได้เริ่มประชุมด้วยกาชี้แจงรายละเอียดโครงการปัจจัยเสี่ยงว่า เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดสุรา ยาสูบ และยาเสพติดในพื้นที่ตำบลหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งทางสจรส. ได้จัดโครงการอบรมแก่กลุ่มกองทุนตำบลในการเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากสปสช.ในการดำเนินการลดปัจจัยเสี่ยง และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพในเขตตำบลหนองจิก ซึ่งมี 13 กองทุนและเข้าร่วมอบรมกับทางสจรส. ทั้งนี้การอบรมได้ดำเนินการไปแล้ว และทางสจรส.ต้องการรับทราบผลการดำเนินงานว่าเป็นอย่างไรบ้าง จึงได้อนุมัติงบประมาณแก่คณะผู้ประเมินเพื่อประเมินกลุ่มกองทุนหลักประกันสุขภาพในตำบลหนองจิกทั้ง 13 กองทุน ......เมื่อได้รับการชี้แจงรายละเอียด ทางคณะผู้ประเมินจึงได้กำหนดวันดำเนินการเป็น 3 กิจกรมได้แก่ 1) กิจกรรมเข้าพบเจ้าของโครงการหรือสจรส. เพื่อทบทวนการดำเนินงานและรายละเอียดต่างๆ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 2) กิจกรรประสานงานกับพี่เลี้ยงโครงการในพื้นที่ เพื่อประสานงานเก็บข้อมูลกับตัวแทนกองทุนตำบลทั้ง 13 กองทุน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 3) กิจกรรมสนทนากลุ่ม เก็บข้อมูลเพื่อทำการประเมินผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของกองทุนตำบลทั้ง 13 กองทุน ในวันที่ 3 มกราคม 2561 3.สรุปการประชุม@04 ก.พ. 62 13:10
 • การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

  รายงานฉบับสมบูรณ์มีความก้าวหน้าในส่วนของบทผลการประเมินด้วยข้อมูลเชิงปริมาณที่อยู่ในระดับดี ในขณะที่รูปเล่มส่วนที่ 1 2 3 ก็กำลังเขียนเนื้อหาลงไปตามแบบฟอร์มที่ทางคณะประเมินได้ออกแบบจากการปะชุมในครั้งก่อน ซึ่งคาดว่าตัวเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์จะแล้วเสร็จในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562@04 ก.พ. 62 10:23
 • การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

  การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

  ได้ผลการติดตามประเมิน เพื่อนำมาจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ......จากการประมวลผลจากแบบสอบถามเชิงปริมาณในประเด็นความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมอบรมกับทางสจรส. มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดี ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงจากการเข้าร่วมอบรมนั้น พบว่าผู้เข้าอบรมมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมประมา 2-3 ขั้นตอนจากการดำเนินงานภายหลังจากการอบรมและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน โดยเนื้อหาเชิงคุณภาพนั้น ยังคงต้องมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งจากพี่เลี้ยงโครงการ เนื่องจากข้อมูลยังไม่อิ่มตัว ..... หลังจากสรุปข้อมูลพบว่าข้อมูลการประเมินยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และอิ่มตัวมากนัก ทางคณะผู้ประเมินจึงได้วางแผนการซ่อมข้อมูล โดยการออกแบบการเก็บข้อมูลเชิงสำรวจเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละกองทุนผ่านพี่เลี้ยงโครงการต่อ ซึ่งจะส่งแบบสำรวจให้กับพี่เลี้ยงโครงการให้ตอบแบบสำรวจในวันที่ 17 มกราคม 2562 อีกครั้งหนึ่ง@04 ก.พ. 62 10:21
 • การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

  การประเมินโครงการการพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและกลไกอาสาสมัครเพื่อการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ และยาเสพติด อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

  รับทราบข้อมูลกลไกการดำเนินงาน .....ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ นั้น ทางตัวแทนกองทุนได้บอกเล่าเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานของตนเองว่าเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่จะเข้าใจในบทบาทของตนเองมากขึ้น รวมถึงได้แนวทางการดำเนินงานในการอนุมัติงบปะมาณแก่ชุมชน และเป็นที่ปรึกษาในการทำโครงกาทางด้านสุขภาพได้ดีมากขึ้น ในขณะที่การบันทึกข้อมูลนั้นช่วยให้เจ้าหน้าที่รายงานกิจกรรมได้ง่ายขึ้น แต่ก็ต้องอาศัยระยะเวลาในการทำความเข้าใจระบบการบันทึกข้อมูลมาก ...... ในการสนทนากลุ่มนั้น ผู้ให้ข้อมูลยังตอบคำถามการประเมินได้ไม่ตรงประเด็นมากนัก เนื่องจากโครงการเพิ่งจะดำเนินการ และอยู่ในช่วงที่กำลังปรับระบบการดำเนินงาน จึงสะท้อนเกี่ยวกับความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมกับทางสจรส.มากกว่าการสะท้อนผลการดำเนินงานของตนเอง@04 ก.พ. 62 05:36