ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฎิบัติการ นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2

@March,13 2019 09.43
ประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อ ถอดบทเรียน ทบทวนและต่อยอด ในเขตพื้นที่ภาคเหนือระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ณ.โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

ทีมแพร่ลงพื้นที่โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลช่อแฮและร่วมศึกษาพื้นที่

@December,09 2018 11.22
นักประเมิน M&E - ทีมจังหวัดแพร่่ ลงพื้นที่โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลช่อแฮและร่วมศึกษาพื้นที่ ร่วมกับทีมงาน (เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561)

ทีมประเมิน(M&E) จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ประเมินโครงการ "การจัดการจุดเสี่ยงทางถนนแยกในชุมชน" บ้านป่ายางมนใหม่

@December,09 2018 11.12
เมื่อวันที่ 8 ธันนวาคม 2561 ทีมประเมิน(M&E) จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ประเมินโครงการ "การจัดการจุดเสี่ยงทางถนนแยกในชุมชน" บ้านป่ายางมนใหม่ ม.5 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรายซึ่งโครงการนี้ชุมชนได้ดำเนินการมาได้ 6 เดือน (เป็นการประเมินระหว่างโครงการ/ครึ่งปี) การดำเนินการของชุมชนเป็นแบบ

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • โครงการติดตามและประเมินผล โครงการติวเตอร์เลิฟเติมเต็มสู่น้อง จ.สุโขทัย

  ผลการการสัมภาษณ์ครู ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ผลจากการสัมภาษณ์นักเรียนในพื้นที่ดำเนินการ@13 มี.ค. 62 09:22
 • โครงการติดตามและประเมินผล โครงการติวเตอร์เลิฟเติมเต็มสู่น้อง จ.สุโขทัย

  ผลการสัมภาษณ์หัวหน้าโครงการ ผลการสัมภาษณ์แกนนำที่ดำเนินโครงการจำนวน 8 คน@13 มี.ค. 62 09:14
 • โครงการติดตามและประเมินผล โครงการติวเตอร์เลิฟเติมเต็มสู่น้อง จ.สุโขทัย

  โครงการติดตามและประเมินผล โครงการติวเตอร์เลิฟเติมเต็มสู่น้อง จ.สุโขทัย

  ทีมงานมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ  ติวเตอร์เลิฟ เติมเต็มสู่น้อง  เพื่อวางแผนการประเมินโครงการ@13 มี.ค. 62 09:11
 • โครงการประเมินผล โครงการเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ปี 62 “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit”

  โครงการประเมินผล โครงการเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ปี 62 “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit”

  กระบวนการในการพัฒนาและการติดตั้งพื้นที่กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ 1. หาเครือข่ายพื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์  โดยเริ่มจากการหาบุคคล (Key person) ที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เช่น คุณเดี่ยว จาก ฅ บ้านนอก คุณอัฑฒพงศ์ จาก บ้านตะวันยิ้ม ครูแจง จาก แมลงปอปีกแก้ว เป็นต้น 2. ร่วมกันพัฒนาศักยภาพ โดย 2.1 เรียนรู้ ความหมายและแนวคิดพื้นที่สร้างสรรค์ 2.2 ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมของพื้นที่เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เช่น กรุงเทพฯ  เพชรบุรี เมืองปีนังประเทศมาเลเซีย ญี่ปุ่น เป็นต้น 3. สนับสนุนให้ Key person ทำงานกับเครือข่ายเยาวชน และกลุ่ม/องค์กรต่างๆในพื้นที่/ชุมชน โดยมีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมจาก สสย. 4. จัดเทศกาลพื้นที่สร้างสรรค์ในพื้นที่รูปธรรมของแต่ละกลุ่ม/องค์กร และจัดเทศกาลพื้นที่สร้างสรรค์ในระดับจังหวัดร่วมกัน แนวทางในการพัฒนาและขยายพื้นที่กิจกรรมการเรียนรู้สร้างสรรค์ 1. พัฒนาสถานีอุตรดิตถ์ติดยิ้มให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สร้างสรรค์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ พัฒนาให้เกิดโปรแกรมเรียนรู้ทั้งในระดับย่อย และระดับใหญ่ ระดับย่อยเป็นการจัดกิจกรรมเป็นระยะๆ กับกลุ่มคนที่ไม่ใหญ่ สามารถลงรายละเอียดของกิจกรรมได้มากได้แก่ การจัดกิจกรรมสื่อสารประเด็น งานศิลปะ งานฝีมือ เกษตรกรรมธรรมชาติ เป็นต้น 2. ขยายพื้นที่รูปธรรม/พื้นที่หลัก โดย พยายามหาพื้นที่ใหม่เพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์ให้มากขึ้น และหาKey person ใหม่ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น 3. พัฒนาอาสาสมัคร และขยายเครือข่ายเยาวชนอาสา โดยจัดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร เช่น จัดค่ายเยาวชน 4. พัฒนาโปรแกรมติดยิ้มออนทัวร์ โดยจัดโปรแกรมทัวร์พื้นที่รูปธรรม ที่ทางเครือข่ายหนุนเสริม/พัฒนาศักยภาพ@12 มี.ค. 62 11:27
 • โครงการประเมินผล โครงการเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ปี 62 “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit”

  โครงการประเมินผล โครงการเทศกาลอุตรดิตถ์ติดยิ้ม ปี 62 “ลุกขึ้นมา Live in Uttaradit”

  ผลผลิต - มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย จากหลายกลุ่ม/องค์กร จากภาครัฐและเอกชน - คนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับกลุ่มย่อย (พื้นที่รูปธรรม) และการจัดเทศกาลพื้นที่สร้างสรรค์ในระดับจังหวัดมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นที่สร้างสรรค์มากขึ้น - การจัดกิจกรรมเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน - สามารถส่งผลให้เกิดนโยบายในระดับจังหวัด ในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน ครอบครัว และชุมชน (ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก พมจ. อบจ. วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ผลลัพธ์ - เกิดกลุ่มคน เครือข่าย และอาสาสมัคร มาร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ และการจัดเทศกาลพื้นที่สร้างสรรค์ - เยาวชน และคนในชุมชน - เกิดความภาคภูมิใจในการทำงานพื้นที่สร้างสรรค์         - มีทักษะในการคิด และออกแบบกิจกรรมเรียนรู้สร้างสรรค์         - มีภาวะผู้นำในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์@12 มี.ค. 62 11:25
 • งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ

  งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ

  ประชุมสรุปงาน และถอดบทเรียน นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ@12 มี.ค. 62 11:16