ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล 1 มี.ค. 2563

@1 มี.ค. 63 09:37
ภาพบรรยากาศ การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง1 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ

ภาพประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล 29 ก.พ. 2563

@29 ก.พ. 63 13:45
ชมภาพบรรยากาศ การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ

ภาพประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล 25 ก.พ. 2563

@25 ก.พ. 63 16:09
ภาพประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล 25 ก.พ. 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ภาพประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล 24 ก.พ. 2563

@24 ก.พ. 63 14:37
ภาพบรรยากาศ การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล รุ่นที่ 1 (ภาคเหนือ และภาคใต้)24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ภาพประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล 23 ก.พ. 2563

@23 ก.พ. 63 14:45
ชมภาพบรรยากาศ การประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล รุ่นที่ 1 (ภาคเหนือ และภาคใต้)23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ปี 2563

@22 ก.พ. 63 18:18

ไฟล์เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ และภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23 -25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์  อ.เมือง จ.นนทบุรี และไฟล์เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคตะวันออกเหนือ และภาคกลาง ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมอมารี  ดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 10

  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการกองทุนฯ พื้นที่ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ : ข้อเสนอแนะการจัดทำแผนงานและพัฒนาข้อเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น@15 ก.ย. 63 08:42
 • โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 10

  ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 พื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ : การจัดทำแผนงานและการพัฒนาโครงการอย่างมีคุณภาพ นำแผนงานและการพัฒนาโครงการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรม@15 ก.ย. 63 08:39
 • โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 10

  ประชุมชี้แจงทีมระดับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ : แผนโครงการ ข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะตำบล แนวทางการจัดทำแผนโครงการที่สอดคล้องกับสถานการณ์สุขภาวะตำบล@15 ก.ย. 63 08:35
 • โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขต 10

  ประชุมชี้แจงทีมระดับเขตพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมการดำเนินงาน : กลุ่มเป้าหมาย มีความเข้าใจภาพรวมของการดำเนินงาน@15 ก.ย. 63 08:29
 • โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 พื้นที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

  ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ “การทำแผนและโครงการสุขภาพและใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์” พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด : ผู้รับผิดชอบงานกองทุนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการสุขภาพของแต่ละแผนงานมากขึ้น เช่น เข้าใจว่าการมีกิจกรรมทางกายไม่ได้หมายถึงการออกกำลังกายเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงการเดิน การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเรียนหรือทำงาน เป็นต้น ผู้รับผิดชอบงานกองทุนเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรมออนไลน์ได้คล่องแคล่วมากขึ้น ความอึดอัดใจในการใช้โปรแกรมออนไลน์ลดลง ยอมรับได้มากขึ้น เห็นประโยชน์จากการใช้งานโปรแกรมออนไลน์มากขึ้น มีการบันทึกข้อมูลแผนงาน โครงการในโปรแกรมออนไลน์ครอบคลุมเกือบทุกแผนงาน จำนวนทั้งสิ้น 55 แผนงาน 61 โครงการ มีข้อเสนอในเวทีให้แก้ไขโปรแกรมออนไลน์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ข้อมูลสถานการณ์ของกองทุนตำบลกับข้อมูลสถานการณ์ของพื้นที่ดำเนินการ (ในแบบฟอร์มกองทุน) ควรลิ้งค์กัน โดยให้แก้เฉพาะขนาดของปัญหาให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่ปฏิบัติการ เพราะกองทุนส่วนใหญ่ดำเนินการโครงการในระดับตำบล, การพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ให้สามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์มือถือ และพัฒนาเป็น Application เพราะทำให้ใช้งานได้สะดวกกว่า และโปรแกรมออนไลน์ควรวิเคราะห์และประมวลผลให้ได้ในเบื้องต้นว่าควรดำเนินการโครงการอะไร แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพคืออะไร โดยการพิจารณาจากข้อมูลสถานการณ์ปัญหาของพื้นที่นั้นๆ@14 ก.ย. 63 12:53
 • โครงการบูรณาการกลไกสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 พื้นที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

  เวทีชี้แจงโครงการฯ พชอ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด : กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ได้รับทราบและทำความเข้าใจร่วมกันถึงเป้าหมาย รายละเอียด และวิธีการดำเนินงานโครงการร่วมกัน พร้อมทั้งได้มีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการดำเนินงานในระดับพื้นที่ร่วมกัน คณะทำงานโครงการได้ทราบและเข้าใจบทเรียนการขับเคลื่อนงานกองทุนในพื้นที่ และการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับ พชอ. สามารถนำไปออกแบบแนวทางในการดำเนินงานโครงการได้ คณะกรรมการ พชอ. ผู้รับผิดชอบงานกองทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รู้จักโปรแกรมออนไลน์ มองเห็นประโยชน์จากการใช้โปรแกรมออนไลน์ แต่ยังมีข้อกังวลว่าโปรแกรมออนไลน์จะเป็นภาระเพิ่มให้กับผู้รับผิดชอบงานกองทุน เนื่องจากยังไม่ได้บูรณาการให้เป็นโปรแกรมเดียวกับของ สปสช. ซึ่งเป็นโปรแกรมหลักที่กองทุนต้องใช้เมื่อมีการขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนตำบล "ต้องกรอกซ้ำซ้อน" ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสามารถเข้าใจและเข้าใช้โปรแกรมออนไลน์ได้ในเบื้องต้น มีการทดลองพัฒนาแผนงาน/โครงการ และบันทึกข้อมูลเบื้องต้นลงในโปนแกรมออนไลน์จำนวน 6 แผนงาน@14 ก.ย. 63 12:52