ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมแพร่่ลงพื้นที่โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลช่อแฮและร่วมศึกษาพื้นที่

@December,09 2018 11.22
นักประเมิน M&E - ทีมจังหวัดแพร่่ ลงพื้นที่โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลช่อแฮและร่วมศึกษาพื้นที่ ร่วมกับทีมงาน (เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561)

ทีมประเมิน(M&E) จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ประเมินโครงการ "การจัดการจุดเสี่ยงทางถนนแยกในชุมชน" บ้านป่ายางมนใหม่

@December,09 2018 11.12
เมื่อวันที่ 8 ธันนวาคม 2561 ทีมประเมิน(M&E) จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ประเมินโครงการ "การจัดการจุดเสี่ยงทางถนนแยกในชุมชน" บ้านป่ายางมนใหม่ ม.5 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรายซึ่งโครงการนี้ชุมชนได้ดำเนินการมาได้ 6 เดือน (เป็นการประเมินระหว่างโครงการ/ครึ่งปี) การดำเนินการของชุมชนเป็นแบบ

ทีมเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลงพื้นที่โครงการฟื้นฟูสมรรถนะคนพิการแบบมีส่วนร่วม

@December,09 2018 11.01
ทีมนักประเมิน M&E จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และ ลำพูน ลงพื้นที่โครงการฟื้นฟูสมรรถนะคนพิการแบบมีส่วนร่วม ประชุมแกนนำโครงการ ที่ รพ.สารภีบวรพัฒนา จ.เชียงใหม่และลงเยี่ยมชมศูนย์บริการคนพิการที่เป็นกลไกการทำงานหลัก (ุ 6 ธ.ค.)

ภาพถ่าย การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

@October,19 2018 10.01
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (19-21 ตค)ณ.ห้องประชุมพิกุล ม.ราชภัฎกำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

@October,10 2018 12.26

เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
วันที่ 19 -21 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ภาพถ่าย การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้

@September,25 2018 16.22
ภาพถ่าย การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้

หัวข้อทั้งหมด


การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • ประเมินการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา

  ประเมินการแพทย์พหุวัฒนธรรม รพ.เทพา

  จากการประชุมคณะผู้ประเมินเพื่อดำเนินการประเมินผล โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีการกำหนดวัตถุประสงค์ กรอบการประเมิน ขอบเขตการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ และกำหนดการดำเนินงาน ดังนี้ 1.วัตถุประสงค์การประเมิน 1.1 เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม/บริบทของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1.2 เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า ของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1.3 เพื่อประเมินกระบวนการ ของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1.4 เพื่อประเมินผลผลิต ของโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 2.กรอบการประเมิน ใช้กรอบการประเมินเชิงระบบ (CIPP Model) 3.ขอบเขตการประเมิน 3.1 ขอบเขตประชากร ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการทีมประคับประคองโรงพยาบาลเทพา จำนวน 25 คน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเทพา จำนวน 50 คน เจ้าหน้าที่ทั่วไปโรงพยาบาลเทพา จำนวน 200 คน ผู้รู้แต่ละพื้นที่ แบ่งเป็น วิถีพุทธ จำนวน 28 คน และวิถีมุสลิม จำนวน 28 คน ผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) จำนวน 60 คน 3.2 ขอบเขตเนื้อหา 3.2.1 ประเมินสภาพแวดล้อม/บริบท - หลักการ - วัตถุประสงค์ของโครงการ - เป้าหมายของโครงการ - การเตรียมการภายในโครงการ 3.2.2 ประเมินปัจจัยนำเข้า - บุคลากรและผู้เข้าร่วมโครงการ - วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ - งบประมาณ - การบริหารจัดการ 3.2.3 ประเมินกระบวนการ - กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ - การนิเทศติดตาม 3.2.4 ประเมินผลผลิต - ผลการดำเนินโครงการ 3.3 ขอบเขตพื้นที่ประเมิน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 3.4 ขอบเขตระยะเวลา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 3.5 งบประมาณในการประเมิน 20,000 บาท 4.เครื่องมือที่ใช้ 4.1 แบบสอบถาม 4.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ตารางการทำงาน ประชุมคณะผู้ประเมิน  10 ธันวาคม 2561 o ค่าเดินทาง (ตามระยะทาง) กิโลเมตรละ 4 บาท o ค่าตอบแทนคนละ 1,000 บาท/วัน o ค่าอาหารและอาหารว่าง สร้างและพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน ธันวาคม 2561 o ค่าจัดทำแบบสอบถาม ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ธันวาคม 2561 o ค่าเดินทาง o ค่าตอบแทน o ค่าอาหารว่าง o วัสดุอุปกรณ์ เขียนรายงานผลการประเมิน ธันวาคม 2561 o ค่าจัดทำรายงาน@12 ธ.ค. 61 18:49
 • โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

  โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

   @09 ธ.ค. 61 11:30
 • งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ

  งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ

  ผลการจัดอบรม นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 1@15 พ.ย. 61 20:39
 • งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคใต้

  ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1@21 ต.ค. 61 11:18
 • งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ

  งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 10 -12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (อาคาร LRC) สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา @10 ก.ย. 61 11:22
 • งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ

  งานบริหาร เครือข่ายนักติดตามและประเมินผล ภาคเหนือ

  รายงานความก้าวหน้า เตรียมงานประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้@09 ก.ย. 61 15:55