ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ - M&E Health Promotion

ข่าวประชาสัมพันธ์

สจรส.มอ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล เพื่อสรุปบทเรียน ทบทวน และต่อยอด ในเขตพื้นที่ภาคใต้

@April,06 2019 13.05
เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1402 สจรส.มอ. ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาสจรส.มอ.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผล เพื่อสรุปบทเรียน ทบทวน และต่อยอด ในเขตพื้นที่ภาคใต้โดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี

ประชุมเชิงปฎิบัติการ นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2

@March,13 2019 09.43
ประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อ ถอดบทเรียน ทบทวนและต่อยอด ในเขตพื้นที่ภาคเหนือระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ณ.โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

ทีมแพร่ลงพื้นที่โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลช่อแฮและร่วมศึกษาพื้นที่

@December,09 2018 11.22
นักประเมิน M&E - ทีมจังหวัดแพร่่ ลงพื้นที่โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลช่อแฮและร่วมศึกษาพื้นที่ ร่วมกับทีมงาน (เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561)

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ