ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

VDO การเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ 10-12 กย 61

VDO การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้

 • 1. ระบบติดตามประเมินผลของ สสส.

    - ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์  ผู้อำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผล

 • 2. หลักการ แนวคิด การวางกรอบ การติดตามประเมินผล

    - ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผอ.สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

 • 3.แนวทางสร้างเสริมสุขภาพ
    - ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์

 • 4. การประเมินผลแบบเสริมพลัง
    - อ.บุญเรือง ขาวนวล

 • 5.การเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือแบบมีโครงสร้าง
    - ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ • 6. การเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่ไม่มีโครงสร้าง

    - ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์