ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ที่มา โครงการ เครือข่ายนักประเมิน

ฝ่ายติดตามและประเมินผล สสส. ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลของสำนักงาน จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการติดตามและประเมินผลโครงการต่างๆในระดับพื้นที่ เช่น ระดับภาค หรือ ระดับเขตสุขภาพ
      โดยการพัฒนาทักษะและเพิ่มขีดความสามารถของนักประเมินในด้านการ ติดตามและประเมินผลโครงการของ สสส. ให้ตระหนักและเข้าใจวิธีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ      ทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ เพื่อทำให้โครงการเหล่านั้นสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนพัฒนาทักษะในการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกิดจากแผนงาน/โครงการ เพื่อให้เกิดเป็นข้อมูล/องค์ความรู้/ข้อเสนอแนะที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยน/ขยายผลกับนักประเมินผลในภาคอื่นๆ

โครงการนี้วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมศักยภาพภาคีเครือข่าย ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

 1. สามารถออกแบบการติดตามประเมินผล แผนและชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
 2. มีทักษะในการทำงานการติดตามประเมินผล แผนและชุดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
 3. สามารถเป็นที่ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้รับผิดชอบโครงการติดตามประเมินผล
 4. สามารถสร้างทีมนักการติดตามประเมินผลในพื้นที่ และสามารถจัดการพัฒนาศักยภาพเรื่องการติดตามประเมินผลให้กับเครือข่ายในพื้นที่
 5. สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลการติดตามประเมินผลออนไลน์

เป้าหมายของโครงการ

 1. ได้นักติดตามและประเมินผลที่มีความสามารถ/สมรรถนะ (Competency) ในการติดตามและประเมินผล
      ในระดับโครงการ (Project level) รวมถึงมีศักยภาพ (Potential) ในการติดตามและประเมินผลในระดับ
      แผนงาน (Program level) สำหรับงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.
 2. ได้นักติดตามและประเมินผลสำหรับงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส.