ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ลงระบบประเมินผลโครงการ

กิจกรรม : ลงระบบประเมินผลโครงการ
วันที่ 20/01/2019 - 20/01/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 3 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ทีมงานประเมินโครงการ ทำการลงข้อมูลประเมินโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม :