ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ประชุมคณะทำงาน

กิจกรรม : ประชุมคณะทำงาน
วันที่ 11/11/2018 - 12/11/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 2 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย นางสมใจ ด้วงพิบูลย์ และนางสาวอุไรวรรณ ตันตระกูล

รายละเอียดกิจกรรม :
เรียนรู้หลักสูตรพัฒนาเครือข่ายนักประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ ประกอบด้วย การชี้แจงโครงการ โดย ดร.เพ็ญ สุขมาก และการเรียนรู้ในเรื่อง รูปแบบของสสส. มุมมองของนักประเมิน หลักการติดตามและประเมินผล ด้วยรูปแบบBalance scorecard , Ottawa ,HIA,CIPP Model และ Empowerment Evaluation เป็นต้น การฝึกปฏิบัติโดยใช้โครงการตัวอย่างจากจังหวัดสงขลา และมอบหมายให้ทีมไปประเมินโครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร หลังจากนั้นได้มีการประชุมทีมงานเพื่อรับมอบโครงการและร่างรูปแบบการประเมินโครงการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ผลการประชุมตกลงใช้รูปแบบการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของทีมงานถือเป็นการเรียนรู้ และมอบหมายงาน