ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

ชื่อ-สกุล นาย กำพล เศรษฐสุข
ที่อยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
เฟซบุ๊ค กำพล เศรษฐสุข

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.ที่จบระดับการศึกษาคณะสาขาสถาบันการศึกษา
พ.ศ. 2538 ปริญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ มสธ.
พ.ศ. 2560 ปริญญาโท การจัดการระบบสุขภาพสุขภาพภาคใต้ มอ. การจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ปีที่เริ่มตำแหน่งหน่วยงาน/บริษัทภาคส่วน
พ.ศ. 2538 เจ้าพนักงานสาธารณสุข สถานีอนามัยบ้านเกาะนางคำ สสอ.ปากพะยูน สสจ.พัทลุง รัฐ
พ.ศ. 2552 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนประดู่ สสอ.ปากพะยูน สสจ.พัทลุง

ความชำนาญ

สาขา
การส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค

ประสบการณ์งานติดตามประเมินผล

ปี พ.ศ.ชื่อโครงการแหล่งทุน

บุคคลหรือหน่วยงานอ้างอิง

ชื่อบุคคลหน่วยงาน

ภาพถ่าย ผลงาน รางวัล