ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ประชุมเชิงปฎิบัติการ นักติดตามและประเมินผลโครงการ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2

 • photo , 1000x750 pixel , 99,606 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 102,629 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 113,970 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 94,892 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 101,364 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 75,913 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 86,657 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 102,619 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 92,523 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 115,309 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 102,279 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 122,551 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 98,780 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 103,028 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 78,783 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 106,210 bytes.
 • photo , 1728x948 pixel , 193,043 bytes.
 • photo , 1706x960 pixel , 127,829 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 94,042 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 96,050 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 115,347 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 116,906 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 115,265 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 88,210 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 93,137 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 118,973 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 112,746 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 108,319 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 95,063 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 114,036 bytes.

ประชุมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อ ถอดบทเรียน ทบทวนและต่อยอด ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ณ.โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่