ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการประเมินโครงการ สสส.ให้กับทีมงาน

กิจกรรม : ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการประเมินโครงการ สสส.ให้กับทีมงาน
วันที่ 03/12/2018 - 03/12/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 3 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1.ทีมงานประเมินโครงการ สสส.เชียงราย

รายละเอียดกิจกรรม :
ทีมงานได้ร่วมกันกำหนดแนวทางในการประเมินโครงการ สสส.ในพื้นที่