ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ลงพื้นที่ประเมินโครงการร่วมกับทีมงานและคณะกรรมการหมู่บ้าน

กิจกรรม : ลงพื้นที่ประเมินโครงการร่วมกับทีมงานและคณะกรรมการหมู่บ้าน
วันที่ 08/12/2018 - 08/12/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 6,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน และให้คณะกรรมการหมู่บ้านนำเสนอผลการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการ จนถึงวันที่8ธันวาคม2561 หลังจากนั้นมีการแลกเปลี่ยนระหว่างทีมงานกับคณะกรรมการ

รายละเอียดกิจกรรม :