ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเขียนรายงานผล

กิจกรรม : วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเขียนรายงานผล
วันที่ 25/02/2019 - 25/02/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 3 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย วิเคราะห์ข้อมูลโครงการที่ได้จากการประเมินร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อการเขียนรายงานผลการประเมิน

รายละเอียดกิจกรรม :