ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ติดตามผลการขับเคลื่อนการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน

กิจกรรม : ติดตามผลการขับเคลื่อนการแก้ไขจุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน
วันที่ 09/03/2019 - 09/03/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 8 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. และ ส.อบต.

รายละเอียดกิจกรรม :
1.ติดตามกิจกรรมตามแผนของ สสส. ดังนี้ 1.แผนชุมชน 2.มาตรการชุมชน 3.การแก้ไขจุดเสี่ยง 6 จุด และ 4.การคืนข้อมูลให้กับชุมชน