ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ

กิจกรรม : ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ
วันที่ 16/01/2019 - 16/01/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,400.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 3 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน
รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน ประกอบด้วย 1. ติดตามผลผู้รับผิดชอบโครงการในเวทีประชุมสมัชชาจังหวัดชุมพร ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการนำประเด็นต่าง ๆของจังหวัดชุมพรเข้าพุดคุยรวมทั้งการนำปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพเข้าร่วมพุดคุย เช่น ประเด็นเหล้า-บุหรี่ และอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดชุมพร (ผู้รับผิดชอบโครงการรับผิดชอบเป็นผู้ประสานสมัชชาจังหวัดชุมพร)
2. ประชุมทีมผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานในช่วงบ่าย ด้วยการ แนะนำตนเองในฐานะผู้เรียนรู้วิธีการประเมินโครงการ พร้อมทั้งแจ้งเรื่องการขอรายละเอียดกิจกรรมโครงการและแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งขอดูรายละเอียดกิจกรรม และรายงานต่าง ๆ เป็นต้น
3. นัดหมายการติดตามครั้งต่อไป 16 กุมภาพันธ์ 2562