ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรครั้งที่ 1

กิจกรรม : ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรครั้งที่ 1
วันที่ 19/02/2019 - 19/02/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,416.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการและผู้รับผิดชอบโครงการ
รายละเอียดกิจกรรม :
น.ส.อุไรวรรณ ตันฑอาริยะ –นางสมใจ ด้วงพิบูลย์ ลงพื้นที่พบผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน
1. ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โดยได้พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ทำให้ทราบว่ากิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
2. ศึกษาจุดเสี่ยงที่สำคัญในอ.ทุ่งตะโก ประกอบด้วยวัดเทพนิมิต วิทยาเกษตรตะโก จุดกลับรถบริเวณปั๊มบางจาก (สวนนายดำ) สี่แยกเขาปีบ เป็นต้น