ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ครั้งที่2

กิจกรรม : ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ครั้งที่2
วันที่ 26/02/2019 - 26/02/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,840.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 5 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ พชอ.
รายละเอียดกิจกรรม :
ติดตามเยี่ยมคณะกรรมการ พชอ.ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะโก เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการที่วางแผนปฏิบัติงานไว้ ซึ่งพบว่างานบางช่วงไม่เป็นไปตามแผน