ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพชอ.

กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพชอ.
วันที่ 07/03/2019 - 07/03/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,880.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการพชอ.และพชต.4ตำบล ของอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
รายละเอียดกิจกรรม :
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาพชอ.ในการจัดทำแผน
ร่วมกับคณะกรรมการพชอ.และพชต.ในอำเภอทุ่งตะโก
จำนวน 50 คน
ประกอบด้วย
นายวัชรินทร์ แจ้งใจเย็น สาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก
นายมานิตย์ ประดับการ ผช. สาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก
ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน 4 แห่ง
อสม. สอบต. และพชต.แต่ละตำบล
กิจกรรม
1. ประธานเปิดการประชุม กล่าวถึง ประเด็นพัฒนาของอำเภอทุ่งตะโก ในนามคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) เลือกประเด็นการพัฒนาในปีนี้ 2 เรื่องคือ ประเด็นผู้สูงอายุ และอุบัติเหตุ และให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนารูปแบบทุ่งตะโกโมเดล ที่ใช้แนวคิด คนชู คนชง คนเชียร์ คนช่วยและคนชิม
2. ระดมสมองเพื่อการวางแผนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ ประกอบด้วย ตำบลปากตะโก ตะโก ช่องไม้แก้ว และทุ่งตะไคร
เกิดแผนการดำเนินงาน
2.1 การรณรงค์ โดยทีมงานผู้รับผิดชอบอุบัติเหตุแต่ละตำบลร่วมกับโรงเรียน ให้งบประมาณ 5,000บาท จำนวน 4 โรงเรียน
2.2 นำเสนอแนวคิดและผลการประชุมกลุ่มในแต่ละโซนต่อคณะกรรมการ พชอ.ทุ่งตะโก
2.3 สาธารณสุขอำเภอในฐานะผู้รับผิดงานสุขภาพจะร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอผลการประชุมครั้งนี้สู่คณะกรรมการระดับจังหวัดต่อไป