ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

นำเสนอผลการประเมินจากการเรียนรู้

กิจกรรม : นำเสนอผลการประเมินจากการเรียนรู้
วันที่ 01/03/2019 - 01/03/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 1 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประเมินโครงการ

รายละเอียดกิจกรรม :
นำเสนอผลการทดลองประเมินพื้นที่จริง โครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร