ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3

กิจกรรม : ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3
วันที่ 24/03/2019 - 25/03/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 7,416.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 2 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประเมินโครงการ (นางสมใจ ด้วงพิบูลย์ และนางสาวอุไรวรรณ ตันฑอาริยะ )
รายละเอียดกิจกรรม :
สรุปการประเมินโครงการการจัดการอุบัติเหตุทางถนนโดยชุมชน อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร