ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ประชุมคณะผู้ประเมินโครงการ

กิจกรรม : ประชุมคณะผู้ประเมินโครงการ
วันที่ 10/12/2018 - 10/12/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 3 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะผู้ประเมินโครงการ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย
1. นายกำพล เศรษฐสุข
2. นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี
3. นายอะหมัด หลีขาหรี

รายละเอียดกิจกรรม :
ประชุมคณะผู้ประเมินโครงการเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินงาน