ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

สร้างและพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน

กิจกรรม : สร้างและพัฒนาเครื่องมือในการประเมิน
วันที่ 15/12/2018 - 15/12/2018
งบประมาณที่ตั้งไว้ 4,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 3 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะผู้ประเมินโครงการ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย
1. นายกำพล เศรษฐสุข
2. นางสาวอารีย์ สุวรรณชาตรี
3. นายอะหมัด หลีขาหรี

รายละเอียดกิจกรรม :
สร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เช่น แบบสอบถาม เป็นต้น