ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

กิจกรรม : ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
วันที่ 01/02/2019 - 01/02/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 15 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :