ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

จัดทำรายงานผลการประเมิน

กิจกรรม : จัดทำรายงานผลการประเมิน
วันที่ 01/03/2019 - 01/03/2019
งบประมาณที่ตั้งไว้ 6,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 3 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดกิจกรรม :