ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ( M&E Thailand )

การประชุม coaching ทีมระดับเขตสุขภาพที่ 7 เพื่อชี้แจงแผนงานโครงการ

กิจกรรม : การประชุม coaching ทีมระดับเขตสุขภาพที่ 7 เพื่อชี้แจงแผนงานโครงการ
วันที่ 20/01/2020 - 20/01/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 35,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 15 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย วิทยากร 1 คน
พี่เลี้ยงเขต/คณะทำงาน 3 คน
สปสช.เขต 7 ขอนแก่น 1 คน
สสจ.จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ 4 คน
สสอ.อ.โพธิ์ชัย อ.บรบือ อ.สมเด็จ 5 คน
ผู้รับผิดชอบงานกองทุนเทศบาล 1 คน

รายละเอียดกิจกรรม :
ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ
แลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่
นำเสนอแผนการดำเนินงาน
ออกแบบแผนการดำเนินงานร่วมกัน